Hebt u een account?

 •   Gepersonaliseerde content
 •   Uw producten en ondersteuning

Hebt u een account nodig?

Account maken

Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens

1. Doel

Cisco doet er alles aan om de privacy van de Persoonsgegevens van Cisco-arbeidskrachten, Klanten, zakelijke partners en andere personen te beschermen. Daarom heeft Cisco een wereldwijd gegevensbeschermings- en privacyprogramma geïmplementeerd voor het vaststellen en behouden van hoge normen voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, opslaan, beveiligen, inzien, doorgeven of anderszins verwerken van Persoonsgegevens. Dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens vormt de grondslag voor dat programma en beschrijft de door Cisco gekozen aanpak voor de verwerking van Persoonsgegevens wereldwijd.

2. Reikwijdte

Alle werknemers, contractanten, adviseurs, tijdelijke en andere arbeidskrachten bij Cisco en zijn dochterondernemingen moeten dit beleid naleven. Dit geldt ook voor al het personeel gelieerd aan derden die mogelijk toegang hebben tot een netwerk of middelen van Cisco, waaronder cloudgebaseerde diensten die binnen en buiten Cisco worden gehost.

Dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens is wereldwijd van toepassing op Cisco’s verwerking van Persoonsgegevens, op elektronische of handmatige wijze (d.w.z. in afgedrukte, papieren of een analoge vorm).

In het bijzonder waar het Personeelsgegevens en Zakelijke Persoonsgegevens betreft, wordt dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens aangevuld door Cisco’s Algemeen beleid voor de bescherming van Persoonsgegevens en Cisco’s Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van Beschermings- en privacybeleid voor Zakelijke Persoonsgegevens. In deze interne beleidsdocumenten wordt gedetailleerder beschreven hoe dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van Persoonsgegevens van toepassing is op respectievelijk Personeelsgegevens en Zakelijke Persoonsgegevens. De documenten bevatten ook richtlijnen voor Cisco-arbeidskrachten over de juiste omgang met Persoonsgegevens.

Dit beleid is van toepassing op elke verwerking van Persoonsgegevens die wordt uitgevoerd voor of door Cisco.

3. Beleidsverklaring(en)

3.1 Voldoende waarborgen voor de verwerking van Persoonsgegevens

In samenhang met het Algemeen beleid voor de bescherming van personeelsgegevens en het Beschermings- en privacybeleid voor Zakelijke Persoonsgegevens is dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van Persoonsgegevens ook bedoeld om voldoende waarborgen te bieden voor de verwerking van Persoonsgegevens die aan Cisco worden toevertrouwd en die worden doorgegeven vanuit landen die dergelijke beschermingsmaatregelen vereisen. Hierdoor kan Cisco wereldwijd Persoonsgegevens doorgeven waar dit nodig is om zijn interne bedrijfsprocessen mogelijk te maken en te ondersteunen of om diensten en productfunctionaliteit en ‑verbetering te bieden. Om dit te kunnen doen, omschrijven het Algemeen beleid voor de bescherming van personeelsgegevens, het EER-beleid voor de bescherming van personeelsgegevens en het Beschermings- en privacybeleid voor Zakelijke Persoonsgegevens bepaalde aanvullende verplichtingen en wettelijke rechten in situaties waarin de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en de wetten of voorschriften inzake gegevensbescherming van de Verenigde Staten, APEC en andere landen of regio’s van elkaar verschillen en van toepassing zijn.

3.2 Naleving van toepasselijke wetgeving

Cisco zal wereldwijd toepasselijke lokale wetgeving en vereisten inzake gegevensbescherming naleven.

Waar toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hogere eisen stelt aan de bescherming van Persoonsgegevens dan in dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van Persoonsgegevens is vastgelegd, prevaleren de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Waar toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming lagere eisen stelt aan de bescherming van Persoonsgegevens dan in dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens is vastgelegd, prevaleren de vereisten van dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van Persoonsgegevens.

Waar Cisco-arbeidskrachten reden hebben om aan te nemen dat toepasselijke wetgeving Cisco verhindert om te voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens, zullen zij onmiddellijk contact opnemen met de Chief Privacy Office via privacy@cisco.com en/of de afdeling Juridische Zaken van Cisco via generalcounsel@cisco.com. Waar zich een conflict voordoet tussen toepasselijke wetgeving en dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van Persoonsgegevens, zullen de Chief Privacy Officer (CPO) en de afdeling Juridische Zaken van Cisco een verantwoorde beslissing nemen over verdere stappen om een dergelijk conflict op te lossen en zullen zij in geval van twijfel met de relevante regelgevende autoriteit overleggen.

3.3 Privacybeginselen

Het hiernavolgende omschrijft de overkoepelende beginselen van Cisco’s werkwijze voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, opslaan, beveiligen, inzien, doorgeven of anderszins verwerken van Persoonsgegevens.

 • Eerlijkheid

 • Cisco zal Persoonsgegevens rechtmatig, legitiem en op transparante wijze verwerken.

 • Doelbinding

 • Cisco zal alleen Persoonsgegevens verzamelen voor een of meer welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Elke verdere verwerking moet verenigbaar zijn met deze doeleinden, tenzij Cisco van de betrokkene toestemming heeft verkregen of de verwerking anderszins wettelijk is toegestaan.

 • Evenredigheid

 • Cisco zal alleen Persoonsgegevens verwerken die toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

 • Gegevensintegriteit

 • Cisco zal Persoonsgegevens correct, volledig en actueel houden, waar dit redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

 • Gegevensbewaring

 • Cisco zal Persoonsgegevens in een persoonlijk identificeerbare vorm niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld of voor andere toegestane doeleinden.

