Imate nalog?

 •   Personalizovani sadržaj
 •   Vaši proizvodi i podrška

Treba vam nalog?

Kreirajte nalog

Globalne smernice za zaštitu ličnih podataka i privatnost

1. Svrha

Kompanija Cisco je posvećena zaštiti privatnosti ličnih podataka svojih zaposlenih, klijenata, poslovnih partnera i drugih pojedinaca koji se mogu identifikovati. Shodno tome, kompanija Cisco primenjuje program globalne zaštite ličnih podataka i privatnosti kako bi uspostavila i primenjivala visoke standarde za prikupljanje, korišćenje, otkrivanje, skladištenje, obezbeđivanje, pristupanje, prenošenje ili druge vrste obrade ličnih podataka. Ove Globalne smernice za zaštitu ličnih podataka i privatnost predstavljaju osnovu tog programa za zaštitu ličnih podataka i privatnost i sadrže opis pristupa koji je usvojila kompanija Cisco kada je reč o obradi ličnih podataka u celom svetu.

2. Opseg

Svi zaposleni, dobavljači, konsultanti, privremeni radnici i drugi zaposleni u kompaniji Cisco i njenim podružnicama moraju da se pridržavaju ovih smernica, uključujući i osoblje povezano sa trećim stranama koje može da ima pristup bilo kojim primenljivim resursima kompanije Cisco, uključujući usluge zasnovane na tehnologiji oblaka, koje se hostuju u kompaniji Cisco ili izvan nje.

Ove Globalne smernice za zaštitu ličnih podataka i privatnost se globalno primenjuju na obradu ličnih podataka koju obavlja kompanija Cisco, bilo da se obrada vrši elektronskim ili ručnim putem (npr. na fizičkim kopijama, papiru ili u analognom obliku). Svi Cisco entiteti i zaposleni u kompaniji Cisco će se pridržavati ovih Globalnih smernica za zaštitu ličnih podataka i privatnost.

Kada je reč o ličnim podacima potrebnim za sektor ljudskih resursa i poslovnim ličnim podacima, ove Globalne smernice za zaštitu ličnih podataka i privatnost dopunjuju Globalne smernice za zaštitu ličnih podataka u sektoru ljudskih resursa kompanije Cisco, kao i Smernice za zaštitu poslovnih ličnih podataka i privatnost kompanije Cisco. Ovi interni dokumenti sa smernicama detaljnije opisuju na koji način se ove Globalne smernice za zaštitu ličnih podataka i privatnost primenjuju na lične podatke u sektoru ljudskih resursa i na poslovne lične podatke. Takođe pružaju uputstva za zaposlene u kompaniji Cisco u vezi sa pravilnim korišćenjem ličnih podataka.

Ove smernice se primenjuju na sve lične podatke koji se kreiraju, prikupe, obrade, koriste, dele ili unište za kompaniju Cisco ili od strane kompanije Cisco.

3. Izjave o smernicama

3.1 Adekvatna zaštita obrade ličnih podataka

Zajedno sa Globalnim smernicama za zaštitu podataka u sektoru ljudskih resursa i Smernicama za zaštitu poslovnih ličnih podataka i privatnost, ove Globalne smernice za zaštitu ličnih podataka i privatnost takođe pružaju odgovarajuću zaštitu za obradu ličnih podataka koji su povereni kompaniji Cisco i koji se prenose iz zemalja koje zahtevaju takvu zaštitu. Na taj način se kompaniji Cisco omogućava da prenosi lične podatke svuda gde su potrebni širom sveta kako bi se obezbedili i podržali njeni interni poslovni procesi ili kako bi se omogućile usluge i funkcionalnosti proizvoda. U tom cilju svaka od Globalnih smernica za zaštitu podataka u sektoru ljudskih resursa, Smernice za zaštitu podataka u sektoru ljudskih resursa za EEP i Smernice za zaštitu poslovnih ličnih podataka i privatnost sadrže opis određenih dodatnih obaveza i zakonskih prava u okolnostima u kojima se evropski zakon o zaštiti podataka, američki zakon, APEC i zakoni ili zahtevi drugih zemalja ili regiona o zaštiti podataka razlikuju i primenljivi su.

3.2 Usklađenost sa primenljivim zakonom

Kompanija Cisco će se pridržavati primenljivih lokalnih zakona i zahteva koji regulišu zaštitu podataka u celom svetu.

