Vai jums ir konts?

 •   Personalizēts saturs
 •   Jūsu produkti un atbalsts

Vai nepieciešams konts?

Izveidot kontu

Globālā personas datu aizsardzības un privātuma politika

1. Mērķis

Uzņēmums Cisco ir apņēmies aizsargāt savu darbinieku, klientu, biznesa partneru un citu identificējamu personu Personas datus. Tādēļ uzņēmums Cisco ir ieviesis globālu datu aizsardzības un privātuma programmu, lai izveidotu un uzturētu augstus standartus Personas datu apkopošanai, izmantošanai, izpaušanai, uzglabāšanai, aizsargāšanai, pārsūtīšanai, piekļuvei tiem vai citādai to apstrādei. Šī Globālā personas datu aizsardzības un privātuma politika ir šīs datu aizsardzības un privātuma programmas pamats, un tajā aprakstīta Cisco pieeja attiecībā uz Personas datu apstrādi visā pasaulē.

2. Darbības joma

Visiem Cisco un tā filiāļu darbiniekiem, darbuzņēmējiem, konsultantiem, pagaidu darbiniekiem un citiem darbiniekiem ir jāievēro atbilstība šai politikai, tostarp tas attiecas uz visu personālu, kas ir saistīts ar trešajām pusēm, kam var būt piekļuve jebkuram atbilstošajam Cisco resursam, piemēram, mākoņpakalpojumiem, kas tiek viesoti uzņēmumā Cisco vai ārpus tā.

Šī Globālā personas datu aizsardzības un privātuma politika visā pasaulē attiecas uz uzņēmuma Cisco veiktu Personas datu apstrādi gan elektroniskā, gan manuālā veidā (t. i., izdrukas, papīra formātā vai analogā veidā). Visām Cisco struktūrām un Cisco darbiniekiem ir jāievēro šī Globālā personas datu aizsardzības un privātuma politika.

Attiecībā tieši uz Personāla personas datiem un Uzņēmējdarbības personas datiem šo Globālo personas datu aizsardzības un privātuma politiku papildina Cisco globālā personāla datu aizsardzības politika un Cisco uzņēmējdarbības personas datu aizsardzības un privātuma politika. Šajos iekšējās politikas dokumentos sīkāk aprakstīts, kā šī Globālā personas datu aizsardzības un privātuma politika attiecas attiecīgi uz Personāla personas datiem un Uzņēmējdarbības personas datiem, kā arī tajos Cisco darbiniekiem sniegti norādījumi par pareizu Personas datu apstrādi.

Šī politika attiecas uz jebkādiem Cisco izveidotajiem, apkopotajiem, apstrādātajiem, izmantotajiem, koplietotajiem vai iznīcinātajiem Personas datiem.

3. Politikas paziņojums(-i)

3.1 Atbilstoši aizsardzības pasākumi Personas datu apstrādei

Kopā ar Globālo personāla datu aizsardzības politiku un Uzņēmējdarbības personas datu aizsardzības un privātuma politiku šī Globālā personas datu aizsardzības un privātuma politika ir izstrādāta arī ar mērķi nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus to Personas datu apstrādei, kas uzticēti uzņēmumam Cisco un pārsūtīti no valstīm, kuras pieprasa šādus aizsardzības pasākumus. Tas nepieciešams, lai Cisco varētu pārsūtīt Personas datus visā pasaulē, kad vien tas ir vajadzīgs, tā iekšējo uzņēmējdarbības procesu nodrošināšanai un atbalstam vai arī pakalpojumu un produktu funkcionalitātes nodrošināšanai. Lai to īstenotu, katra politika — Globālā personāla datu aizsardzības politika, EEZ personāla datu aizsardzības politika un Uzņēmējdarbības personas datu aizsardzības un privātuma politika — apraksta noteiktus papildu pienākumus un likumiskās tiesības gadījumos, kuros atšķiras un ir piemērojami Eiropas datu aizsardzības tiesību akti, ASV, APEC un citu valstu vai reģionu datu aizsardzības tiesību akti vai prasības.

3.2 Atbilstība piemērojamajiem tiesību aktiem

Cisco ievēro piemērojamos vietējos datu aizsardzības tiesību aktus un prasības visā pasaulē.

