Имате сметка?

 •   Персонализирана содржина
 •   Вашите производи и поддршка

Потребна ви е сметка?

Направете сметка

Глобална политика за заштита на личните податоци и приватноста

1. Цел

Cisco е посветен на заштитата на приватноста на личните податоци на своите вработени, клиенти, деловни партнери и други поединци што може да се идентификуваат. Поради тоа, Cisco имплементираше глобална програма за заштита на податоците и приватност со цел воспоставување и одржување на високи стандарди за собирање, користење, откривање, складирање, заштитување, пристапување, пренесување или обработка на личните податоци на некој друг начин. Глобалната политика за заштита на податоците и приватноста е основата на таа програма за заштита на податоците и приватноста и го опишува пристапот на Cisco при обработката на личните податоци каде било во светот.

2. Опсег

Сите вработени, изведувачи, советници, привремени и други вработени во Cisco и неговите подружници мора да се придржуваат кон оваа политика, вклучувајќи го и целиот персонал поврзан со трети страни што може да има пристап до кој било важечки ресурс на Cisco, вклучително и услугите во облак, вдомени внатре или надвор од Cisco.

Глобалната политика за заштита на податоците и приватноста се применува глобално на обработката на личните податоци од страна на Cisco, без разлика дали истата се врши по електронски или рачен пат (односно во печатена верзија, на хартија или во аналогна форма) Сите субјекти на Cisco и вработени во Cisco ќе се придржуваат до оваа Глобална политика за заштита на податоците и приватноста.

Кога станува збор за личните податоци за човечките ресурси и деловните лични податоци, оваа Глобална политика за заштита на податоците и приватноста е дополнета со Глобалната политика за заштита на податоците за човечките ресурси на Cisco и Политиката за заштита на деловните лични податоци и приватноста на Cisco. Овие документи со внатрешни политики подетално го опишуваат начинот на примена на оваа Глобална политика за заштита на податоците и приватноста врз личните податоци за човечките ресурси и деловните лични податоци и обезбедуваат насоки за вработените во Cisco за правилно постапување со личните податоци.

Оваа политика се однесува на личните податоци што се создаваат, собираат, обработуваат, користат, споделуваат или уништуваат за или од страна на Cisco.

3. Изјава/и на политиката

3.1 Соодветни мерки за заштита при обработката на личните податоци

Во врска со Глобалната политика за заштита на податоците за човечките ресурси и Политиката за заштита на деловните лични податоци и приватноста, оваа Глобална политика за заштита на податоците и приватноста исто така има цел да обезбеди соодветни мерки за заштита при обработката на личните податоци што му се доверени на Cisco и пренесени од земји што бараат такви мерки за заштита. Ова има за цел да му овозможи на Cisco да ги пренесува личните податоци секаде каде што е потребно низ светот со цел да ги овозможи и поддржи неговите внатрешни процеси или да овозможи функционалност на услугите и производите. За таа цел, во секоја од Глобалната политика за заштита на податоците за човечките ресурси, Политиката за заштита на податоците за човечките ресурси на ЕЕО и Политиката за заштита на деловните лични податоци и приватноста се опишани одредени дополнителни обврски и законски права во случаите кога Европскиот закон за заштита на податоците, Американскиот, на АПЕК и законот или барањата за заштита на податоците на другите земји или региони се разликуваат и се важечки.

3.2 Усогласеност со важечкиот закон

Cisco ќе се придржува до важечките локални закони и барања ширум светот.

Онаму каде што важечките закони за заштита на податоците бараат повисок стандард на заштита за личните податоци од оној што е поставен во Глобалната политика за заштита на податоците и приватноста, барањата на важечкиот закон за заштита на податоците ќе надвладеат. Онаму каде што важечките закони за заштита на податоците утврдуваат понизок стандард на заштита за личните податоци од оној што е поставен во Глобалната политика за заштита на податоците и приватноста, барањата на оваа Глобална политика за заштита на податоците и приватноста ќе надвладеат.

Онаму каде што вработените во Cisco имаат причина да веруваат дека важечките закони го спречуваат Cisco да ги исполни своите обврски што произлегуваат од оваа Глобална политика за заштита на податоците и приватноста, тие веднаш ќе ја информираат Глобалната канцеларија за приватност – privacy@cisco.com и/или Правната служба на Cisco – generalcounsel@cisco.com. Онаму каде што има конфликт помеѓу важечкиот закон и оваа Глобална политика за заштита на податоците и приватноста, Главниот службеник за приватност и Правната служба на Cisco ќе донесат одговорна одлука во однос на тоа какво дејство да се преземе за да се реши таквиот конфликт и ќе се советуваат со соодветниот регулаторен орган во случај на сомнеж.

3.3 Принципи на приватност

Следниве ставки ги поставуваат високите принципи што ги поткрепуваат практиките на Cisco за собирање, користење, откривање, складирање, заштитување, пристапување, пренесување или обработка на личните податоци на некој друг начин.

 • Праведност

 • Cisco ќе ги обработува личните податоци законски, праведно и на транспарентен начин.

 • Ограничување на намената

 • Cisco ќе собира лични податоци само за одредена, експлицитна и легитимна намена/и. Секоја понатамошна обработка треба да биде компатибилна со таквата намена/и, освен ако Cisco не добил согласност од поединецот или ако обработката не е дозволена со закон на некој друг начин.

 • Пропорционалност

 • Cisco ќе обработува само лични податоци што се соодветни, значајни и што не се прекумерни за намената/намените за којашто се обработуваат.