Ako primenljivi zakoni o zaštiti podataka zahtevaju viši standard zaštite ličnih podataka nego što je definisano ovim Globalnim smernicama za zaštitu ličnih podataka i privatnost, prednost će imati zahtevi primenljivog zakona o zaštiti podataka. Ako primenljivi zakoni o zaštiti podataka uspostavljaju niži standard zaštite ličnih podataka nego što je definisano ovim Globalnim smernicama za zaštitu ličnih podataka i privatnost, prednost će imati zahtevi ovih Globalnih smernica za zaštitu ličnih podataka i privatnost.

Ako zaposleni u kompaniji Cisco imaju razloga da veruju da primenljivi zakon sprečava kompaniju Cisco u izvršavanju obaveza u skladu sa ovim Globalnim smernicama za zaštitu ličnih podataka i privatnost, bez odlaganja će obavestiti globalnu službu za privatnost – privacy@cisco.com i/ili odsek za pravne poslove kompanije Cisco – generalcounsel@cisco.com. Ako postoji neusaglašenost između primenljivog zakona i ovih Globalnih smernica za zaštitu ličnih podataka i privatnost, šef službe za privatnost i odsek za pravne poslove kompanije Cisco će doneti odgovornu odluku u pogledu koraka koje treba preduzeti da bi se takva neusaglašenost rešila, a u slučaju nedoumica će se konsultovati sa relevantnim regulatornim telom.

3.3 Principi privatnosti

U nastavku navodimo najvažnije principe koji predstavljaju temelj za prakse kompanije Cisco u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem, otkrivanjem, skladištenjem, zaštitom, pristupanjem, prenošenjem ili drugim vrstama obrade ličnih podataka.

 • Pravičnost

 • Kompanija Cisco će obrađivati lične podatke u skladu sa zakonom, na način koji je pravičan i transparentan.

 • Ograničenje svrhe

 • Kompanija Cisco će prikupljati lične podatke samo u određene, izričito navedene i zakonite svrhe. Svaka naknadna obrada mora da bude u skladu sa takvim svrhama, izuzev ako kompanija Cisco pribavi pristanak pojedinca ili je obrada na drugi način dozvoljena zakonom.

 • Proporcionalnost

 • Kompanija Cisco će obrađivati samo lične podatke koji su adekvatni, relevantni i ne prekoračuju okvire svrha u koje se obrađuju.

 • Integritet podataka

 • Kompanija Cisco će voditi računa o održavanju tačnosti, celovitosti i ažuriranosti ličnih podataka u razumnoj meri shodno svrhama u koje se obrađuju.

 • Zadržavanje podataka

 • Kompanija Cisco neće zadržavati lične podatke u obliku koji omogućava identifikovanje pojedinaca duže nego što je neophodno da se ostvari svrha ili druge dozvoljene svrhe u koje su podaci pribavljeni.

 • Bezbednost podataka

 • Kompanija Cisco će sprovesti odgovarajuće i razumne tehničke i organizacione mere kako bi zaštitila lične podatke od slučajnog i nezakonitog uništenja ili nenamernog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili pristupa. Kompanija Cisco će treće strane koje obrađuju lične podatke u ime kompanije Cisco, ako postoje, uputiti i ugovorom od njih zahtevati: (a) da obrađuju podatke samo u svrhe koje su u skladu sa svrhama obrade kompanije Cisco i (b) da primene odgovarajuće tehničke i organizacione mere namenjene zaštiti ličnih podataka.

 • Prava pojedinaca

 • Kompanija Cisco će obrađivati lične podatke uz poštovanje prava pojedinaca u skladu sa primenljivim zakonima o zaštiti podataka.

 • Odgovornost

 • Kompanija će primenjivati odgovarajuće smernice, procese, kontrole i druge mere koje su potrebne da bi joj omogućile da pokaže da obrađuje lične podatke u skladu sa svojim Globalnim smernicama za zaštitu ličnih podataka i privatnost i primenljivim zakonima o zaštiti podataka.

3.4 Ažuriranje ovih smernica

Kompanija Cisco povremeno može da revidira i koriguje svoje prakse, smernice i procedure u vezi sa zaštitom podataka, uključujući Globalne smernice za zaštitu ličnih podataka i privatnost. Ako dođe do značajnih izmena, kompanija Cisco će uraditi sledeće:

 • Preduzeće odgovarajuće korake kako bi obavestila sve entitete kompanije Cisco, zaposlene u kompaniji Cisco, poslovne partnere i druge subjekte obrade na koje izmene imaju uticaj i
 • Objaviće odgovarajuća obaveštenja o promenama na relevantnim veb-sajtovima, kako internim, tako i eksternim, prema potrebi.

