Guest

Firma Cisco rozumie znaczenie ś›rodowiska wielu chmur

Niektórzy postrzegają… usługi typu „cloud computing” jako jedną… olbrzymią… chmurę™ obsługują…cą… wszystkich użytkowników w ten sam sposób. W rzeczywistoś›ci istnieje wiele typów chmur, mią™dzy innymi:

  • Chmury prywatne
  • Chmury publiczne
  • Chmury hybrydowe
  • Chmury społecznoś›ci (obsługują…ce organizacje, na przykład w dziedzinie opieki zdrowotnej, finansów lub administracji publicznej)

Oznacza to, że używanych jest wiele chmur. Wykorzystanie zalet chmur wymaga przede wszystkim możliwoś›ci optymalizowania zasobów, upraszczania operacji i współpracy wszystkich elementów w ś›rodowisku wielu chmur. Aby ułatwić‡ klientom wykorzystanie tych zalet, firma Cisco udostą™pnia ofertę obejmują…cą… nie tylko innowacyjne architektury. Innowacje firmy Cisco zapewniają… firmom skutecznoś›ć‡ w ś›rodowisku złożonym z wielu chmur.

Klip wideo dotyczący rozwiązania CloudVerse

Firma Cisco oferuje uproszczone, skalowalne i doskonale zabezpieczone architektury niezbą™dne w chmurze

Rozwią…zanie Cisco CloudVerse i powią…zane architektury zaprojektowano w celu wykorzystania współpracy i współdziałania w jednej chmurze, mią™dzy różnymi typami chmur oraz poza ich obrą™bem. Pozwala to zoptymalizować‡ przewagę™ nad konkurencją… i zwiąększyć efektywnoś›ć‡ chmur. Firma Cisco rozumie, że tego problemu nie można rozwią…zać‡ wyłą…cznie za pomocą… sieci lub Centrum Danych. Wszystkie elementy muszą… współdziałać‡ ze sobą…. Wyzwanie polega na takim ujednoliceniu Centrów Danych, aby mogły pracować‡ jako zintegrowana całoś›ć‡. Jednocześ›nie należy udostą™pnią‡ funkcje sieci inteligentnej chmury.

Firma Cisco oferuje uproszczone, skalowalne i doskonale zabezpieczone architektury niezbę™dne w chmurze

Do wyś›wietlenia tego klipu wymagana jest najnowsza wersja oprogramowania Adobe Flash Player z włą…czoną… obsługą… JavaScript.

Pobierz program Flash Player

Firma Cisco ułatwia pełne wykorzystanie chmury

Usługi wspierają…ce technologię™ chmury i kompleksowy Ekosystem Partnerów firmy Cisco udostą™pniają… szeroką… gamę™ zintegrowanych rozwią…zań„, dzią™ki którym można szybko i skutecznie wykorzystać‡ cały potencjał technologii opartych na chmurze. Oznacza to, że użytkownicy mogą… współpracować‡ z obecnymi dostawcami lub wybrać‡ dowolnego z wielu partnerów i dostawców w każdym obszarze. Tylko firma Cisco obsługuje ś›rodowisko wielu chmur, gwarantują…c wysoki poziom usług wewną…trz chmury, mią™dzy chmurami i poza ich obrę™bem.