Guest

Nowy Zespół Cisco Systems Poland

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Warszawa, 10 stycznia. Końcem 2012 roku Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco Systems Poland przedstawił nowy zespół dyrektorów kluczowych działów polskiego oddziału firmy, w którego w skład wchodzą: Marcin Chudak, Piotr Skirski, Kamil Ciukszo oraz Łukasz Bromirski. Dodatkowo Zarząd Cisco dokonał dwóch istotnych zmian personalnych na stanowiskach menadżerskich:  Agnieszka Jabłońska awansowała na stanowisko Menedżera ds. Dystrybucji do Małych i Œrednich Przedsiębiorstw oraz Anna Janas awansowała na Szefa ds. Marketingu na Polskę. Oto sylwetki ww. osób.

Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny firmy Cisco w Polsce
Dariusz Fabiszewski jest dyrektorem generalnym firmy Cisco w Polsce. Dołączył do zespołu w marcu 2011 roku. Przez ostatnie dwa lata pracował w międzynarodowej firmie doradczej Ernst & Young jako kierownik i ekspert w grupie doradztwa informatycznego w Dziale Doradztwa Biznesowego.
Dariusz Fabiszewski jest wykwalifikowanym liderem biznesowym z bogatym doœwiadczeniem w obszarze sprzedaży i zarządzania oraz posiada szereg udokumentowanych sukcesów w tych dziedzinach.
W latach 2003-2009 Dariusz Fabiszewski był dyrektorem generalnym w firmie IBM Polska. Wczeœniej był dyrektorem zarządzający w Fujitsu Siemens Computers, gdzie był odpowiedzialny za region obejmujący Polskę, Czechy, Rosję oraz kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. W 1996 roku dołączył do firmy Siemens Nixdorf Information Systems AG, gdzie piastował stanowisko dyrektora zarządzającego. W latach 1998-1999 był dyrektorem zarządzającym w Siemens Business Services and Information & Communications Products w Polsce.
Dariusz Fabiszewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Telekomunikacja. Ukończył również szkolenie menedżerskie Executive Business Education w Babson College (Boston, 1997).
Ponadto jest zapalonym golfiarzem i narciarzem.

 

Marcin Chudak, Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami Handlowymi
Marcin Chudak, związany z Cisco Systems Poland od 2006 r., od sierpnia br. objął funkcję Dyrektora ds. Współpracy z Parterami Handlowymi.  Jest odpowiedzialny za tworzenie polityki rozwoju, zarządzanie relacjami partnerskimi w Cisco Systems, rozwój programów partnerskich, a także szkolenia i certyfikację nowych firm. Jednoczeœnie zarządza sprzedażą do Klientów z sektora komercyjnego.
W latach 2003-2006, pracował w SAP polska, gdzie odpowiadał za zarządzanie i sprzedaż dla segmentu małych i œrednich przedsiębiorstw. Wczeœniej związany z firmami Hewlett-Packard, Compfort Meridian Polska, Digital Equipment, czy Compaq Computer. W swojej pracy zawodowej był zaangażowany w liczne projekty o wielofunkcyjnym charakterze, posiada bogate doœwiadczenie z zakresu sprzedaży oraz rozwoju biznesowego w ramach branży IT.
 Marcin Chudak jest absolwentem Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a także posiada tytuł MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczoœci i Zarządzania im. L. KoŸmińskiego.
 Aktywnie uprawia sport, głównie tenis i narciarstwo. W latach 1983-1991 należał do reprezentacji Polski w skoku wzwyż. Jego życiowy rekord w tej dyscyplinie to 222 cm.

 

Piotr Skirski, Dyrektor działu Sektor Publiczny i Przedsiębiorstwa
Piotr Skirski posiada 16 letnie doœwiadczenie w branży IT, w tym od ponad 13 lat pracuje dla Cisco Systems Poland. Swoją karierę zawodową rozpoczął od JTT Computer, gdzie był odpowiedzialny za współpracę z Integratorami Systemów. W Cisco przez lata związany z działem sprzedaży. Obecnie odpowiedzialny za strategię sprzedaży oraz zespół obsługujący klientów z obszaru sektora publicznego, finansów, energetyki, paliw oraz transportu kolejowego.
Wœród swoich zawodowych zainteresowań wymienia tematykę opisującą wpływ innowacyjnych rozwiązań na rozwój społecznoœci lokalnych i podnoszenie jakoœci edukacji oraz zagadnienia związane z fenomenem portali społecznoœciowych i narzędzi do zaawansowanej komunikacji.
Piotr Skirski jest absolwentem Wydziału Elektroniki ze specjalizacją Robotyka  na Politechnice Wrocławskiej. Wolne chwile przeznacza na podróże, bieganie i zależnie od pory roku, żeglarstwo oraz narty.

