Imate račun?

 •   Vsebina po meri
 •   Vaši izdelki in podpora

Potrebujete račun?

Ustvarite račun

Globalni pravilnik o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti

1. Namen

Cisco je zavezan varstvu zasebnosti svojih delavcev, strank, poslovnih partnerjev in drugih določljivih posameznikov. Cisco je zato uvedel globalni program za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti za vzpostavljanje in ohranjanje visokih standardov za zbiranje, uporabo, razkrivanje, shranjevanje, zaščito, prenos ali drugačno obdelavo osebnih podatkov oziroma dostop do njih. Ta globalni pravilnik o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti je temelj programa za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti ter opisuje Ciscov pristop k obdelavi osebnih podatkov povsod po svetu.

2. Obseg

Ta pravilnik morajo upoštevati vsi zaposleni, pogodbeniki, svetovalci ter začasni in drugi delavci v Ciscu in njegovih podružnicah, vključno z vsem osebjem, povezanim s tretjimi osebami, ki imajo morda dostop do katerega koli upoštevnega Ciscovega sredstva, vključno z oblačnimi storitvami, ki gostujejo v Ciscu ali zunaj njega.

Ta globalni pravilnik o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti velja po vsem svetu za Ciscovo obdelavo osebnih podatkov z elektronskimi ali ročnimi sredstvi (tj. v tiskani obliki, na papirju ali v analogni obliki). Ta globalni pravilnik o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti upoštevajo vse Ciscove pravne osebe in vsi Ciscovi delavci.

Zlasti z vidika uporabe osebnih podatkov za kadrovske namene in za poslovne namene ta globalni pravilnik o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti dopolnjujeta Ciscov globalni pravilnik o varstvu kadrovskih osebnih podatkov ter Ciscov pravilnik o varstvu poslovnih osebnih podatkov in zasebnosti. Ti interni dokumenti s pravilniki podrobneje opisujejo, kako ta globalni pravilnik o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti velja za kadrovske osebne podatke oziroma za poslovne osebne podatke, in Ciscovim delavcem določajo smernice o pravilnem ravnanju z osebnimi podatki.

Ta pravilnik velja za vse osebne podatke, ki jih ustvari, zbere, obdela, uporablja, da v skupno rabo ali uniči Cisco ali se to stori za njega.

3. Deklaracije pravilnika

3.1 Zadostna varovala za obdelavo osebnih podatkov

Ta globalni pravilnik o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti je skupaj s Ciscovim globalnim pravilnikom o varstvu kadrovskih osebnih podatkov ter Ciscovim pravilnikom o varstvu poslovnih osebnih podatkov in zasebnosti namenjen tudi zagotavljanju zadostnih zaščitnih ukrepov za obdelavo osebnih podatkov, zaupanih Ciscu in prenesenih iz držav, ki zahtevajo tako varstvo. To je zato, da se Ciscu omogoči prenos osebnih podatkov, kamor koli po svetu jih je treba prenesti zaradi omogočanja in podpore njegovih notranjih poslovnih procesov ali omogočanje storitev in funkcij izdelkov. S tem namenom globalni pravilnik o varstvu kadrovskih podatkov, pravilnik o varstvu kadrovskih podatkov za EGP ter pravilnik o varstvu poslovnih osebnih podatkov in zasebnosti opisujejo določene dodatne obveznosti in zakonske pravice v okoliščinah, kjer veljajo in se razlikujejo evropska zakonodaja o varstvu podatkov ter ameriški zakoni ali predpisi o varstvu podatkov in taki zakoni ali predpisi za območje APEC in druge države.

3.2 Upoštevanje veljavne zakonodaje

Cisco upošteva vse veljavne lokalne zakone o varstvu podatkov in zahteve po vsem svetu.

Kjer veljavni zakoni o varstvu podatkov zahtevajo višji standard varstva osebnih podatkov, kot je določen v tem globalnem pravilniku o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti, se uporabljajo zahteve veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Kjer veljavni zakoni o varstvu podatkov vzpostavljajo nižji standard varstva osebnih podatkov, kot je določen v tem globalnem pravilniku o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti, se uporabljajo zahteve tega globalnega pravilnika o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti.

Če Ciscovi delavci utemeljeno menijo, da upoštevna zakonodaja Ciscu preprečuje izpolnjevanje njegovih obveznosti iz tega globalnega pravilnika o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti, o tem takoj obvestijo globalni oddelek za varstvo zasebnosti – privacy@cisco.com – in/ali Ciscovo pravno službo – generalcounsel@cisco.com. Ob navzkrižju med veljavno zakonodajo in tem globalnim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti član uprave, odgovoren za zasebnost, in Ciscova pravna služba sprejmeta odgovorno odločitev glede načina ukrepanja, da se razreši tako navzkrižje, in se ob dvomu posvetujeta z ustreznim regulatornim organom.

3.3 Načela zasebnosti

Naslednje določa načela na visoki ravni, ki so temelj Ciscovih postopkov za zbiranje, uporabo, razkrivanje, shranjevanje, zaščito, prenos ali drugačno obdelavo osebnih podatkov oziroma dostop do njih.

 • Pravičnost

 • Cisco osebne podatke obdeluje zakonito, pravično in na pregleden način.

 • Omejitev namena

 • Cisco bo osebne podatke zbiral samo za določene, eksplicitne in utemeljene namene. Morebitna nadaljnja obdelava mora biti združljiva s temi nameni, razen če je Cisco pridobil soglasje posameznika oziroma obdelavo drugače dovoli zakonodaja.

