Rendelkezik fiókkal?

 •   Személyre szabott tartalom
 •   Az Ön termékei és támogatásuk

Szüksége van fiókra?

Fiók létrehozása

A személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó globális szabályzat

1. Cél

A Cisco elkötelezett a dolgozói, ügyfelei, üzleti partnerei és a más személyek személyes adatainak védelme iránt. A Cisco ennélfogva a személyes adatok és a magánélet védelmére irányuló programot vezetett be, amely magas szintű követelményeket állapít meg és érvényesít a személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával, közlésével, tárolásával, biztonságának megőrzésével, elérésével, továbbításával, illetve másmilyen módon való kezelésével kapcsolatban. Ennek a programnak a jelen, a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó globális szabályzat az alapja, amely egyben azt a megközelítést is ismerteti, amelyet a Cisco alkalmaz a személyes adatok világszerte történő kezelésekor.

2. Hatály

A jelen szabályzatot a Cisco és a Cisco leányvállalatai valamennyi munkavállalójának, alvállalkozójának, kölcsönzött munkavállalójának és más dolgozójának be kell tartania, köztük azon harmadik felek valamennyi munkatársának is, akik hozzáférhetnek a Cisco hálózatához vagy erőforrásaihoz, így például a Cisco szervezetén belül és kívül üzemeltetett felhőalapú szolgáltatásokhoz.

A személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó globális szabályzatot globálisan kell alkalmazni a személyes adatoknak a Cisco általi, akár elektronikus, akár pedig manuális eszközökkel (azaz nyomtatott, papíralapú vagy analóg formában) történő kezelésére.

Kifejezetten a HR-vonatkozású személyes adatok és az üzleti vonatkozású személyes adatok tekintetében a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzatot kiegészíti a Cisco HR-adatok védelmére vonatkozó globális szabályzata és a Cisco üzleti vonatkozású személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzata. Ezek a belső szabályzati dokumentumok részletesebben ismertetik, hogyan kell alkalmazni a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzatot a HR-vonatkozású személyes adatokra és az üzleti vonatkozású személyes adatokra, és iránymutatásul szolgálnak a Cisco-dolgozó számára a személyes adatok megfelelő kezelésével kapcsolatban.

A szabályzatot a Cisco javára vagy a Cisco által végzett személyesadat-kezelésre kell alkalmazni.

3. A szabályzattal kapcsolatos nyilatkozat(ok)

3.1 A személyes adatok kezelésének megfelelő szintű védelme

A HR-adatok védelmére vonatkozó globális szabályzattal és az üzleti vonatkozású személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzattal összefüggésben a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzat arra is szolgál, hogy megfelelő szintű védelmi intézkedéseket biztosítson a Cisco vállalatra bízott és az ilyen védelmet igénylő országokból továbbított személyes adatok kezeléséhez. Ez teszi lehetővé a Cisco számára, hogy a Cisco a világ bármely részére továbbíthassa a személyes adatokat belső üzleti folyamatainak megvalósítása és támogatása érdekében, vagy hogy lehetővé váljon szolgáltatásainak és termékeinek működése és javítása. Ennek érdekében a HR-adatok védelmére vonatkozó globális szabályzat, az EGT-beli HR-adatok védelmére vonatkozó szabályzat és az üzleti vonatkozású személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat mindegyike bizonyos további kötelezettségeket és törvényes jogokat állapít meg az olyan körülményekre vonatkozóan, amelyek esetében az európai uniós adatvédelmi jogszabályok, az USA, az APEC és a más országok vagy régiók adatvédelmi jogszabályai vagy követelményei eltérőek és hatályosak.

3.2 A vonatkozó jogszabálynak való megfelelés

A Cisco vállalatnak világszerte meg kell felelnie a vonatkozó helyi adatvédelmi jogszabályoknak és követelményeknek.

Ha a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok a személyes adatok védelmének magasabb szintjét írják elő, mint amelyet a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzat megállapít, akkor a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok követelményei élveznek elsőbbséget. Ha a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok a személyes adatok védelmének alacsonyabb szintjét állapítják meg, mint amelyet a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzat ír elő, akkor a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzat követelményei élveznek elsőbbséget.

