Guest

ข้อมูลองค์กร - About Cisco

ข้อมูลองค์กร

ความเป็นมา

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยการรวมตัวของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่ต้องการแสวงหาวิธีการที่ง่าย และมีประสิทธิภาพดีกว่าในการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ที่แตกต่างกัน โดยเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2529 และหลังจากนั้นเป็นต้นมา บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ก็เติบโตขึ้นสู่องค์กรธุรกิจระดับนานาชาติ โดยมีจำนวนพนักงาน กว่า 20,000 คน และมีสำนักงานมากกว่า 200 แห่งทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นสำนักงานตัวแทนของบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ บริษัทผู้นำทางด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับโลก ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ของซิสโก้เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์โซลูชั่นบนอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ใช้ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป องค์กร ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปแบบไร้พรมแดน อันจะทำให้อุปสรรคด้านเวลาและสถานที่หมดไป

ซิสโก้เป็นหนึ่งในบริษัท ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนับจากการออกผลิตภัณฑ์ตัวแรกสู่ตลาดในปี 2529 บริษัทฯ ได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดระดับโลก ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 หรืออันดับ 2 ในทุกตลาดที่ได้เข้าไปดำเนินกิจการ จนกระทั่งปี 2533 ซิสโก้ได้กลายเป็นบริษัทมหาชน (จำกัด) ที่มีรายได้ประจำปีเพิ่มขึ้นจาก 69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปเป็น 18.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2543 และล่าสุดในปี 2551 ซิสโก้มีรายได้ประจำปีสูงถึง 39.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจถึง 12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทีมงาน

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีพนักงาน 89 คน โดยมี ดร.ธัชพล โปษยานนท์ เป็นกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย แบ่งเป็นทีมงานภายใต้การบริหารออกเป็น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายตัวแทนจำหน่าย ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายบริการ

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานตั้งอยู่ชั้น 28 อาคาร ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนน พระราม 1 ปทุมวัน กทม 10330 โทรศัพท์: 0 2263 7000 โทรสาร: 0 2254 6000

ลักษณะของธุรกิจ

ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ และบริษัทในเครือ ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบเครือข่ายสำหรับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ของซิสโก้ล้วนถูกนำไปใช้ในการสร้างโซลูชั่นด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไป บริษัท และประเทศต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างราบรื่นโดยไร้ข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที่

โซลูชั่นระบบเครือข่ายของซิสโก้นำเสนอจุดเด่นทั้งในด้านประสิทธิภาพ เทคโนโลยี ความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business transformation) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการปฏิบัติงานในองค์กร อีกทั้งยังช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย และพนักงานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยโซลูชั่นเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานระบบเครือข่ายให้แก่ บริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ มีจำหน่ายใน 115 ประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ได้แก่ พนักงานขายตรง บริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้า และผู้ให้บริการระบบเครือข่าย และโทรคมนาคม ปัจจุบันซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ทำการตลาดผ่านตัวแทนจำหน่ายซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ โดยที่ซิสโก้จะให้การสนับสนุนด้านการตลาด การให้ความรู้กับภาคอุตสาหกรรม คู่ค้าและพันธมิตร และการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการทำการประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม สัมมนา กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ ในทุกช่องทาง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ และเข้าใจตลอดจนเข้าถึงเทคโนโลยีของซิสโก้ ด้วยความมั่นใจในแนวคิด Network is a platform ว่าระบบเครือข่ายจะเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงาน และการสันทนาการของทุกๆ คน ในปัจจุบัน ซึ่งซิสโก้มั่นใจว่าตนเองเป็นรายแรกๆ ที่มองเห็นปรากฏการณ์นี้ และได้ให้คำนิยามความเชื่อนี้ไว้มาตั้งแต่เริ่มแรก จนกระทั่งในปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ซิสโก้เชื่อมั่นมาตลอดนั้นเป็นจริงแล้วในปัจจุบัน ด้วยผลสะท้อนจากแนวคิด Human Network Effects ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำทางความคิดของซิสโก้ทางด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริง

นอกจากการเป็นผู้นำทางความคิดและผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายแล้ว ซิสโก้ยังเป็นหนึ่งในผู้กำหนดมาตรฐานระบบเครือข่าย รวมถึงมาตรฐานบุคลากรด้านระบบเครือข่ายด้วย ปัจจุบันมาตรฐานการรับรองระดับความรู้ระบบเครือข่ายของซิสโก้ (Cisco Certification) ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซิสโก้ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าการสร้างพื้นฐานความรู้ด้านระบบเครือข่ายในระดับการเรียนการสอนจะเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต ซิสโก้จึงมีโครงการ Network Academy Program (NetAcad) ที่ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการเปิดหลักสูตรระดับขั้น CCNA อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการแข่งขัน National Networking Skill Competition เพื่อหาตัวแทนนิสิต นักศึกษาในโครงการ NetAcad จากประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

