Aveți cont?

 •   Conținut personalizat
 •   Produsele dvs. și asistența

Aveți nevoie de un cont?

Creați un cont

Politica globală privind protecția datelor personale și a confidențialității

1. Obiective

Cisco are angajamentul de a proteja confidențialitatea Datelor cu caracter personal ale Angajaților, Clienților, Partenerilor de afaceri și ale altor persoane. Așadar, Cisco a implementat un program global pentru protecția datelor și a confidențialității pentru a stabili și menține standarde înalte pentru colectarea, utilizarea, divulgarea, stocarea, securizarea, accesarea, transferul sau preluclarea Datelor cu caracter personal. Politica globală privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității este baza acestului program și descrie abordarea adoptată Cisco privind preluclarea Datelor cu caracter personal oriunde în lume.

2. Domeniu de aplicare

Toți angajații, contractorii, consultanții, angajații temporari și alți angajați Cisco și filialele sale trebuie să respecte această politică, inclusiv tot personalul afiliat cu părțile terțe, care poate avea acces la orice rețea sau resursă Cisco, inclusiv la serviciile bazate pe cloud, găzduite în interiorul sau în afara companiei Cisco.

Politica globală privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității se aplică la nivel global la preluclarea Datelor cu caracter personal de către Cisco, fie prin metode electronice, fie manuale (de ex., copie fizică, hârtie sau format analog).

În ceea ce privește Datele cu caracter personal din departamentul HR (de resurse umane) și, în special, Datele cu caracter personal de afaceri, această Politică globală privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității este suplimentată de Politica globală Cisco privind protecția datelor din departamentul HR și Politica Cisco privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității în afaceri. Aceste documente care conțin politici interne descriu mai detaliat modul în care această Politică globală privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității se aplică în domeniul Datelor cu caracter personal HR și Datelor cu caracter personal de afaceri și oferă îndrumări Angajaților Cisco cu privire la gestionarea corespunzătoare a Datelor cu caracter personal.

Această Politică se aplică pentru toate procesările de date cu caracter personal efectuate pentru sau de Cisco.

3. Declarația politicii

3.1 Protecție adecvată pentru procesarea datelor cu caracter personal

În asociere cu Politica globală privind protecția datelor din departamentul HR și Politica privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității în afaceri, această Politică globală privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității are, de asemenea, scopul de a oferi metode de protecție adecvate pentru preluclarea datelor cu caracter personal încredințate companiei Cisco și transferate din țări care necesită astfel de metode de protecție. Acest lucru permite companiei Cisco să transfere Datele cu caracter personal oriunde este nevoie în lume, pentru susținerea activităților și proceselor interne sau pentru utilizarea serviciilor și a funcționalității produselor și pentru îmbunătățirea acestora. În acest sens, fiecare dintre următoarele: Politica globală privind protecția datelor din departamentul HR, Politica SEE privind protecția datelor din departamentul HR și Politica privind protecția datelor personale și a confidențialității în afaceri descrie anumite obligații suplimentare și drepturi juridice în situațiile în care Legea europeană, americană sau APEC privind protecția datelor sau orice legi sau cerințe de protecție a datelor din alte țări sau regiuni diferă sau sunt aplicabile.

3.2 Conformitate cu legile aplicabile

Cisco va respecta legile locale aplicabile privind protecția datelor și cerințele la nivel mondial.

Acolo unde legile aplicabile privind protecția datelor necesită un standard mai ridicat de protecție a Datelor cu caracter personal decât este stabilit în această Politică globală privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității, au întâietate cerințele legilor aplicabile privind protecția datelor. Acolo unde legile aplicabile privind protecția datelor au un standard mai scăzut de protecție a Datelor cu caracter personal decât este stabilit în această Politică globală privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității, au întâietate cerințele acestei Politici globale privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității.