 • Gegevensbeveiliging

 • Cisco implementeert passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, wijziging en ongeoorloofde vrijgave, gebruik of toegang. Cisco zal derden die Persoonsgegevens namens Cisco verwerken, opdragen en contractueel verplichten om, indien van toepassing: (a) deze alleen te verwerken voor doeleinden in overeenstemming met Cisco’s doeleinden voor verwerking en (b) passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de Persoonsgegevens te beschermen.

 • Individuele rechten

 • Cisco verwerkt Persoonsgegevens zodanig dat de rechten van personen onder toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden gerespecteerd.

 • Verantwoordelijkheid

 • Cisco implementeert gepaste governance, beleidsregels, processen, controles en andere maatregelen die noodzakelijk zijn om te kunnen aantonen dat zijn verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van Persoonsgegevens en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

3.4 Updates van dit Beleid

Cisco kan van tijd tot tijd zijn praktijken, beleidsregels en procedures inzake gegevensbescherming, waaronder dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van Persoonsgegevens, herzien en wijzigen. Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht, zal Cisco:

 • Redelijke stappen ondernemen om alle Cisco-entiteiten, Cisco-arbeidskrachten, Klanten, zakelijke partners en andere betrokkenen waarvoor de amendementen van belang zijn, op de hoogte te brengen; en
 • Gepaste kennisgevingen over de wijzigingen op de relevante websites (zowel interne als externe, waar gepast) plaatsen.

4. Beleidsnaleving

Cisco doet er alles aan om te zorgen dat alle Cisco-arbeidskrachten zich aan dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van Persoonsgegevens houden. Cisco-arbeidskrachten moeten dit Algemeen beleid naleven. De nalevingsvereisten voor dit beleid luiden als volgt:

4.1 Ingangsdatum van naleving

Dit Beleid treedt na goedkeuring in werking.

4.2 Meting van naleving

Naleving van dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van Persoonsgegevens wordt via diverse methoden gecontroleerd, waaronder rapporten van beschikbare zakelijke tools, interne en externe audits, zelfbeoordeling en/of feedback naar de eigenaar(s) van het Beleid. Cisco zal doorlopend toezicht houden op de naleving van dit Beleid. Cisco zal periodiek controleren of dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van Persoonsgegevens nog steeds conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is en wordt nageleefd.

4.3 Uitzonderingen op naleving

Elke uitzondering op het Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van Persoonsgegevens vereist de schriftelijke toestemming van de Chief Privacy Officer (CPO) en de afdeling Juridische Zaken van Cisco.

Uitzonderingen moeten worden geregistreerd en gearchiveerd in navolging van de documentatiebeheerprocedure van Cisco en niet op de laptop van een individuele medewerker.

4.4 Niet-naleving

Naleving van beleid van Cisco is vereist. Afwijkingen of niet-naleving van dit Beleid, inclusief pogingen om het genoemde beleid/de procedure te omzeilen door de procedure, het systeem of gegevens te ontwijken of bewust te manipuleren, kunnen resulteren in disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag voor zover toegestaan door plaatselijke wetgeving.

In sommige landen kunnen overtredingen van regelgeving voor de bescherming van Persoonsgegevens resulteren in administratieve sancties, boetes, vorderingen of dwangmiddelen en/of andere burgerlijk- of strafrechtelijke vervolging en rechtsmiddelen.

5. Gerelateerde beleidsregels en processen

Online privacyverklaring van Cisco

Cisco’s Beleid inzake documentatiebeheer

Cisco’s Zakelijke gedragscode

6. Ondersteunende documenten

Cisco’s Algemeen beleid voor de bescherming van personeelsgegevens

Cisco’s Beschermings- en privacybeleid voor zakelijke persoonsgegevens

7. Definities

In dit document worden de volgende termen en definities gebruikt:

APEC De Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) is een regionaal economisch forum dat is opgericht om de groeiende onderlinge afhankelijkheid binnen Zuidoost-Azië te benutten.
Zakelijke Persoonsgegevens Persoonsgegevens die door Cisco worden verwerkt in een zakelijke context die geen personeelsgegevens omvat.
Cisco Cisco Systems, Inc. en zijn dochterondernemingen wereldwijd.
Cisco-arbeidskracht Een persoon die persoonlijke diensten aan Cisco verleent in ruil voor betaling, waaronder medewerkers en contractanten, adviseurs en stagairs.
Klanten Personen die huidige, voormalige of potentiële klanten van Cisco zijn of die organisaties vertegenwoordigen die klant zijn.
EER Europese Economische Ruimte – omvat alle EU-lidstaten en drie lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).
Europese wetgeving inzake gegevensbescherming De Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU, de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002/58/EG en alle wetten en voorschriften die deze richtlijnen bindende rechtskracht geven in een EER-land, samen met opvolgende of vervangende wetten en voorschriften.
Personeelsgegevens Persoonsgegevens die door Cisco worden verwerkt in de context van een dienstverband.
Persoonsgegevens Alle informatie in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, geestelijke, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Verwerking van Persoonsgegevens Elke bewerking of reeks bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, op elk moment in de levenscyclus, inclusief het maken, verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, inzien, controleren, raadplegen, gebruiken, openbaar maken op enigerlei wijze (bijvoorbeeld door overdracht, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen van de gegevens), analyseren, afstemmen of combineren van gegevens, of het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Verwerking is niet beperkt tot automatische middelen of type media. Kortom, Cisco ‘verwerkt’ Persoonsgegevens wanneer wij of onze Externe verwerkers Persoonsgegevens op enigerlei wijze gebruiken, aanraken of ermee omgaan.

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

Het Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens is herzien en van kracht per 1 mei 2020.