Máte už účet?

 •   Prispôsobený obsah
 •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Vyhlásenie spoločnosti Cisco o ochrane údajov online – čaká

Nasledujúce vyhlásenie spoločnosti Cisco o ochrane údajov bude zverejnené dňa 12. August 2016.

Spoločnosť Cisco Systems Inc. a jej dcérske spoločnosti (ďalej spoločne "Cisco") sa zaväzujú ochraňovať vaše súkromie a starať sa o pozitívne skúsenosti s našimi webovými lokalitami, ako aj s používaním našich produktov a služieb (ďalej "riešenie" alebo "riešenia"). Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa týka webových lokalít spoločnosti Cisco obsahujúcich odkazy na toto vyhlásenie a opisuje, ako osobné údaje spracúvame. Doplňujúce informácie o našich stratégiách ochrany osobných údajov poskytneme v dodatkoch na pravej strane alebo v oznámeniach poskytovaných v čase zberu údajov. Niektoré webové lokality spoločnosti Cisco môžu mať svoje vlastné vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré opisujú, ako osobné údaje spracúvame konkrétne pre dané lokality. Pokiaľ dôjde k rozporu oznámenia poskytovaného v čase zberu údajov alebo konkrétneho vyhlásenia o ochrane údajov s týmto vyhlásením o ochrane údajov, tieto oznámenia alebo vyhlásenia majú prednosť.

Zber osobných údajov

Keď používate naše webové lokality a komunikujete s nami, môžeme zbierať údaje o vás vrátane osobných údajov. Za "osobné údaje" možno považovať akékoľvek údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu jednotlivca, pričom môže ísť o meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje o účtoch v sociálnych médiách alebo číslo platobnej karty. Ak s vašimi osobnými údajmi spojíme iné údaje, budeme ich takisto považovať za osobné údaje. Takisto zbierame osobné údaje z dôveryhodných externých zdrojov, pričom v rámci zberu osobných údajov zároveň angažujeme aj externých dodávateľov.

Osobné údaje zhromažďujeme na rôzne účely, napr.:

 • spracovanie objednávok,
 • zasielanie bulletinov a informačných letákov,
 • zasielanie marketingovej korešpondencie,
 • vytváranie kont,
 • umožňovanie využívania určitých funkcií v rámci našich riešení,
 • prispôsobovanie používateľského prostredia,
 • poskytovanie služieb zákazníkom,
 • spravovanie žiadostí o zamestnanie,
 • zhromažďovanie údajov počas procesu testovania pri sprístupnení počítačovej certifikačnej skúšky.

Spolu s externými dodávateľmi, ktorých angažujeme, môžeme spájať údaje, ktoré od vás v priebehu návštev na našich webových lokalít získame, s údajmi z iných zdrojov. Pomáha nám to zlepšovať celkovú presnosť a úplnosť a lepšie prispôsobiť našu komunikáciu s vami.

Ak sa rozhodnete spoločnosti Cisco poskytnúť osobné údaje tretej osoby (ako meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo), vyhlasujete, že na to máte povolenie danej tretej osoby. Mohlo by ísť napríklad o preposlanie referenčných materiálov priateľovi alebo pracovné odporúčania.

V niektorých prípadoch môže spoločnosť Cisco údaje zbierať automaticky prostredníctvom súborov cookie, webových záznamov, webových majákov a iných podobných aplikácií. Tieto údaje sa používajú na lepšie pochopenie a zdokonalenie použiteľnosti, výkonu a efektivity webovej lokality, ako aj na prispôsobenie obsahu a ponúk. Viac informácií nájdete v časti "Súbory cookie a iné webové technológie".

späť na začiatok

Používanie osobných údajov

Osobné údaje môžeme využívať na realizovanie našich obchodných činností, poskytovanie, zdokonaľovanie a prispôsobovanie našich riešení, zasielanie marketingovej a inej korešpondencie týkajúcej sa našich obchodných činností, ako aj na iné zákonné účely povolené príslušnými právnymi predpismi. K spôsobom použitia osobných údajov patria:

 • dodanie požadovaného riešenia,
 • podpora a zdokonaľovanie riešení a používateľského prostredia online,
 • personalizácia webových lokalít, bulletinov a inej korešpondencie,
 • priraďovanie a spracovanie certifikačných skúšok,
 • zasielanie korešpondencie vrátane marketingových materiálov a prieskumov spokojnosti zákazníkov, buď priamo od spoločnosti Cisco alebo od našich partnerov.