Dacă angajații Cisco au motive să creadă că legea aplicabilă împiedică îndeplinirea obligațiilor Cisco, conform Politicii globale privind protecția datelor personale și a confidențialității, vor informa cu promptitudine Departamentul pentru confidențialitate – privacy@cisco.com și/sau Departamentul Juridic Cisco – generalcounsel@cisco.com. Acolo unde există un conflict între legea aplicabilă și această Politică globală privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității, directorul departamentului de confidențialitate și Departamentul Juridic Cisco vor lua o decizie responsabilă cu privire la acțiunile ce trebuie desfășurate pentru a remedia un astfel de conflict și se vor consulta cu autoritățile de reglementare relevante în cazul unei neclarități.

3.3 Principiile confidențialității

În continuare, sunt descrise principiile de nivel înalt care stau la baza practicilor Cisco de colectare, utilizare, divulgare, stocare, securizare, accesare, transfer sau preluclarea Datelor cu caracter personal.

 • Corectitudinea

 • Cisco va procesa Datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent.

 • Limitarea scopului

 • Cisco va colecta Date cu caracter personal numai pentru scopuri specifice, explicite și legitime. Orice preluclare ulterioară trebuie să fie compatibilă cu astfel de scopuri, cu excepția cazului în care Cisco a obținut consimțământul persoanei în cauză sau preluclarea este permisă de lege.

 • Proporționalitate

 • Cisco va procesa numai Datele cu caracter personal adecvate, relevante și care nu depășesc scopul pentru care sunt procesate.

 • Integritatea datelor

 • Cisco va păstra Datele cu caracter personal exacte, complete și actualizate și după cum este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate.

 • Păstrarea datelor

 • Cisco va păstra Datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persooanelor vizate pe o perioadă  necesară pentru îndeplinirea scopului, sau a altor scopuri permise, pentru care Datele cu caracter personal au fost obținute.

 • Securitatea datelor

 • Cisco va implementa măsuri de ordin tehnic și organizatoric rezonabile și adecvate pentru protecția Datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau pierderii accidentale, deteriorării, divulgării, utilizării sau accesului neautorizat. Cisco va instrui și va solicita contractual părților terțe care preluclrează  Date cu caracter personal în numele Cisco, dacă este cazul: (a) să le prelucreze numai în scopuri conforme cu scopurile de prelucrare a Cisco și (b) să implementeze măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția Datelor cu caracter personal.

 • Drepturile individuale

 • Cisco va prelucra Datele cu caracter personal într-un mod care respectă drepturile individului, conform legilor aplicabile pentru protecția datelor personale.

 • Responsabilitatea

 • Cisco va implementa guvernanța, politicile, procesele, controalele și alte măsuri necesare care permit demonstrarea faptului că preluclarea Datelor personale se face în conformitate cu Politica globală privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității și cu legile aplicabile privind protecția datelor personale.

3.4 Actualizări ale acestei politici

Periodic, Cisco poate examina și revizui practicile, politicile și procedurile privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv această Politică globală privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității. În cazul unor modificări majore, Cisco:

 • va urma acțiunile rezonabile pentru a informa toate entitățile Cisco, precum Angajații, Clienții și pPartenerii Cisco și alți subiecți afectați de modificări; și
 • va posta notificările corespunzătoare care se referă la modificări pe site-urile web relevante – atât intern, cât și extern, după cum este cazul.

4. Respectarea politicii

Cisco are angajamentul de a se asigura că Politica globală privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității este consultată de toți Angajații Cisco. Angajații Cisco trebuie să respecte această politică globală. Cerințele privind respectarea politicii sunt, după cum urmează:

4.1 Data intrării în vigoare a respectării conformității

Această Politică intră în vigoare la aprobare.

