Hebt u een account?

 •   Gepersonaliseerde content
 •   Uw producten en ondersteuning

Hebt u een account nodig?

Account maken

Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens

1. Doel

Cisco doet er alles aan om de privacy van de Persoonsgegevens van Cisco-arbeidskrachten, zijn klanten, zakelijke partners en andere identificeerbare personen te beschermen. Daarom heeft Cisco een wereldwijd gegevensbeschermings- en privacyprogramma geïmplementeerd voor het vaststellen en behouden van hoge normen voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, opslaan, beveiligen, inzien, doorgeven of anderszins verwerken van Persoonsgegevens. Dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens vormt de grondslag voor dat gegevensbeschermings- en privacyprogramma en omschrijft de door Cisco gekozen aanpak voor de verwerking van Persoonsgegevens waar ook ter wereld.

2. Reikwijdte

Alle medewerkers, contractanten, adviseurs, tijdelijke en andere arbeidskrachten bij Cisco en zijn dochterondernemingen moeten dit beleid naleven. Dit geldt ook voor al het personeel gelieerd aan derden die mogelijk toegang hebben tot toepasselijke Cisco-middelen, waaronder cloudgebaseerde services die binnen en buiten Cisco worden gehost.

Dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens is wereldwijd van toepassing op de verwerking door Cisco van Persoonsgegevens, op elektronische of niet-geautomatiseerde wijze (d.w.z. in afgedrukte, papieren of een andere analoge vorm). Alle Cisco-entiteiten en Cisco-arbeidskrachten zullen dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens naleven.

In het bijzonder waar het Personeelsgegevens en Zakelijke persoonsgegevens betreft, wordt dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens aangevuld door Cisco’s Algemeen beleid voor de bescherming van personeelsgegevens en Cisco’s Beschermings- en privacybeleid voor zakelijke persoonsgegevens. In deze interne beleidsdocumenten wordt gedetailleerder beschreven hoe dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens van toepassing is op respectievelijk Personeelsgegevens en Zakelijke persoonsgegevens. De documenten bevatten ook richtlijnen voor Cisco-arbeidskrachten over de juiste omgang met Persoonsgegevens.

Dit Beleid is van toepassing op alle Persoonsgegevens die voor of door Cisco worden gemaakt, verzameld, verwerkt, gebruikt, gedeeld of vernietigd.

3. Beleidsverklaring(en)

3.1 Voldoende waarborgen voor de verwerking van Persoonsgegevens

In samenhang met het Algemeen beleid voor de bescherming van personeelsgegevens en het Beschermings- en privacybeleid voor zakelijke persoonsgegevens is dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens ook bedoeld om voldoende waarborgen te bieden voor de verwerking van Persoonsgegevens die aan Cisco worden toevertrouwd en die worden doorgegeven vanuit landen die dergelijke beschermingsmaatregelen vereisen. Hierdoor kan Cisco wereldwijd Persoonsgegevens doorgeven waar dit nodig is om zijn interne bedrijfsprocessen mogelijk te maken en te ondersteunen of om services en productfunctionaliteit te bieden. Om dit te kunnen doen, omschrijven het Algemeen beleid voor de bescherming van personeelsgegevens, het EER-beleid voor de bescherming van personeelsgegevens en het Beschermings- en privacybeleid voor zakelijke persoonsgegevens bepaalde aanvullende verplichtingen en wettelijke rechten in situaties waarin de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en de wetten of voorschriften inzake gegevensbescherming van de Verenigde Staten, APEC en andere landen of regio’s van elkaar verschillen en van toepassing zijn.

3.2 Naleving van toepasselijke wetgeving

Cisco zal wereldwijd toepasselijke lokale wetgeving en vereisten inzake gegevensbescherming naleven.

Waar toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hogere eisen stelt aan de bescherming van Persoonsgegevens dan in dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens is vastgelegd, prevaleren de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Waar toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming lagere eisen stelt aan de bescherming van Persoonsgegevens dan in dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens is vastgelegd, prevaleren de vereisten van dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens.

Waar Cisco-arbeidskrachten reden hebben om aan te nemen dat toepasselijke wetgeving Cisco verhindert om te voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens, zullen zij onmiddellijk contact opnemen met de Global Privacy Office – privacy@cisco.com en/of de afdeling Juridische Zaken van Cisco – generalcounsel@cisco.com. Waar zich een conflict voordoet tussen toepasselijke wetgeving en dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens, zullen de Chief Privacy Officer (CPO) en de afdeling Juridische Zaken van Cisco een verantwoorde beslissing nemen over verdere stappen om een dergelijk conflict op te lossen en zullen zij in geval van twijfel met de relevante regelgevende autoriteit overleggen.

3.3 Privacybeginselen

Het hiernavolgende omschrijft de overkoepelende beginselen van Cisco’s werkwijze voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, opslaan, beveiligen, inzien, doorgeven of anderszins verwerken van Persoonsgegevens.

 • Eerlijkheid

 • Cisco zal Persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en op een transparante wijze verwerken.

