Guest

80 procent potencjalnych korzyści z cyfryzacji biznesu pozostaje nieosiągniętych

Podziel się:

Na cyfryzacji najbardziej skorzystają te firmy, których strategie biznesowe będą polegać na wykorzystaniu technologii IT i ich konwergencji z technologiami operacyjnymi.

Warszawa, 13 kwietnia 2016 r . – Firmy z szesnastu badanych globalnie sektorów gospodarki zrealizowały jedynie 20 procent całkowitego potencjału korzyści z cyfryzacji biznesu, możliwych do osiągnięcia w roku 2015. Takie wnioski przynosi badanie Cisco Digital Value at Stake, mierzące korzyści lub straty finansowe w oparciu o dwa elementy:

1) zupełnie nowe źródła przychodów lub oszczędności osiągnięte dzięki inwestycjom i innowacjom cyfrowym;

2) przesuwanie korzyści między firmami w ramach poszczególnych branż (pomiędzy „przegranymi” a „zwycięzcami” cyfrowej transformacji), spowodowane różnicami w poziomie ucyfrowienia ich biznesu.

Badanie Cisco Digital Value at Stake analizuje ponad 350 przypadków wykorzystania technologii cyfrowych przez firmy z szesnastu branż. Sześć z tych branż (produkcja przemysłowa, usługi finansowe, handel detaliczny, usługi ICT, służba zdrowia i branża wydobywcza) składać się będzie na niemal 75 proc. całkowitej wartości sektora prywatnego w nadchodzącej dekadzie.

Kluczowym wnioskiem z raportu jest to, że cyfrowi liderzy, tacy jak Apple, Uber czy Tesla, są skuteczniejsi w osiąganiu korzyści z cyfryzacji, ponieważ chętniej tworzą nowe modele biznesowe, wykraczające poza branże, w których działali dotychczas.

Na przykład, z badania wynika, że sklepy detaliczne mogą w istotny sposób zwiększać zaangażowanie klientów i wydajność pracowników dzięki inwestycjom w cyfryzację. To z kolei pozwoli im konkurować ze sklepami internetowymi. Samo tylko usprawnienie analityki w handlu może przełożyć się na korzyści rzędu 285 miliardów dolarów w ciągu najbliższej dekady. Wg szacunków Cisco, branża handlu detalicznego zrealizowała zaledwie 15 proc. swojego potencjału korzyści w roku 2015.

„Nasze badanie pokazuje, że maksymalizacja korzyści z cyfryzacji w sektorze prywatnym wymaga podważenia założeń, które do tej pory decydowały o sukcesie wielu firm, i ponownego spojrzenia na sposób organizacji i dostarczania przez firmy wartości ich klientom”, powiedział Kevin Bandy, Chief Digitization Officer, Cisco. „Oznacza to, że firmy muszą być gotowe na wprowadzenie zmian obejmujących ich działalność operacyjną, kulturę, model przychodów, dojrzałość technologiczną i zestaw umiejętności – w sposób fundamentalny i permanentny”.

Badanie Cisco stwierdza, że branże, które w największym stopniu wykorzystują potencjał korzyści z cyfryzacji biznesu posiadają dwie wspólne cechy:

1) w dużym stopniu oparte są o technologie IT, zarówno jeśli chodzi o dostarczane produkty i usługi, jak również sposób ich dostarczania;

2) wykazują w sposobie prowadzenia biznesu znaczny stopień konwergencji między technologiami informacyjnymi (IT) a operacyjnymi (OT).

Cisco radzi ponadto jakie trzy kroki powinny wykonać firmy, aby skutecznie stworzyć swoją cyfrową strategię:

1) Określenie miejsca, w którym firma znajduje się obecnie na drodze do cyfrowej transformacji, przy uwzględnieniu jej możliwości i celów biznesowych;

2) Wybór tych modeli zastosowania cyfrowych technologii, które mogą najszybciej dostarczyć korzyści dla biznesu, będąc następnie podstawą do sfinansowania długofalowych cyfrowych strategii;

3) Rozwój sprawnego biznesu w oparciu o świadomość zmian w otoczeniu biznesowym, podejmowanie najlepszych w danym momencie decyzji opartych o dojrzałą analizę danych oraz szybką egzekucję tych decyzji.

Coraz większe znaczenie w skutecznej cyfryzacji biznesu odgrywają strategie cyberbezpieczeństwa. Mają one potencjał, by zasilić sektor prywatny kwotą rzędu 5,3 bln dolarów w ciągu najbliższych 10 lat. Niemal 70 proc. tej kwoty jest związane ze zdolnością firm do integracji rozwiązań cyberbezpieczeństwa z cyfrowym fundamentem ich działalności, co napędza innowacje i wzrost.

Pełną wersję raportu Cisco Digital Value at Stake i dodatkowe materiały na ten temat można znaleźć tutaj: http://c-cf.link/?S15R12 .


O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | MANEJO Public Relations | e-mail: lukasz@manejo.pl | tel.: 795 03 12 02

Pozwól nam pomóc