 

Kamil Ciukszo – Dyrektor Działu Service Providersw Cisco Systems Poland.
Jest absolwentem Telekomunikacji o specjalnoœci Inżynieria DŸwięku i Obrazu Politechniki Gdańskiej. Od 10 lat pracuje w branży telewizyjnej i telekomunikacyjnej. Doœwiadczenia zdobywał jako Account Manager oraz Business Development Director w firmie Vector, biorąc udział w większoœci projektów telewizji cyfrowej w Polsce. Jako Sales Development Manager w firmie Sprint zarządzał siecią sprzedaży poœredniej usług B2B dla sieci ERA oraz budował poœrednią sieć sprzedaży dla platformy N, a następnie wdrażał regionalne struktury sprzedaży dla rynku B2B w firmie Netia. W Cisco od 6 lat odpowiedzialny kolejno za współpracę z sektorem telewizji kablowych następnie wspierający sektor operatorów mobilnych, aktualnie zarządzający działem i zespołem Service Provider. Interesuje się rozwojem rynku telekomunikacyjnego i telewizyjnego, zjawiskami konwergencji na tych rynkach oraz społecznymi aspektami zmian w otoczeniu rynkowym.

 

Łukasz Bromirski – Dyrektor Techniczny w Cisco Systems Polska
Łukasz Bromirski pracuje w Cisco od 2005 roku, gdzie przeszedł już przez następujące szczeble kariery – od inżyniera wspierającego Partnerów Cisco (Channel System Engineer), przez pozycję Dyrektora Technicznego działu Wsparcia Partnerów oraz Operatorów Telekomunikacyjnych aż do Dyrektora Technicznego Cisco Systems Polska.
Jest liderem zespołu architektów sieciowych, który zajmuje się dostarczaniem usług i rozwiązań klientom biznesowym, instytucjom i przedsiębiorcom. Zarządza relacjami z klientami i partnerami.
W ramach swoich obowiązków kieruje również czterema zespołami architektonicznymi, składającymi się ze specjalizowanych departamentów konsultacyjnych i sprzedażowych – odpowiedzialnych za obszary technologii Collaboration, Borderless Network, Data Center i IP NGN. Zespół ten udziela wsparcia technicznego wszystkim dywizjom Cisco w Polsce, koordynując współpracę działów technicznego i sprzedaży. Odpowiada on za kontakty ze współpracownikami, klientami i partnerami zewnętrznymi.
W swojej pracy łączy bogate doœwiadczenie zdobyte na rynku IT w Polsce – z wiedzą i pasją – propagowania wiedzy o sieciach. Prowadzi swój blog, w którym dzieli się opiniami na ten temat, kieruje klubem CCIE Polska - płaszczyzną wymiany poglądów na tematy technologiczne, dotyczące takich zagadnień jak np. rozwój sieci szerokopasmowej. Prowadzi wiele projektów nie związanych bezpoœrednio z aktywnoœcią zawodową, a skierowanych do szeroko rozumianej społecznoœci sieciowej w Polsce i za granicą – między innymi projekt BGP Blackholing PL stawiający sobie za cel budowanie œwiadomoœci o bezpieczeństwie Internetu w ujęciu operatorów telekomunikacyjnych i najlepszych praktykach. Aktywnie udziela się też jako prelegent na branżowych konferencjach w Polsce i Europie. Jest współtwórcą konferencji PLNOG, zrzeszającego operatorów telekomunikacyjnych z Polski, oraz EuroNOG, federacji NOG z obszaru Europy. Jest również autorem i jednoczeœnie instruktorem w wielu wyspecjalizowanych szkoleniach z obszarów nowoczesnych technologii -  w szczególnoœci związanych z sektorem Operatorów Telekomunikacyjnych choć nie tylko. Prowadzi z ramienia Cisco współpracę z czołowymi uczelniami wyższymi w Polsce, pomagając promować edukację w obszarze nowych technologii w ramach Akademii Cisco.
Łukasz Bromirski rozpoczął karierę zawodową w 1997 i pracował między innymi w firmach Tech Data Poland jako konsultant wspierający rozwiązania z szerokiego portfolio rozwiązań sieciowych oraz w firmie Protechnika S.A., gdzie zajmował się analizą potrzeb klienta i tworzeniem wysoko specjalizowanego oprogramowania.
Oprócz sieci komputerowych i nowoczesnych technologii IT, jest zainteresowany szerokim spektrum różnego rodzaju zagadnień – od historii konfliktów zbrojnych od XIX wieku, nowoczesne lotnictwo wojskowe, przez literaturę SF, do szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
>Żonaty, dwójka dzieci.

