Guest

Smarta Företag Index 2013: Långsam ökning av företagens IT-mognad

Svenska företag är långsamma på att ta till sig ny kommunikationsteknik. Det visar undersökningen Smarta Företag Index 2013 som genomförs av TeliaSonera och Cisco. Sedan Smarta Företag Index lanserades 2010, som ett mått på teknikmognaden i svenska organisationer, har indexvärdet klättrat långsamt, från 38 till 41. Det är mycket långt från målet på 70 som Cisco och Telia satt upp. Undersökningen visar även att index för glesbygd växer snabbare än i städer och att småföretagen halkar efter storföretagens användning av IT som hjälpmedel i sin vardag.

Stockholm – 19:e mars 2013 – Undersökningen Smarta Företag Index 2013 har genomförts av TNS-Sifo bland 3 530 medarbetare i privat och offentlig sektor på uppdrag av TeliaSonera och Cisco. Studien är en del i samarbetsprojektet Smarta företag som har som syfte att öka kunskapen om hur informations- och kommunikationsteknik kan användas för att effektivisera verksamheten och höja konkurrenskraften.

Målet med samarbetet är att höja Smarta Företag Index till 70 på en 100-gradig skala.

Undersökningen ringar in hur svenska företag och organisationer arbetar utifrån fem områden: virtuella möten, mobilitet, kundservice, sociala medier och delning av information. Index har vägts samman utifrån dessa områden. Årets undersökning visar att vissa branscher ökar marginellt mer än andra, men att svenska företag fortfarande har en lång väg kvar på resan mot ett mer effektivt och lönsamt arbetssätt.

– Det går alldeles för långsamt. Smarta Företag Index visar att företagens IT-mognaddröjer trots att tekniken har funnits länge. Om ökningen fortsätter i samma långsamma takt riskerar Sverige att hamna på efterkälken, säger Sverker Hannervall, chef för TeliaSonera Företagstjänster.

Index ökar långsamt
Det totala indexet uppgår nu till 41, en ökning på endast tre enheter sedan 2010. Näringslivet som helhet får index 45 i årets mätning (+2), även offentlig sektor ökar med endast två enheter till index 32.

Transportsektorn är den sektor som ökar kraftigast, från 39 till 49 procent, medan bank- och finanssektorn backar och går från 52 till 50. Övriga sektorer ökar endast en enhet medan vård och omsorg står still på index 28.

Årets undersökning visar att det fortfarande finns en stor skillnad mellan småföretag (15-99 anställda) där index ligger på 37 att jämföra med företag som har mer än 200 anställda där index ligger på 43. Noterbart är att index för glesbygd också växer snabbare än i städer.

Ökat användande av sociala medier, men stagnering av företags kundservice
Mer specifikt visar även undersökningen på att företagens engagemang i sociala medier har fördubblats på tre år, från 16 till 33 procent, medan företagen ligger kvar på samma index gällande teknikbaserad kundservice. Undersökningen visar också att småföretagen halkar efter stora företags användning av tekniska hjälpmedel som videokonferens i sin vardag.

Mail i mobilen fortsätter att slå igenom hos svenska företag och hela 77 procent uppger nu att de kan sköta sin jobb-mail i mobilen. Samtidigt uppger mer än var tredje (39 procent) att det borde vara en rättighet att få arbeta på distans när så är möjligt, men endast 51 procent menar att deras egna företag har ett mobilt arbetssätt (50 procent 2011).

– Vi ser att allt fler medarbetare vill jobba mer mobilt, men att företagen är något av en stoppkloss. Om företagen skulle öppna upp för ett mer mobilt arbetssätt skulle de bli mer effektiva och konkurrenskraftiga, säger Per Samuelsson, ansvarig i Norden för Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG).

Indexvärden för de fem dimensionerna
Mobilt arbetssätt
: 51 procent av medarbetarna tycker att deras organisation har ett mobilt arbetssätt, en uppgång om en procentenhet jämfört med föregående mätning. 77 procent kan idag sköta jobbmailen i mobilen, en ökning med sju procent, att jämföra med ökningen mellan 2010/2011 som var på hela 20 procent.

Virtuella möten: Sedan förra året har en liten ökning skett när det gäller användandet av telefon- eller videomöten i arbetet, från 35 till 39. Bank/finanssektorn backar mest, från 58 till 45 procent. Endast 32 procent upplever att de kan använda videomöten med externa deltagare, t.ex. kunder.

Sociala medier: Användandet av sociala medier fortsätter att öka och företagens engagemang i sociala medier har fördubblats på tre år. 33 procent använder sociala medier i dialog med kunder och partners. En ökning om fem procent.  Tilltron till sociala medier som ett sätt att skapa ett starkare varumärke har också ökat – med en enhet, från 48 till 49 procent.

Kundservice: Inom detta område går utvecklingen bakåt. 2010 låg index på 59, 2011 backade det till 52 till att nu ligga på 50 procent

Dela information: Jämfört med föregående år kan något fler organisationer, 22 procent, dela filer och information säkert med kunder och partners. Förra årets siffra var 20 procent. 

För mer information om undersökningen kontakta:
Niklas Andersson, General Manager, Cisco,
070-603 33 06, nanderss@cisco.com
Priya Sawhney, Vice President and Head of Strategy Business Services , TeliaSonera AB,
070 6220850,Priya.Sawhney@teliasonera.com

Om Smarta Företag Index

Undersökningen genomfördes av TNS SIFO mellan sista januari till 17 februari 2013.
Frågorna har ställts via en webbenkät till 3 530 anställda och beslutsfattare i svenska företag, organisationer och offentlig sektor.
1284 beslutsfattare när det gäller val av telekom- och IT-tjänster för företaget har deltagit i undersökningen.

Definition av Smarta Företag

Telia och Ciscos definition av ett Smart Företag:

  • erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det
  • erbjuder sina medarbetare fullgoda alternativ till fysiska möten
  • servar kunder när kunderna har tid
  • kan bjuda in kunder och partner till relevanta interna system(resurser)
  • använder dynamik och verktyg från sociala medier för att skapa en transparent dialog med kunder, partner och medarbetare

Om Cisco
Cisco är världsledande på IT och hjälper företag att fånga morgondagens möjligheter genom att koppla upp det tidigare ouppkopplade. För löpande information besök http://thenetwork.cisco.com

Vi kan hjälpa dig