Cisco Products

ปัจจุบันซิสโก้มีผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน ( Foundation Technology - FT) และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า (Advance Technology - AT) โดยมีทั้งเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีที่ต่อยอดการทำงานบนระบบเครือข่าย ซึ่งมีทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เช่น อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาทิ โมเด็ม สวิตชิ่ง เราต์เตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย อาทิ โซลูชั่นสำหรับเทคโนโลยีไวไฟ (Wi-Fi) โซลูชั่นสำหรับเทคโนโลยีไวแม็กซ์ (WiMAX) ถัดมาคืออุปกรณ์ที่ต่อยอดการทำงานบนระบบเครือข่าย อาทิเครื่องไอพีโฟน (IP Phone) ระบบกล้องวงจรปิดไอพี หรือระบบเทเลเพรสเซ้นส์ (TelePresence) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโซลูชั่นที่เป็นแอพลิเคชั่น เช่น WebEx สำหรับการทำประชุมทางไกล โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย โซลูชั่นบริหารจัดการระบบเครือข่าย ฯลฯ

ซิสโก้ได้จัดแบ่งโซลูชั่นออกเป็น 4 กลุ่มคือ เวอร์ชวลไลเซชั่น (Virtualization), วิดีโอ (VDO), คอลลาบอเรชั่น (Collaboration), และการรักษาความปลอดภัย (Security) โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการอยู่ภายใต้โซลูชั่นทั้ง 4 กลุ่มนี้อย่างครอบคลุม พร้อมกันนี้ซิสโก้ยังเป็นผู้นำทางความคิดด้านเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่ออุตสาหกรรมต่างๆ โดยซิสโก้ได้จัดกลุ่มเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ให้ตอบสนองต่อความต้องการในอุตสาหกรรมนั้นๆ อย่างแท้จริง เช่น โซลูชั่นตามแนวคิด Connected Health สำหรับอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพ หรือ Connected Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรมโรงงาน เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์และบริการของซิสโก้ มุ่งเน้นไปที่การต่อเชื่อมการสื่อสารระหว่างผู้คนกับเครือข่ายข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ Cisco IOS ยังช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพงานด้านการให้บริการระบบเครือข่าย แอพพลิเคชั่นเครือข่าย และการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่าย รวมทั้งสนับสนุนทางด้านเทคนิค และการบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้การทำงานของระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างดีที่สุด องค์กรชั้นนำต่างๆ ของไทยจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของซิสโก้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลิตผลสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย

ซิสโก้มีความโดดเด่นด้านความสามารถในการบริการที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะโดยซิสโก้เอง หรือผ่านคู่ค้าอื่นๆ โดยมีกลุ่มตลาด เป้าหมายในการให้บริการ 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. ตลาดกลุ่มองค์กร ประกอบด้วย องค์กรขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการทางระบบเครือข่ายที่มีความสลับซับซ้อน ที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะและมีเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ และชนิดของระบบเครือข่ายที่หลากหลาย ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มบริษัท หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาต่างๆ
  2. ตลาดผู้ให้บริการระบบเครือข่าย และโทรคมนาคม เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสารสนเทศ ได้แก่ ผู้ให้บริการ การสื่อสารทางไกล ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการการสื่อสารไร้สาย และบริษัทผู้ให้บริการด้านเคเบิ้ลทีวี
  3. ตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความต้องการด้านเครือข่ายข้อมูลภายในองค์กร และการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการติดต่อกับคู่ค้าทางธุรกิจ
  4. ตลาดธุรกิจขนาดเล็ก องค์กรธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานตั้งแต่ 0-99 คน ซึ่งต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และยกระดับองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับประเทศหรือระดับโลก

มาตรฐานอุตสาหกรรม

ซิสโก้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ในทางกลับกันเทคโนโลยีบางตัวของ ซิสโก้ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมอีกด้วย ตลอดเวลาซิสโก้ และพันธมิตรได้พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบเครือข่าย และอินเทอร์เน็ตนับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรากฐาน มีความสำคัญและเป็นข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยซิสโก้ได้อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในโมเดล "Global Network Business" หมายความถึง การที่องค์กรธุรกิจทุกขนาดหันมาใช้กลยุทธ์การสื่อสาร และใช้ข้อมูลในการสร้างปฏิสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและคู่ค้า โดยใช้ส่วนสำคัญหลักต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว

โมเดล Global network business ช่วยยกระดับให้องค์กรมีความก้าวล้ำที่ได้เปรียบ ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กร โดยโมเดลดังกล่าวมีฟังก์ชั่น Self-help ในการเข้าถึงข้อมูลซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าโมเดลอื่นๆ ที่มีอยู่ จากการใช้แอพพลิเคชั่นระบบเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตรวมกับครือข่ายภายในองค์กรทำให้ซิสโก้มีผลกำไรทางการเงินปีละกว่า 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และ คู่ค้า รวมทั้งสร้างความได้เปรียบในด้านของการสนับสนุนลูกค้า การสั่งสินค้า และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า