Ha a Cisco dolgozói indokoltan vélhetik azt, hogy a vonatkozó jogszabály megakadályozza a Cisco vállalatot a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzat szerinti kötelezettségei teljesítésében, akkor haladéktalanul értesíteniük kell az adatvédelmi főtisztviselőt (a privacy@cisco.com e-mail-címen) és/vagy a Cisco Jogi Osztályát (a generalcounsel@cisco.com e-mail-címen). Ha a vonatkozó jogszabály és a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzat ellentétes egymással, akkor az adatvédelmi főtisztviselő és a Cisco Jogi Osztálya hoz felelős döntést azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedést kell tenni az adott ellentétes rendelkezések vonatkozásában, ha pedig nem tudnak egyértelmű döntést hozni, akkor az illetékes szabályozó hatósághoz fordulnak.

3.3 Adatvédelmi irányelvek

A következő szakasz azokat a magas szintű irányelveket ismerteti, amelyek alátámasztják a Cisco személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával, közlésével, tárolásával, biztonságának megőrzésével, elérésével, továbbításával vagy más módon való kezelésével kapcsolatos gyakorlatait.

 • Méltányosság

 • A Cisco vállalatnak a személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kell végeznie.

 • A cél korlátozása

 • A Cisco a személyes adatokat kizárólag valamely meghatározott, kifejezett és jogszerű célból/célokból gyűjtheti. A gyűjtést követő kezelésnek minden esetben összeegyeztethetőnek kell lennie az adott céllal/célokkal, kivéve, ha a Cisco megszerezte az érintett személy beleegyezését, vagy ha a kezelést a jogszabály egyébként megengedi.

 • Arányosság

 • A Cisco kizárólag olyan személyes adatokat kezelhet, amelyek a kezelés célja/céljai szempontjából megfelelőek, relevánsak, és nem túlzott mértékűek.

 • Az adatok integritása

 • A Cisco kötelessége, hogy a kezelés célja/céljai szempontjából észszerű mértékben megőrizze az adatok pontosságát, hiánytalanságát és aktualitását.

 • Adatmegőrzés

 • A Cisco a személyes adatokat csak annyi ideig tarthatja a személyes azonosítást lehetővé tevő formában, amíg a személyes adat megszerzését indokoló cél/célok – vagy valamely más megengedett cél/célok – megvalósításához szükséges.

 • Adatbiztonság

 • A Cisco köteles megfelelő és észszerű technikai intézkedéseket foganatosítani a személyes adatoknak a véletlen vagy jogszerűtlen megsemmisítéssel, véletlen elvesztéssel, módosítással, illetéktelen közléssel, felhasználással vagy hozzáféréssel szembeni védelme érdekében. A Cisco köteles a személyes adatokat a Cisco nevében kezeló esetleges harmadik feleket arra utasítani – és az ilyen felek számára szerződésben előírni azt –, hogy: (a) a személyes adatok kezelését kizárólag a Cisco kezelési céljával/céljaival összhangban végezzék; és (b) hozzanak a személyes adatok biztonságának megőrzésére irányuló megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket.

 • Egyéni jogok

 • A Cisco a személyes adatokat kizárólag az egyéneket a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megillető jogok tiszteletben tartásával kezelheti.

 • Elszámoltathatóság

 • A Cisco köteles az annak alátámasztására alkalmas megfelelő irányítást, szabályzatokat, folyamatokat, ellenőrző eszközöket és más intézkedéseket megvalósítani, hogy a személyes adatok általa történő kezelése összhangban van a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzattal és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal.

3.4 A jelen szabályzat módosításai

A Cisco időről időre felülvizsgálhatja adatvédelmi gyakorlatait, szabályzatait és eljárásait, így például a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzatot is. A Cisco minden jelentős módosítás esetén:

 • Észszerű intézkedéseket tesz a módosítások által érintett valamennyi Cisco-szervezet, Cisco-dolgozó, ügyfél, üzleti partner és más érintett tájékoztatása érdekében; és
 • A módosításra utaló megfelelő értesítést tesz közzé a megfelelő – külső és belső – webhelyeken.

4. A szabályzat betartása

A Cisco elkötelezett annak biztosítása iránt, hogy valamennyi Cisco-dolgozó betartsa a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzatot. A Cisco-dolgozóknak be kell tartaniuk a jelen globális szabályzatot. A szabályzatnak való megfeleléssel kapcsolatos követelmények a következők:

4.1 A megfelelőség hatálybalépésének napja

A jelen szabályzat a jóváhagyásával lép hatályba.