Ja piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti paredz augstāku Personas datu aizsardzības standartu par to, kas noteikts šajā Globālajā personas datu aizsardzības un privātuma politikā, ir spēkā piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasības. Ja piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti nosaka zemāku Personas datu aizsardzības standartu par to, kas noteikts šajā Globālajā personas datu aizsardzības un privātuma politikā, ir spēkā šīs Globālās personas datu aizsardzības un privātuma politikas prasības.

Ja Cisco darbiniekiem ir iemesls uzskatīt, ka piemērojamie tiesību akti neļauj Cisco pildīt savus pienākumus saskaņā ar šo Globālo personas datu aizsardzības un privātuma politiku, viņi nekavējoties informē par to Globālā privātuma biroju, rakstot uz privacy@cisco.com, un/vai Cisco Juridisko nodaļu, rakstot uz generalcounsel@cisco.com. Ja pastāv konflikts starp piemērojamajiem tiesību aktiem un šo Globālo personas datu aizsardzības un privātuma politiku, Privātuma biroja vadītājs un Cisco Juridiskā nodaļa pieņem atbildīgu lēmumu par to, kādi pasākumi jāveic, lai atrisinātu šo konfliktu, un šaubu gadījumā konsultējas ar atbilstošo regulatīvo iestādi.

3.3 Privātuma principi

Tālāk izklāstīti augsta līmeņa principi, kas ir Cisco prakses pamatā attiecībā uz Personas datu apkopošanu, izmantošanu, izpaušanu, uzglabāšanu, aizsargāšanu, piekļuvi tiem vai citādu to apstrādi.

 • Godīgums

 • Cisco Personas datus apstrādā likumīgi, godīgi un caurskatāmā veidā.

 • Mērķa ierobežojumi

 • Cisco Personas datus apkopo tikai konkrētam, skaidram un likumīgam mērķim(-iem). Jebkurai turpmākai apstrādei ir jābūt saderīgai ar šādu(-iem) mērķi(-iem), ja vien uzņēmums Cisco nav saņēmis personas piekrišanu vai apstrāde nav citādi atļauta ar likumu.

 • Proporcionalitāte

 • Cisco apstrādā tikai tādus Personas datus, kas ir adekvāti, atbilstoši un nav pārmērīgi mērķim(-iem), kuram(-iem) tie tiek apstrādāti.

 • Datu viengabalainība

 • Cisco saglabā Personas datu precizitāti, pilnīgumu un aktualitāti, kā tas ir pamatoti nepieciešams mērķim(-iem), kuram(-iem) tie tiek apstrādāti.

 • Datu saglabāšana

 • Cisco saglabā Personas datus formā, kādā tie ir personu identificējoši, ne ilgāk kā nepieciešams, lai sasniegtu mērķi(-us) vai citu(-s) atļauto(-s) mērķi(-us), kam tika iegūti Personas dati.

 • Datu drošība

 • Cisco īsteno atbilstošus un saprātīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, mainīšanu, neatļautu izpaušanu, izmantošanu vai piekļuvi tiem. Cisco uzdod un līgumā uzliek par pienākumu trešajām pusēm apstrādāt Personas datus Cisco vārdā (ja tādi ir) šādi: a) apstrādāt tos tikai mērķiem, kas atbilst Cisco apstrādes mērķim(-iem); un b) īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Personas datus.

 • Personas tiesības

 • Cisco apstrādā Personas datus veidā, kurā tiek ievērotas personas tiesības saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

 • Atbildīgums

 • Uzņēmums Cisco īsteno atbilstošas politikas, procesus, kontroles un citus pasākumus, kas nepieciešami, lai varētu parādīt, ka tā veiktā Personas datu apstrāde ir saskaņā ar šo Globālo personas datu aizsardzības un privātuma politiku un piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

3.4 Šīs politikas atjauninājumi

Cisco laiku pa laikam var pārskatīt un mainīt datu aizsardzības praksi, politikas un procedūras, tostarp šo Globālo personas datu aizsardzības un privātuma politiku. Ja tiek veiktas būtiskas izmaiņas, Cisco:

 • veic saprātīgus pasākumus, lai informētu visas Cisco struktūras, Cisco darbiniekus, biznesa partnerus un citus datu subjektus, uz kuriem attiecas grozījumi; un
 • publicē atbilstošus paziņojumus par izmaiņām attiecīgajās vietnēs — gan iekšējās, gan ārējās (kā nepieciešams).