 

Agnieszka Jabłońska, Menedżer ds. Dystrybucji do Małych i Œrednich Przedsiębiorstw / Distribution & SMB Manager
Agnieszka Jabłońska obejmując stanowisko Menadżera ds. Dystrybucji do Małych i Œrednich Przedsiębiorstw będzie odpowiedzialna za tworzenie i koordynację strategii firmy w zakresie dystrybucji Cisco Systems Poland oraz zespół obsługujący klientów z obszaru sektora małych i œrednich przedsiębiorstw.
Agnieszka Jabłońska jest związana z branżą informatyczną od 1995 r. Pierwsze doœwiadczenia zawodowe zdobywała w firmie Internet Technologies Poland, gdzie była odpowiedzialna za kontakty z klientami oraz wsparcie sprzedaży. PóŸniej pracowała w Carlberg & Son Electronic jako Menadżer ds. Logistyki i Zakupów będąc odpowiedzialna za rozwój i wdrażanie polityki ds. logistyki i zakupów, negocjowanie umów z dostawcami oraz nadzorowanie działań z zakresu obsługi klientów. W Cisco od 1999 r., gdzie odpowiedzialna była za szeroko rozumianą politykę rozwoju i zarządzanie relacjami w kanale partnerskim, w tym, wdrażanie w Polsce programu ACE (Accelerate Channels) dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EMEA).  
Agnieszka Jabłońska posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, w tym tytuł MBA Strategic Management Oxford Brookes University. Wolne chwile przeznacza na podróże i sport. Wœród jej ulubionych dyscyplin wymienia jogę, pływanie, nurkowanie oraz narciarstwo. 

 

Anna Janas, Szef ds. Marketingu na Polskę
Anna Janas, związana z Cisco Systems Poland od 2010r., od sierpnia br. objęła funkcję Dyrektora ds. Marketingu. Odpowiada za tworzenie i nadzorowanie polityki firmy w zakresie marketingu, ustalanie celów, wdrażanie i kontrolę wykonania planów marketingowych wspierających poszczególne architektury oraz sprzedaż produktów Cisco Systems.
W latach 2009-2010 w firmie Tandberg piastowała stanowisko menadżera ds. marketingu na Europę Œrodkowo-Wschodnią, gdzie była odpowiedzialna m.in. za wdrażanie planów marketingowych na region Europy Œrodkowo-Wschodniej, działania marketingowe towarzyszące wdrażaniu nowych produktów zgodnie z potrzebami lokalnych rynków.
Posiada ponad 10-letnie doœwiadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu kampanii marketingowych dla branży technologicznej. Wczeœniej związana z firmami Mitac, czy iiyama. W swojej dotychczasowej karierze brała udział w licznych projektach o wielozadaniowym charakterze, z sukcesami prowadziła międzynarodowe zespoły, a także posiada bogate doœwiadczenie w budowaniu relacji B2B.
Anna Janas jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytutu Nauk Politycznych w Strasburgu, a także ukończyła studia Charted Institute of Marketing (CIM) w  ramach Wyższej Szkoły Przedsiębiorczoœci i Zarządzania im. L. KoŸmińskiego.
Aktywnie uprawia sport,  głównie narciarstwo; interesuje także się podróżami.


O Cisco:

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Cisco, (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polskie informacje Prasowe firmy znaleźć można na stronie: http://www.cisco.com/web/PL/prasa/ natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt:

Gabriela Mojkowska, Point of View
Tel. 669 518 899; 22 375 65 04;
Email: gm@pov.pl