Guest

Select Certification


Select 인증은 SMB 시장에 중점을 두고 있는 파트너가 시스코 채널 파트너 프로그램에 참여할 수 있는 초기 단계입니다. 또한, 교육, 도구 및 인센티브를 제공하며 시스코 SMB 솔루션 판매와 구현에 대한 파트너의 능력을 인정하는 징표입니다. Select 인증은 시스코 등록 파트너(Register Partner)와 Premier 인증 파트너 사이의 단계를 제공합니다.


파트너사 사이트 전화번호

(주)그린벨시스템즈

http://greenbell.com

02-2164-0525

(주)비아이엔

www.bin-net.co.kr

031-341-7851

(주)사람과기술

www.hntlink.com

055-259-5961

(주)아이엘테크

-

02-712-2216

(주)엘리시스

www.ellysys.co.kr

02-3474-7702

(주)오름정보기술

www.orumsys.com

02-6340-0707

(주)휴링크코리아

www.hulink.kr

02-588-1190

(주)BMK정보통신

www.comtec-sol.co.kr

051-632-5599

고우넷

www.gownet.com

02-460-8796

금강정보

www.kumkang21.co.kr

042-534-6260

뉴엔네트웍스

www.newen.co.kr

02-2107-8555

대신네트웍스-구미

www.dsni.co.kr

054-457-8282

대신네트웍스-부산

www.dsni.co.kr

051-466-8282

대신엔에스

www.dsnw.net

070-7013-0005

대흥정보기술

www.rftown.com

02-716-2333

디에스지엔

www.dsnw.net

070-7013-0134

레디아테크널러지

www.rediya.co.kr

02-2026-2832

리버네트워크

www.goriver.co.kr

02-717-1320

링크정보통신

www.linkic.co.kr

02-890-6900

뱅가드 시스템즈

www.vang.co.kr

02-558-4845

베리텍코리아

www.veritech.co.kr

02-702-3690

브레인네트웍스

www.brainnetworks.co.kr

070-7791-7100

블루앤시스

www.bluensys.co.kr/

051-302-6700

BNC네트웍스

-

051-637-9011

비라인커뮤니케이션

www.beeline.ne.kr

032-876-6410~2

비쥬얼시스템

www.visualsystem.co.kr

02-566-1045

삼성디지컴

www.dgcom.kr

041-544-1400

삼일엔에스아이

www.i31nsi.co.kr

02-831-3350

삼정데이타서비스

www.sds.co.kr

02-2029-0176

선인프라

www.suninfra.co.kr

051-626-7810

선진인포텍

www.sunjin.net

02-2624-2666

성심정보기술

www.sungsimit.co.kr

02-433-1663~4

세미콘 시스템즈

www.laninside.co.kr

02-711-6308

시소아이티

www.sysoit.com

02-2025-8949

CSIT

-

051-633-3200

아이네임즈

www.inames.co.kr

02-559-1004

아이넷테크

www.inettch.com

042-322-6006

아이엔티

-

051-631-6686

에스엠투네트웍스

www.sm2net.co.kr

02-764-6557

에이스네트피아

www.acenetpia.com

02-713-5306

에인트시스템

www.aintsys.co.kr

02-841-2060

엔아이정보통신

-

064-748-0260

엘디네트웍스

www.leadersnet.co.kr

02-704-8981

엠아이비전

www.mivision.com

02-828-6800

엠퍼시스정보기술

www.epsis.co.kr

02-413-2280

연무기술

-

042-863-9187

연무테크널러지

-

042-863-9187

예성네트워크

www.yesungnet.co.kr

02-3274-1074

울산네트

www.netjoiner.com

052-257-7482

위웍스

www.weworks.kr

070-7783-7602

유벤어스

www.usinfo.kr

052-265-1844

유비시스

-

051-325-2770

유빅스테크놀러지

www.ubix-tech.com

02-550-2440

유스정보

www.ryuinfo.co.kr

02-3461-7498

유씨웨어

www.ucware.co.kr

02-6085-7223(1)

유젠아이

www.ugeni.com

02-859-3700

유젠트

www.ugent.co.kr

02-3272-8620

이소컴

www.esocom.com

02-830-0005(내선7207)

이젠정보통신

www.egensys.com

02-835-2993

인투스넷

www.intusnet.co.kr

02-701-0891

젬스테크놀로지

www.gemst.co.kr

02-812-2304

지니온

www.zinion.co.kr

02-521-9377

지엔에스티

www.gnst.net

031-392-3700

지트론정보통신

www.gtron.co.kr

02-2029-7164

케이이씨디바이스

www.kec-d.com

02-3497-5578

큐퍼스시스템즈

www.coupers.co.kr

02-2082-1280

테라정보

www.trinfo.co.kr

053-604-3035

토네즈

www.tonez.co.kr

02-761-5592

트리플네트웍스(주)

www.triplenet.co.kr

031-345-8770

퍼시픽아이티

www.pacificit.co.kr

02-2057-1571

포에버정보

-

051-555-8385

혁성정보시스템

www.hsis.co.kr

02-575-0030

Cisco에 문의하세요