Svoje korešpondenčné preferencie môžete kedykoľvek upraviť. Preštudujte si časť Vaše možnosti a výber korešpondenčných preferencií nižšie.

späť na začiatok

Prístup k osobným údajom a ich presnosť

Na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti vašich osobných údajov potrebujeme vašu pomoc. Ak chcete svoje osobné údaje a korešpondenčné preferencie aktualizovať, kontaktujte nás. Navyše môžete zobraziť a upraviť svoje osobné údaje online vrátane:

 • Cisco.com – Svoj profil môžete zobraziť a aktualizovať prostredníctvom nástroja Cisco Profile Management Tool. Tieto úpravy môžete vykonať aj prostredníctvom zaslania e-mailu nášmu tímu webovej pomoci. Zároveň môžete požiadať aj o deaktivovanie svojho profilu.
 • Webex.com – Svoj profil môžete zobraziť a aktualizovať prihlásením sa do svojho používateľského konta online. Tieto úpravy môžete vykonať aj prostredníctvom zaslania e-mailu nášmu tímu ochrany osobných údajov. Zároveň môžete požiadať aj o deaktivovanie svojho profilu.

V dobre viere sa usilujeme vyhovieť primeraným požiadavkám na poskytnutie prístupu alebo opravu údajov, ak sú tieto nepresné. Na vašu žiadosť o prístup k údajom zareagujeme do 30 dní.

Niektoré subjekty spoločnosti Cisco možno príležitostne považovať za správcov údajov. Ak subjekt spoločnosti Cisco pôsobí ako správca údajov, môžete si uplatňovať svoje práva na prístup k údajom a žiadať o opravy alebo deaktivovanie v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane údajov priamo u daného subjektu spoločnosti Cisco.

späť na začiatok

Vaše možnosti a výber korešpondenčných preferencií

Poskytujeme možnosť prijímania celej škály informácií, ktoré dopĺňajú naše riešenia. Svoje korešpondenčné preferencie môžete spravovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • dodržaním pokynov obsiahnutých v každom propagačnom e-maile od nás týkajúcich sa odhlásenia z danej korešpondencie,
 • zaslaním správy e-mailom alebo poštou na adresu: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Nezabudnite uviesť svoje meno, e-mailovú adresu a konkrétne relevantné informácie o materiáloch, ktoré už nechcete dostávať.

Tieto možnosti výberu sa nevzťahujú na povinnú korešpondenciu, ktorá sa považuje za súčasť niektorých riešení. Túto korešpondenciu môžete dostávať pravidelne, pokiaľ dané riešenie nezrušíte v súlade s jeho príslušnými všeobecnými podmienkami. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s obchodnými partnermi alebo dodávateľmi spoločnosti Cisco, aby vás mohli informovať o produktoch a službách, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé. Ak chcete zrušiť svoj súhlas so sprístupňovaním vašich údajov tretím stranám na ich marketingové účely, kliknite tu.

Používaním našich webových lokalít alebo poskytovaním osobných údajov súhlasíte s tým, že s vami budeme komunikovať elektronickými prostriedkami v súvislosti so zabezpečením, ochranou osobných údajov a administratívnymi otázkami týkajúcimi sa vášho používania webových lokalít. Ak sa dozvieme o narušení zabezpečenia systému, môžeme sa vás pokúsiť elektronicky informovať zverejnením oznámenia na našich webových lokalitách alebo zaslaním e-mailu na vašu adresu. Môžete mať zákonné právo na doručenie tohto oznámenia v písomnej podobe. Ak by ste chceli stiahnuť svoj súhlas s prijímaním elektronických oznámení o narušení zabezpečenia, kontaktujte nás.