4. Politikas atbilstība

Uzņēmums Cisco ir apņēmies nodrošināt, ka šo Globālo personas datu aizsardzības un privātuma politiku ievēro visi Cisco darbinieki. Cisco darbiniekiem ir jāievēro atbilstība šai globālajai politikai. Politikas atbilstības prasības ir šādas:

4.1 Atbilstības spēkā stāšanās datums

Šī politika ir spēkā pēc apstiprināšanas.

4.2 Atbilstības mērīšana

Atbilstību šai Globālajai personas datu aizsardzības un privātuma politikai pārbauda dažādos veidos, tostarp ar pārskatu no pieejamajiem biznesa rīkiem, iekšējo un ārējo auditu, pašnovērtējuma un/vai politikas autoram(-iem) sniegto atsauksmju palīdzību. Cisco pastāvīgi uzraudzīs tā atbilstību šai politikai. Cisco periodiski pārbaudīs, vai šī Globālā personas datu aizsardzības un privātuma politika joprojām atbilst piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un tiek ievērota.

4.3 Atbilstības izņēmumi

Jebkādiem šīs Globālās personas datu aizsardzības un privātuma politikas izņēmumiem ir jābūt Privātuma biroja vadītāja un Cisco Juridiskās nodaļas rakstiski apstiprinātiem.

Jebkurš izņēmumu ieraksts ir jāarhivē saskaņā ar Cisco ierakstu pārvaldības procesu, nevis atsevišķā klēpjdatorā.

4.4 Neatbilstība

Atbilstība Cisco politikām ir obligāta. Ja pastāv novirzes vai neatbilstība šai politikai, tostarp ir mēģinājumi apiet noteikto norādīto politiku/procesu, apejot procesu, sistēmu un datus vai apzināti manipulējot ar tiem, var iestāties disciplināratbildība, tostarp var tikt pārtraukta darbība, kā to pieļauj vietējie tiesību akti.

Dažās valstīs, ja tiek pārkāpti Personas datu aizsardzībai izstrādātie noteikumi, var tikt piemērotas administratīvas sankcijas, sodi, iesniegti kompensācijas vai pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļu prasījumi un/vai ierosināta civillieta vai krimināllieta.

5. Saistītās politikas un procesi

Cisco tiešsaistes paziņojums par privātumu

Cisco uzņēmējdarbības rīcības kodekss

6. Atbalsta dokumenti

Cisco globālā personāla datu aizsardzības politika

Cisco uzņēmējdarbības personas datu aizsardzības un privātuma politika

7. Definīcijas

Šajā dokumentā tiek lietoti šādi termini un definīcijas:

Cisco Cisco Systems, Inc. un tā filiāles visā pasaulē.
Personas dati Visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”); identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, it īpaši ar atsauci uz identifikatoru, piemēram, vārdu, personas kodu, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai arī vienu vai vairākiem faktoriem, kas ir raksturīgi attiecīgās fiziskās personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, mentālajai, ekonomiskajai, kulturālajai vai sociālajai identitātei.
Personāla personas dati Personas dati, ko Cisco apstrādā nodarbinātības kontekstā.
Uzņēmējdarbības personas dati Personas dati, ko Cisco apstrādā uzņēmējdarbības kontekstā un kas nav Personāla dati.
Eiropas datu aizsardzības tiesību akti ES datu aizsardzības direktīva 95/46/EK un Direktīva par privātumu un elektronisko komunikāciju 2002/58/EK, kā arī visi tiesību akti un noteikumi, kas tām piešķir saistošu juridisko spēku EEZ valstī, kopā ar visiem turpmākajiem un aizstājošajiem tiesību aktiem un noteikumiem, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679).
Cisco darbinieks Persona, kas uzņēmumam Cisco sniedz pakalpojumus apmaiņā pret samaksu, tostarp darbinieki un darbuzņēmēji, konsultanti un interni.
EEZ Eiropas Ekonomiskā zona
APEC Āzijas-Klusā okeāna valstu ekonomiskā sadarbība

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.