 • Sorazmernost

 • Cisco obdeluje samo osebne podatke, ki so zadostni, ustrezni in niso pretirani za namene, za katere se obdelujejo.

 • Celovitost podatkov

 • Cisco skrbi za točnost, popolnost in ažurnost osebnih podatkov, kot je utemeljeno potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 • Hramba podatkov

 • Cisco vse osebne podatke hrani v obliki, ki omogoča osebno prepoznavo samo tako dolgo, kot je potrebno za doseganje namenov, ali za druge dovoljene namene, za katere so bili pridobljeni osebni podatki.

 • Varnost podatkov

 • Cisco izvede ustrezne in razumne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem, uporabo ali dostopom. Cisco je morebitnim tretjim osebam, ki v njegovem imenu obdelujejo osebne podatke, dal navodila in od njih pogodbeno zahteval, da: (a) jih obdelajo samo za namene, ki so skladni s Ciscovimi nameni obdelave; in (b) uvedejo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov.

 • Pravice posameznika

 • Cisco osebne podatke obdela na način, ki spoštuje pravice posameznikov na podlagi veljavnih zakonov o varstvu podatkov.

 • Odgovornost

 • Cisco uvede ustrezne pravilnike, postopke, nadzorne mehanizme in druge ukrepe, ki so potrebni, da lahko dokazuje, da je njegova obdelava osebnih podatkov v skladu s tem globalnim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti ter veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.

3.4 Posodobitve tega pravilnika

Cisco lahko svoje postopke in pravilnike za varstvo podatkov, vključno s tem globalnim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti, občasno pregleda in dopolni. Če pride do večjih sprememb, Cisco:

 • ukrepa, kot je ustrezno, da se obvesti vse Ciscove pravne osebe, Ciscove delavce, poslovne partnerje in druge posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, na katere vplivajo spremembe; in
 • na ustreznih spletnih mestih – tako notranjih kot zunanjih, kot je potrebno – objavi ustrezna obvestila o spremembah.

4. Skladnost s pravilnikom

Cisco je zavezan zagotavljanju, da vsi njegovi delavci upoštevajo ta globalni pravilnik o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti. Ciscovi delavci morajo upoštevati ta globalni pravilnik. Zahteve za skladnost s pravilnikom so naslednje:

4.1 Datum začetka skladnosti

Ta pravilnik se začne uporabljati po odobritvi.

4.2 Ugotavljanje skladnosti

Upoštevanje tega globalnega pravilnika o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti se preverja na različne načine, vključno s poročili iz razpoložljivih poslovnih orodij, notranjimi in zunanjimi revizijami, samoocenjevanjem in/ali povratnimi informacijami tistim, ki so odgovorni za pravilnik. Cisco bo stalno spremljal svojo skladnost s tem pravilnikom. Cisco bo občasno preverjal, ali je ta globalni pravilnik o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti še vedno skladen z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov in se ga upošteva.

4.3 Izjeme glede zagotavljanja skladnosti

Za morebitne izjeme k temu globalnemu pravilniku o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti je potrebna pisna odobritev člana uprave, odgovornega za zasebnost, in Ciscove pravne službe.

Morebitne evidence o izjemah je treba arhivirati skladno s Ciscovim postopkom za upravljanje evidenc.

4.4 Neskladnost

Upoštevanje Ciscovih pravilnikov je obvezno. Odstopanja od tega pravilnika ali njegovo neupoštevanje, vključno s poskusi, da se deklarirani pravilniki/postopki obidejo z izogibanjem postopku, sistemu ali podatkom oziroma z njihovim zavestnim manipuliranjem, lahko imajo za posledico disciplinske postopke, vključno s prekinitvijo zaposlitve, kot to dovoljujejo lokalni zakoni.

V nekaterih državah imajo lahko kršitve predpisov, namenjenih varstvu osebnih podatkov, za posledico administrativne sankcije, kazni, zahtevke za nadomestila ali sodne prepovedi in/ali druge civilne ali kazenske postopke in pravna sredstva.

5. Povezani pravilniki in postopki

Spletna izjava o zasebnosti podjetja Cisco

Ciscov kodeks poslovnega vedenja

6. Podporni dokumenti

Ciscov globalni pravilnik o varstvu kadrovskih osebnih podatkov

Ciscov pravilnik o varstvu poslovnih osebnih podatkov in zasebnosti

7. Definicije

V tem dokumentu se uporabljajo naslednji izrazi in definicije:

Cisco Cisco Systems, Inc. in njegove podružnice po vsem svetu.
Osebni podatki Vsi podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo (»posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«); določljiva fizična oseba je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, lokacijski podatki in spletni identifikator, ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, gensko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te živeče fizične osebe.
Kadrovski osebni podatki Osebni podatki, ki jih Cisco obdela v kontekstu zaposlovanja.
Poslovni osebni podatki Osebni podatki, ki jih Cisco obdela v poslovnem kontekstu, ki niso kadrovski osebni podatki.
Evropska zakonodaja o varstvu podatkov Direktiva EU o varstvu podatkov 95/46/ES in Direktiva o elektronskih komunikacijah 2002/58/ES ter vsi zakoni in predpisi, ki jim v državah EGP dajejo zavezujoč pravni učinek, skupaj z morebitno zakonodajo in predpisi, ki jih nasledijo, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (2016/679).
Ciscov delavec Oseba, ki za Cisco izvaja storitve v zameno za plačilo, vključno z zaposlenimi in pogodbeniki, svetovalci in praktikanti.
EGP Evropski gospodarski prostor
APEC Azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.