späť na začiatok

Sprístupňovanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme sprístupňovať na účely realizovania našich obchodných činností, poskytovanie, zdokonaľovanie a prispôsobovanie našich riešení, zasielanie marketingovej a inej korešpondencie týkajúcej sa našich obchodných činností, ako aj na iné zákonné účely povolené príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje môžeme sprístupňovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • V rámci spoločnosti Cisco alebo niektorej z našich dcérskych spoločností po celom svete na účely spracovania alebo uchovávania údajov.
 • Obchodným partnerom alebo dodávateľom spoločnosti Cisco, aby vás mohli informovať o svojich produktoch a službách. Ak chcete zrušiť svoj súhlas so sprístupňovaním vašich údajov spoločnosťou Cisco tretím stranám na ich marketingové účely, kliknite tu.
 • Obchodným partnerom, poskytovateľom služieb, autorizovaným externým zástupcom alebo dodávateľom poskytujúcim požadované služby či transakcie. Príkladmi sú okrem iných najmä: spracovanie objednávok a kartových transakcií, hosting webových lokalít, hosting registrácie seminárov, pomoc pri predaji alebo popredajná podpora a poskytovanie podpory zákazníkom.
 • V súvislosti s rokovaniami o fúzii, predaji majetku spoločnosti, konsolidácii alebo reštrukturalizácii, financovaní alebo akvizícii časti alebo celého nášho podniku inou spoločnosťou, resp. počas týchto rokovaní.
 • V reakcii na žiadosť o informácie od príslušného orgánu, ak sme presvedčení, že takéto sprístupnenie údajov je v súlade s príslušným zákonom, predpisom alebo zákonným postupom.
 • Orgánom činným v trestnom konaní, štátnym orgánom alebo iným tretím stranám na účely ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Cisco, jej obchodných partnerov, vás alebo iných, resp. podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov.
 • V súhrnnej a anonymizovanej forme, v ktorej tieto údaje nemožno použiť na vašu identifikáciu.
 • Ak vás iným spôsobom informujeme a vy so sprístupňovaním svojich údajov budete súhlasiť.

späť na začiatok

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám zveríte, budeme chrániť a starať sa o ich zabezpečenie v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov. Spoločnosť Cisco uplatňuje fyzické, administratívne a technické bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením. Rovnakú ochranu pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením požadujeme aj od našich dodávateľov. Internet však nemožno považovať za 100 % bezpečný, preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

späť na začiatok

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme podľa potreby uchovávať na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromažďovali. Vaše osobné údaje budeme podľa potreby uchovávať a používať v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, na účely riešenia sporov a vymáhanie dodržiavania našich zmlúv.

Používanie súborov cookie a iných webových technológií

Podobne ako mnoho webových lokalít, aj spoločnosť Cisco využíva nástroje na automatický zber údajov, ako sú súbory cookie, vložené webové prepojenia a webové majáky. Tieto nástroje zhromažďujú isté štandardné informácie, ktoré váš prehliadač zasiela našej webovej lokalite. Ide najmä o typ prehliadača a adresu webovej lokality, z ktorej ste prešli na tú našu. Zároveň môžu zhromažďovať informácie o nasledujúcich položkách:

 • Vaša adresa internetového protokolu (IP) Je to číslo automaticky priradené vášmu počítaču pri surfovaní po internete. Webovým serverom umožňuje lokalizovať a identifikovať váš počítač, pretože ide o jedinečnú adresu priradenú vášmu počítaču poskytovateľom internetových služieb alebo oddelením informačných systémov v rámci siete TCP/IP.
 • Analýza clickstream Ide o stránky, ktoré navštívite a prepojenia, na ktoré kliknete.

Tieto nástroje zjednodušujú a zefektívňujú navštevovanie našich webových lokalít, vďaka čomu sa stáva cennejším, pretože tieto nástroje vám poskytujú prispôsobené prostredie a rozpoznajú, keď sa vrátite. Viac informácií o tom, ako využívame nástroje (súbory cookie a miniaplikácie) na automatický zber údajov, ako aj o vašich možnostiach voľby v súvislosti s týmito nástrojmi nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