 • Doelbinding

 • Cisco zal alleen Persoonsgegevens verzamelen voor een of meer specifieke, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden. Elke verdere verwerking moet verenigbaar zijn met deze doeleinden, tenzij Cisco van de betrokkene toestemming heeft verkregen of de verwerking anderszins wettelijk is toegestaan.

 • Evenredigheid

 • Cisco zal alleen Persoonsgegevens verwerken die toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

 • Gegevensintegriteit

 • Cisco zal Persoonsgegevens correct, volledig en actueel houden, waar dit redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

 • Gegevensbewaring

 • Cisco zal Persoonsgegevens in een persoonlijk identificeerbare vorm niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld of voor andere toegestane doeleinden.

 • Gegevensbeveiliging

 • Cisco implementeert passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, wijziging en ongeoorloofde vrijgave, gebruik of toegang. Cisco zal derden die Persoonsgegevens namens Cisco verwerken, opdragen en contractueel verplichten om, indien van toepassing: (a) deze alleen te verwerken voor doelen in overeenstemming met Cisco’s doeleinden voor verwerking en (b) passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de Persoonsgegevens te beschermen.

 • Individuele rechten

 • Cisco verwerkt Persoonsgegevens zodanig dat de rechten van personen onder toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden gerespecteerd.

 • Verantwoordelijkheid

 • Cisco implementeert gepaste beleidsregels, processen, controles en andere maatregelen die noodzakelijk zijn om te kunnen aantonen dat zijn verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

3.4 Updates van dit Beleid

Cisco kan van tijd tot tijd zijn praktijken, beleidsregels en procedures inzake gegevensbescherming, waaronder dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens, herzien en wijzigen. Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht, zal Cisco:

 • Redelijke stappen ondernemen om alle Cisco-entiteiten, Cisco-arbeidskrachten, zakelijke partners en andere betrokkenen waarvoor de amendementen van belang zijn, op de hoogte te brengen; en
 • Gepaste kennisgevingen over de wijzigingen op de relevante websites (zowel interne als externe, waar gepast) plaatsen.

4. Beleidsnaleving

Cisco doet er alles aan om te zorgen dat alle Cisco-arbeidskrachten zich aan dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens houden. Cisco-arbeidskrachten moeten dit Algemeen beleid naleven. De nalevingsvereisten voor dit Beleid luiden als volgt:

4.1 Ingangsdatum van naleving

Dit Beleid treedt na goedkeuring in werking.

4.2 Meting van naleving

Naleving van dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens wordt via diverse methoden gecontroleerd, waaronder rapporten van beschikbare zakelijke tools, interne en externe audits, zelfbeoordeling en/of feedback naar de eigenaar(s) van het beleid. Cisco zal doorlopend toezicht houden op de naleving van dit Beleid. Cisco zal periodiek controleren of dit Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens nog steeds conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is en wordt nageleefd.

4.3 Uitzonderingen op naleving

Elke uitzondering op het Algemeen beleid voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens vereist de schriftelijke toestemming van de Chief Privacy Officer (CPO) en de afdeling Juridische Zaken van Cisco.

Registraties van uitzonderingen moeten worden gearchiveerd in overeenstemming met het documentatie- en archiveerproces (Records Management Process) van Cisco en niet op de laptop van een persoon.

4.4 Niet-naleving

Naleving van beleid van Cisco is vereist. Afwijkingen of niet-naleving van dit Beleid, inclusief pogingen om het genoemde beleid/de procedure te omzeilen door de procedure, het systeem of gegevens te ontwijken of bewust te manipuleren, kunnen resulteren in disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag voor zover toegestaan door plaatselijke wetgeving.

In sommige landen kunnen overtredingen van regelgeving voor de bescherming van Persoonsgegevens resulteren in administratieve sancties, boetes, vorderingen of dwangmiddelen en/of andere civiel- of strafrechtelijke vervolging en rechtsmiddelen.

5. Gerelateerde beleidsregels en processen

Online privacyverklaring van Cisco

Cisco’s Zakelijke gedragscode

6. Ondersteunende documenten

Cisco’s Algemeen beleid voor de bescherming van personeelsgegevens

Cisco’s Beschermings- en privacybeleid voor zakelijke persoonsgegevens

7. Definities

In dit document worden de volgende termen en definities gebruikt:

Cisco Cisco Systems, Inc. en zijn dochterondernemingen wereldwijd.
Persoonsgegevens Alle informatie in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, geestelijke, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Personeelsgegevens Persoonsgegevens die door Cisco worden verwerkt in de context van een dienstverband.
Zakelijke persoonsgegevens Persoonsgegevens die door Cisco worden verwerkt in een zakelijke context die geen personeelsgegevens omvat.
Europese wetgeving inzake gegevensbescherming De EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming 95/46/EG, de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002/58/EG en alle wetten en voorschriften die deze richtlijnen bindende rechtskracht geven in een EER-land, samen met opvolgende of vervangende wetten en voorschriften, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (2016/679).
Cisco-arbeidskracht Een persoon die persoonlijke services aan Cisco verleent in ruil voor betaling, waaronder medewerkers en contractanten, adviseurs en stagairs.
EEA Europese Economische Ruimte
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.