4. Usaglašenost sa Smernicama

Kompanija Cisco ulaže velike napore da osigura da se svi zaposleni u kompaniji Cisco pridržavaju ovih Globalnih smernica za zaštitu ličnih podataka i privatnost. Zaposleni u kompaniji Cisco moraju da se pridržavaju ovih Globalnih smernica. Zahtevi usaglašenosti sa smernicama su sledeći:

4.1 Datum stupanja na snagu

Ove Smernice stupaju na snagu po odobrenju.

4.2 Mere usaglašenosti

Usaglašenost sa ovim Globalnim smernicama za zaštitu ličnih podataka i privatnost se proverava na različite načina, uključujući izveštaje dostupnih poslovnih alatki, interne i eksterne revizije, samoprocenu i/ili povratne informacije koje se daju vlasnicima smernica. Kompanija Cisco će redovno pratiti usaglašenost sa ovim Smernicama. Kompanija Cisco će povremeno proveravati da li su ove Globalne smernice za zaštitu ličnih podataka i privatnost i dalje u skladu sa primenljivim zakonima o zaštiti podataka i da li se poštuju.

4.3 Izuzeci u vezi sa usaglašenošću

Svi izuzeci u vezi sa pridržavanjem ovih Globalnih smernica za zaštitu ličnih podataka i privatnost zahtevaju pisano odobrenje šefa službe za privatnost i odseka za pravne poslove kompanije Cisco.

Evidencija o izuzecima mora da se arhivira u skladu sa procedurama o upravljanju evidencijom kompanije Cisco, a ne na pojedinačnim laptop računarima.

4.4 Neusaglašenost

Usaglašenost sa smernicama kompanije Cisco je obavezna. Odstupanja ili neusaglašenost sa ovim Smernicama, uključujući pokušaje izbegavanja navedenih smernica/procedura zaobilaženjem ili svesnim manipulisanjem procedurom, sistemom ili podacima može da dovede do primene disciplinskih postupaka, uključujući prekid, ako je to dozvoljeno lokalnim zakonima.

U nekim zemljama kršenje propisa namenjenih zaštiti ličnih podataka može da rezultira administrativnim sankcijama, kaznama, zahtevima za naknadu ili sudskim zabranama i/ili drugim vrstama građanskog ili krivičnog gonjenja i pravnim sredstvima.

5. Povezane smernice i procesi

Izjava o privatnosti kompanije Cisco na mreži

Kodeks poslovanja kompanije Cisco

6. Prateća dokumentacija

Globalne smernice za zaštitu ličnih podataka u sektoru ljudskih resursa kompanije Cisco

Globalne smernice za zaštitu poslovnih ličnih podataka i privatnost kompanije Cisco

7. Definicije

U ovom dokumentu se koriste sledeći termini i definicije:

Cisco Kompanija Cisco Systems, Inc. i njene podružnice u celom svetu.
Lični podaci Sve informacije u vezi sa fizičkim licem koje je identifikovano ili se može identifikovati („subjekat obrade”); fizičko lice koje se može identifikovati je lice koje je moguće identifikovati direktno ili indirektno, posebno pomoću podatka koji se koristi u svrhe identifikacije, poput imena, identifikacionog broja, podacima o lokaciji, identifikatora na mreži ili pomoću jednog ili više faktora koji su specifični za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog živog fizičkog lica.
Lični podaci u sektoru ljudskih resursa Lični podaci koje kompanija Cisco obrađuje u kontekstu zapošljavanja.
Poslovni lični podaci Lični podaci koje kompanija Cisco obrađuje u poslovnom kontekstu, a koji nisu lični podaci u ljudskih resursa.sektoru
Evropski zakon o zaštiti podataka Direktiva Evropske unije o zaštiti podataka 95/46/EZ i Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama 2002/58/EZ, kao i svi zakoni i propisi koji im daju obavezujući pravni efekat u državama EEP, zajedno sa svim zakonima i propisima koji ih nasleđuju ili zamenjuju, uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti (2016/679).
Zaposleni u kompaniji Cisco Lice koje pruža lične usluge kompaniji Cisco u zamenu za naknadu, uključujući zaposlene i dobavljače, konsultante i stažiste.
EEP Evropski ekonomski prostor
APEC Azijsko-pacifička ekonomska saradnja

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.