Naša webová lokalita obsahuje miniaplikácie – interaktívne miniprogramy používané na poskytovanie konkrétnych služieb inej spoločnosti (napr. zobrazovanie správ, názorov, hudby a ďalších položiek). Prostredníctvom týchto miniaplikácií sa môžu zbierať osobné údaje, napr. vaša e-mailová adresa. Miniaplikácie takisto môžu na svoje správne fungovanie používať súbory cookie. Získavanie údajov prostredníctvom týchto miniaplikácií upravujú zásady ochrany osobných údajov spoločností, ktoré ich vytvorili. Naša miniaplikácia môže obsahovať funkciu importovania kontaktov, vďaka ktorej môžete svojim kontaktom zaslať e-mail. Na vašu žiadosť prehľadáme váš e-mailový adresár, aby sme vám pomohli s importovaním kontaktov do našej webovej lokality.

Niektoré prehliadače vám umožnia aktivovať funkciu "do not track", ktorá navštevovaným lokalitám zasiela signály s informáciou, že si neželáte sledovanie svojich aktivít online. Tento postup sa líši od blokovania alebo odstraňovania súborov cookie, pretože prehliadače s aktivovanou funkciou "do not track" môžu stále prijímať súbory cookie. K dnešnému dňu neexistuje norma, ako by mali spoločnosti na signály "do not track" reagovať, hoci v budúcnosti sa možno podobná úprava vypracuje. Na signály "do not track" v súčasnosti nemáme možnosť reagovať. Ak v budúcnosti takúto možnosť budeme mať, podrobnosti uvedieme v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Získajte viac informácií o funkcii "do not track".

späť na začiatok

Prepojenia na webové lokality

Môžeme poskytovať prepojenia na iné externé webové lokality a služby mimo našej kontroly, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje. Odporúčame preštudovať si vyhlásenia o ochrane údajov zverejnené v rámci tých webových lokalít (a všetkých webových lokalít), ktoré navštívite.

späť na začiatok

Fóra a chatovacie miestnosti

Ak prispievate v rámci diskusného fóra alebo chatovacej miestnosti na webovej lokalite spoločnosti Cisco, mali by ste vedieť, že informácie, ktoré tam zverejníte, budú v rozsiahlej miere prístupné pre ostatných, pričom sa môžu použiť na vaše kontaktovanie, zasielanie nevyžiadaných správ alebo na účely, na ktoré nemá spoločnosť Cisco ani vy dosah. Takisto nezabúdajte, že jednotlivé fóra a chatovacie miestnosti sa môžu riadiť vlastnými podmienkami používania. Spoločnosť Cisco nezodpovedá za osobné údaje alebo akékoľvek iné informácie, ktoré sa rozhodnete na týchto fórach zverejniť.

späť na začiatok

Ochrana osobných údajov detí

Spoločnosť Cisco vyzýva rodičov a opatrovníkov, aby v rámci aktivít svojich detí online prevzali aktívnu úlohu. Spoločnosť Cisco vedome nezbiera osobné údaje od detí bez riadneho súhlasu rodiča alebo opatrovníka. Ak ste presvedčení, že sme bez súhlasu rodiča alebo opatrovníka získali osobné údaje o osobe, ktorá sa vo vašej krajine považuje za maloletú, informujte nás o tom jedným zo spôsobov uvedených v časti Kontakt. Urýchlene podnikneme adekvátne kroky, aby sme záležitosť prešetrili a prípadný problém odstránili.

späť na začiatok

Súhlas s prenosom, spracovaním a uchovávaním osobných údajov

Keďže spoločnosť Cisco je celosvetovou organizáciou, vaše osobné údaje môžeme prenášať do spoločnosti Cisco v Spojených štátoch amerických, do ktoréhokoľvek dcérskeho podniku spoločnosti Cisco na svete alebo tretím stranám a obchodným partnerom v zmysle vyššie uvedených ustanovení. Používaním našich webových lokalít a riešení alebo poskytovaním osobných údajov súhlasíte s prenosom, spracovaním a uchovaním takýchto údajov mimo územia krajiny vášho pobytu, kde môžu platiť odlišné normy ochrany údajov.