4.2 A megfelelőség mérése

A személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzatnak való megfelelés ellenőrzése különféle módokon történik, például a rendelkezésre álló üzleti eszközök jelentései, a külső és belső ellenőrzések, az önértékelések és/vagy a szabályzat felelősének (felelőseinek) visszajelzése alapján. A Cisco folyamatosan ellenőrzi a jelen szabályzatnak való megfelelőségét. A Cisco rendszeresen ellenőrzi, hogy a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzat továbbra is eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak, továbbá a szabályzat betartását is.

4.3 A megfelelési követelmények kivételei

A személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jelen globális szabályzattól való mindennemű eltéréshez az adatvédelmi főtisztviselő és a Cisco Jogi Osztályának írásos jóváhagyása szükséges.

A kivételek nyilvántartását a személyes laptopon történő tárolás helyett archiválni kell a Cisco Records Management Process (Nyilvántartás-kezelési folyamat) előírásai szerint.

4.4 Nem megfelelés

A Cisco szabályzatainak betartása kötelező. A jelen szabályzattól való eltérés, illetve a jelen szabályzat be nem tartása – például az előírt szabályzatnak/folyamatnak a folyamat, a rendszer vagy az adatok megkerülésével vagy szándékos manipulációjával való megkerülésére tett kísérlet – fegyelmi eljárást (akár elbocsátást is) vonhat maga után, amennyiben azt a helyi jogszabályok lehetővé teszik.

Bizonyos országokban a személyes adatok védelmére szolgáló előírások megsértése közigazgatási szankciókat, pénzbüntetést, kártérítési igényt vagy ideiglenes intézkedést és/vagy más polgári vagy büntetőjogi eljárást és jogorvoslati intézkedést vonhat maga után.

5. Kapcsolódó szabályzatok és folyamatok

Cisco Online adatvédelmi nyilatkozat

A Cisco nyilvántartás-kezelési szabályzata

A Cisco üzleti magatartási kódexe

6. Kiegészítő dokumentumok

A Cisco HR-adatok védelmére vonatkozó globális szabályzata

A Cisco üzleti vonatkozású személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzata

7. Fogalmak

A jelen dokumentum a következő fogalmakat és kifejezéseket használja:

APEC Az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) egy regionális gazdasági fórum, amelyet az ázsiai és csendes-óceáni térség növekvő kölcsönös függőségének kiegyenlítésére hoztak létre.
Üzleti vonatkozású személyes adat A Cisco által üzleti kontextusban kezelt, nem HR-vonatkozású személyes adat.
Cisco A Cisco Systems, Inc. és ennek leányvállalatai világszerte.
Cisco-dolgozó Az a személy, aki fizetség ellenében személyes szolgáltatásokat nyújt a Cisco vállalatnak, így például a munkavállalók, alvállalkozók, tanácsadók és gyakornokok.
Ügyfélszolgálati megoldások Olyan magánszemélyek, akik a Cisco jelenlegi, korábbi vagy potenciális ügyfelei, vagy akik a Cisco ügyfeleinek minősülő szervezeteket képviselnek.
EGT Európai Gazdasági Térség – magában foglalja az EU tagállamait és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás három államát (Izland, Liechtenstein és Norvégia).
Európai uniós adatvédelmi jogszabályok Az Európai Unió 2016/679/EU általános adatvédelmi rendelete, az elektronikus hírközlésről szóló 2002/58/EK irányelv, valamint az említett irányelveket az EGT-országokban kötelező joghatással felruházó minden jogszabály és előírás, ideértve az ezeket követő és a helyükbe lépő minden jogszabályt és előírást.
HR-vonatkozású személyes adat A Cisco által a foglalkoztatással kapcsolatban kezelt személyes adat.
Személyes adat Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Személyesadat-kezelés A személyes adatokon életciklusuk bármely szakaszában végzett művelet vagy műveletek összessége, beleértve a létrehozást, a gyűjtést, a rögzítést, a rendszerezést, a tárolást, az átalakítást vagy megváltoztatást, a lekérdezést, a hozzáférést, a felülvizsgálatot, a betekintést, a felhasználást, a közlés bármely formáját (például továbbítással, terjesztéssel, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján), az elemzést, az összehangolást vagy összekapcsolást, a korlátozást, a törlést, illetve a megsemmisítést. Az adatkezelés nem korlátozódik az automatizált módokra vagy az adathordozó típusára. Röviden, a Cisco minden alkalommal személyes adatokat „kezel”, amikor mi vagy harmadik fél adatfeldolgozóink bármilyen módon személyes adatokat használunk, kapcsolatba kerülünk velük, vagy kezeljük őket.

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

A személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó globális szabályzat átdolgozott változata a következő napon lépett hatályba: 2020. május 1.