 • Интегритет на податоците

 • Cisco ќе ги чува личните податоци точни, целосни и ажурирани до степенот што е разумно неопходен за намената/намените за којашто се обработуваат.

 • Задржување на податоците

 • Cisco ќе ги чува личните податоци во форма што може да се користи за лична идентификација не подолго отколку што е неопходно за да се оствари намената/намените или друга дозволена намена/намени за којашто се добиени личните податоци.

 • Безбедност на податоците

 • Cisco ќе имплементира соодветни и разумни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци од случајно или незаконско уништување, менување, неовластено откривање, користење или пристапување. Cisco ќе им даде упатства и по пат на договор ќе бара од третите страни што обработуваат лични податоци во име на Cisco, ако има такви, да: (а) ги обработуваат само за намени што се во согласност со намената/намените на Cisco за обработка; и (б) да имплементираат соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци.

 • Индивидуални права

 • Cisco ќе ги обработува личните податоци на начин што ги почитува правата на поединците според важечките закони за заштита на податоците.

 • Одговорност

 • Cisco ќе имплементира соодветни политики, процеси, контроли и други неопходни мерки што ќе му овозможат да покаже дека неговата обработка на личните податоци е во согласност со оваа Глобална политика за заштита на податоците и приватноста и важечките закони за заштита на податоците.

3.4 Ажурирања на оваа политика

Cisco може повремено да ги прегледува и ревидира своите практики, политики и процедури за заштита на податоците, вклучително и оваа Глобална политика за заштита на податоците и приватноста. Ако се направат некои значајни промени, тогаш Cisco ќе:

 • преземе разумни чекори за да ги информира сите субјекти на Cisco, вработени во Cisco, деловните партнери и другите субјекти на податоците што се засегнати со измените; и
 • ќе објави соодветни известувања во однос на измените на соодветните веб-страници – и на внатрешните и на надворешните, како што е соодветно.

4. Усогласеност на политиката

Cisco е посветен да обезбеди почитување на оваа Глобална политика за заштита на податоците и приватноста од страна на сите вработени во Cisco. Вработените во Cisco мора да се придржуваат кон оваа Глобална политика. Барањата за усогласеност со политиката се следниве:

4.1 Ефективен датум за усогласеност

Оваа политика е ефективна после одобрувањето.

4.2 Мерење на усогласеноста

Усогласеноста со Глобалната политика за заштита на податоците и приватноста се проверува на различни начини, вклучувајќи извештаи од достапните деловни алатки, внатрешни и надворешни ревизии, самостојно оценување и/или повратни информации од сопственикот/сопствениците на политиката. Cisco постојано ќе ја следи својата усогласеност со оваа политика. Cisco периодично ќе проверува дали оваа Глобална политика за заштита на податоците и приватноста и понатаму е усогласена со важечките закони за заштита на податоците и ги исполнува условите.

4.3 Исклучоци од усогласеноста

За каков било исклучок од Глобалната политика за заштита на податоците и приватноста потребно е писмено одобрување од Главниот службеник за приватност и Правната служба на Cisco.

Секој запис за исклучок треба да се архивира согласно Процесот за управување со записи на Cisco, а не на лаптоп на поединец.

4.4 Неусогласеност

Усогласеноста со политиките на Cisco е задолжителна. Отстапувањата или неусогласеноста со оваа политика, вклучувајќи ги и обидите да се избегне наведената политика/процес со заобиколување или свесно манипулирање со процесот, системот или податоците може да резултираат со дисциплински постапки, вклучувајќи престанок, согласно локалните закони.

Во некои земји, прекршувањата на регулативите дизајнирани да ги заштитат личните податоци може да резултираат со административни санкции, казни, барања за компензација или привремена судска забрана и/или друго граѓанско или кривично гонење и правни средства.

5. Поврзани политики и процеси

Онлајн изјава за приватност на Cisco

Кодекс за деловно однесување на Cisco

6. Придружни документи

Глобалната политика за заштита на податоците за човечките ресурси на Cisco

Политиката за заштита на деловните лични податоци и приватноста на Cisco

7. Дефиниции

Следниве термини и дефиниции се користат во овој документ:

Cisco Cisco Systems, Inc. и неговите подружници ширум светот.
Лични податоци Секоја информација поврзана со идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува („субјект на податоците“); физичко лице кое може да се идентификува е она лице кое може да се идентификува, директно или индиректно, особено преку идентификатор како што е име, идентификациски број, податоци за локацијата, онлајн идентификатор или според еден или повеќе фактори одредени за физичкиот, физиолошкиот, генетскиот, менталниот, економскиот, културниот или социјалниот идентитет на тоа живо физичко лице.
Лични податоци за човечки ресурси Лични податоци обработени од страна на Cisco во контекст на вработувањето.
Деловни лични податоци Лични податоци обработени од страна на Cisco во деловен контекст што не се податоци за човечки ресурси.
Европски закон за заштита на податоците Директивата за заштита на податоците и приватноста на ЕУ 95/46/EC, Директивата за електронски комуникации 2002/58/EC и сите закони и регулативи што им даваат обврзувачки правен ефект во земја на ЕЕО, заедно со која било легислатива и регулатива што ги наследува или заменува, вклучувајќи ја и Регулативата за заштита на општите податоци (2016/679).
Вработен во Cisco Лице кое му обезбедува лични услуги на Cisco во замена за паричен надомест, вклучувајќи вработени, изведувачи, советници и стажанти.
ЕЕО Европска економска област
АПЕК Азиско-пацифичка економска соработка

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.