Spoločnosť Cisco chráni a podporuje globálny prenos osobných údajov viacerými spôsobmi. Spoločnosť Cisco v minulosti získala osvedčenie v rámci programov Safe Harbor medzi USA a EÚ a Safe Harbor medzi USA a Švajčiarskom stanoveného Ministerstvom obchodu USA v súvislosti so získavaním, používaním a uchovávaním osobných údajov z členských krajín Európskej únie a Švajčiarska, hoci v rámci dodržiavania právnych predpisov EÚ nie je závislá od programu Safe Harbor. Spoločnosť Cisco získala osvedčenie za dodržiavanie Zásad ochrany osobných údajov programu Safe Harbor týkajúce sa oznámení, možnosti voľby, následného prenosu, zabezpečenia, integrity dát, prístupu a vymáhania práv. Viac informácií o programe Safe Harbor a osvedčenie spoločnosti Cisco nájdete na lokalite programu Safe Harbor na adrese http://www.export.gov/safeharbor/. Po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora zo dňa 6. októbra 2015 týkajúceho sa platnosti programu Safe Harbor a vzhľadom na vyvíjajúce sa regulačné programy sa spoločnosť Cisco môže príležitostne zúčastňovať v iných programoch schválených príslušnými dozornými orgánmi.

späť na začiatok

Práva na ochranu osobných údajov obyvateľov štátu Kalifornia

Obyvatelia štátu Kalifornia majú v zmysle ods. 1798.83 Občianskeho zákonníka štátu Kalifornia právo od spoločností pôsobiacich v štáte Kalifornia požadovať zoznam všetkých tretích strán, ktorým daná spoločnosť v priebehu uplynulého roka sprístupnila osobné údaje na účely priameho marketingu. Tento zákon ďalej stanovuje, že ak spoločnosť uplatňuje zásady ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú možnosť prejavenia súhlasu alebo nesúhlasu s používaním osobných údajov tretími stranami (ako sú zadávatelia reklamy) na marketingové účely, daná spoločnosť vám namiesto toho môže poskytnúť informácie o tom, ako si môžete uplatniť svoje možnosti voľby v rámci sprístupňovania osobných údajov.

Spoločnosti Cisco sa týka táto druhá možnosť. Vydali sme podrobné vyhlásenie o ochrane osobných údajov a poskytujeme podrobné informácie o tom, ako môžete prejaviť súhlas alebo nesúhlas s používaním osobných údajov tretími stranami na účely priameho marketingu. Preto nie sme povinní viesť alebo zverejňovať zoznam tretích strán, ktorým sme počas uplynulého roka poskytli vaše osobné údaje na marketingové účely.

Ak ste obyvateľom štátu Kalifornia a máte záujem o informácie týkajúce sa vašich možností voľby v rámci sprístupňovania svojich osobných údajov tretím stranám, zašlite nám svoju žiadosť e-mailom.

späť na začiatok

Ako nás môžete kontaktovať

Vaše názory si mimoriadne ceníme. V prípade otázok alebo komentárov týkajúcich sa tohto vyhlásenia o ochrane údajov zašlite e-mail nášmu tímu ochrany osobných údajov.

späť na začiatok

Aktualizovanie tohto vyhlásenia spoločnosti Cisco o ochrane údajov

Toto vyhlásenie o ochrane údajov môžeme príležitostne aktualizovať. Ak naše vyhlásenie o ochrane údajov aktualizujeme, zrevidovanú verziu s aktualizovaným dátumom revízie zverejníme tu. Súhlasíte, že tieto stránky budete pravidelne navštevovať, aby ste sa oboznámili s prípadnými revíziami. Ak v našom vyhlásení o ochrane údajov vykonáme zásadné zmeny, môžeme vás o tom informovať inými prostriedkami ešte pred vstupom daných zmien do platnosti, a to napríklad zverejnením oznámenia na našich webových lokalitách alebo zaslaním oznámenia na vašu e-mailovú adresu. Pokračovaním v používaní našej webovej lokality po vstupe takýchto revízií do platnosti ich beriete na vedomie a vyjadrujete súhlas s ich dodržiavaním.

Vyhlásenie spoločnosti Cisco o ochrane údajov bolo revidované a zverejnené ku dňu 31. marca 2016.

Predchádzajúcu verziu vyhlásenia o ochrane údajov nájdete tu.