4.2 Verificarea respectării conformității

Respectarea acestei Politici globale privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității este verificată prin mai multe metode, inclusiv prin rapoarte din instrumente de afaceri disponibile, audituri interne și externe, autoevaluare și/sau feedback pentru deținătorul politicii. Cisco își va monitoriza regulat respectarea conformității cu această Politică. Cisco va verifica periodic că această Politică globală privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității continuă să respecte legile aplicabile privind protecția datelor și că aceasta este, la rândul ei, respectată.

4.3 Excepții de la respectarea conformității

Orice excepție de la această Politică globală privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității necesită acordul scris al directorului departamentului de confidențialitate și al Departamentului Juridic Cisco.

Orice înregistrare privind excepţiile trebuie arhivată conform Procesului Cisco de gestionare a înregistrărilor, nu pe laptopuri individuale.

4.4 Neconformitatea

Este necesară respectarea conformității cu politicile Cisco: Deviațiile sau neconformitățile cu această Politică, inclusiv încercările de a ocoli politica/procesul menționat prin evitarea sau manipularea în cunoștință de cauză a procesului, sistemului sau datelor pot avea ca rezultat acțiuni disciplinare, inclusiv terminarea contractului de muncă, după cum este permis de legislația locală.

În anumite țări, încălcarea reglementărilor create pentru a proteja Datele cu caracter personal poate atrage sancțiuni administrative, penalizări, revendicări de compensații sau măsuri provizorii și/sau alte urmăriri penale și despăgubiri.

5. Politici și procese asociate

Declarația de confidențialitate Cisco online

Politica de gestionare a înregistrărilor Cisco

Codul de conduită în afaceri Cisco

6. Documente auxiliare

Politica globală Cisco privind protecția datelor din departamentul HR

Politica Cisco privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității în afaceri

7. Definiții

Următorii termeni și următoarele definiții sunt utilizate în acest document:

APEC Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC) este un forum regional creat pentru a susține interdependența în continuă creștere din zona Asia-Pacific.
Date cu caracter personal de afaceri Date cu caracter personal procesate de către Cisco într-un context de afaceri care nu reprezintă Date HR.
Cisco Cisco Systems, Inc. și filialele sale din întreaga lume.
Angajat Cisco O persoană care oferă servicii personale companiei Cisco în schimbul plății, inclusiv angajații și contractorii, consultanții și stagiarii.
Clienţi Persoanele care sunt clienți actuali, foști sau potențiali ai companiei Cisco sau care reprezintă organizații care sunt clienții acesteia.
SEE Spațiul Economic European – include statele membre UE și trei state din cadrul Asociației Europene a Liberului Schimbi (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).
Legea europeană privind protecția datelor UE Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 (UE), Directiva privind comunicațiile electronice 2002/58/CE și toate legile și reglementările care le oferă un caracter obligatoriu într-o țară din SEE, împreună cu orice legislație sau reglementare succesoare sau de înlocuire.
Date cu caracter personal HR Date cu caracter personal procesate de către Cisco în contextul angajării.
Date cu caracter personal Orice informație asociată cu o persoană identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element identificator ca numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identății sale fizice, fiziologice, genetice, psihice economice, culturale sau sociale a respectivei persoane reale.
Preluclareadatelor cu caracter personal  Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal, în orice moment al ciclului de viață al acestora, inclusiv crearea, colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, preluarea, accesarea, revizuirea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea în orice mod (de exemplu, prin transmiterea, difuzarea sau punerea la dispoziție a acestora), analizarea, alinierea sau combinarea datelor sau blocarea, ștergerea sau distrugerea acestora. Preluclarea nu este limitată la mijloacele automatizate sau la tipurile de media. Pe scurt, Cisco „prelucrează” Datele cu caracter personal de fiecare dată când noi sau entitățile noastre terțe împuternicite de operatorul de date utilizăm, avem contact cu sau gestionăm în orice mod datele cu caracter personal.

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

Politica privind protecția globală a datelor cu caracter personal și a confidențialității a fost revizuită și a intrat în vigoare la data de 1 mai 2020.