Imate račun?

 •   Prilagođeni sadržaj
 •   Vaši proizvodi i podrška

Trebate račun?

Stvori račun

Globalna pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti

1. Svrha

Cisco predano radi na zaštiti privatnosti osobnih podataka svojih djelatnika, klijenata, poslovnih partnera i drugih pojedinaca. Zato je Cisco implementirao program globalne zaštite osobnih podataka i privatnosti kako bi uspostavio i održao visoke standarde za prikupljanje, uporabu, razotkrivanje, čuvanje, osiguranje pristupanje, prijenos i drugu obradu osobnih podataka. Ova globalna pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti temelj su tog programa za zaštitu podataka i privatnosti, a u njima je opisan pristup koji Cisco rabi pri obradi osobnih podataka svugdje u svijetu.

2. Obim

Svi zaposlenici, podugovaratelji, savjetnici, privremeni i drugi zaposlenici tvrtke Cisco i njenih podružnica trebaju se pridržavati ovih pravila, uključujući sve osoblje povezano s trećim stranama koje imaju pristup nekom od primjenjivih resursa tvrtke Cisco, uključujući servise u oblaku te one unutar i izvan tvrtke Cisco.

Ova globalna pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti odnose se globalno na obradu osobnih podataka tvrtke Cisco, elektroničku ili ručnu (odnosno tiskane i papirnate primjerke te analogne formate). Svi pravni subjekti i zaposlenici tvrtke Cisco moraju se pridržavati ovih globalnih pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti.

Uzimajući u obzir posebice osobne podatke iz segmenta ljudskih potencijala te osobne podatke obrađene u poslovne svrhe, ova su globalna pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti nadopunjena globalnim pravilima za zaštitu osobnih podataka iz segmenta ljudskih potencijala i pravilima za zaštitu osobnih podataka i privatnosti u poslovne svrhe. Ti interni dokumenti s pravilima podrobnije opisuju kako se globalna pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti primjenjuju na osobne podatke iz segmenta ljudskih potencijala te osobne podatke obrađene u poslovne svrhe te pružaju osnovne smjernice zaposlenicima tvrtke Cisco za pravilno rukovanje osobnim podacima.

Ta se pravila odnose na sve osobne podatke koje Cisco stvara, prikuplja, obrađuje, rabi, dijeli ili uništava.

3. Izjave iz pravila

3.1 Odgovarajuće zaštite za obradu osobnih podataka

Zajedno s globalnim pravilima zaštite osobnih podataka u segmentu ljudskih potencijala i pravilima za zaštitu osobnih podataka i privatnosti u poslovne svrhe, ova su globalna pravila za zaštitu osobnih podataka i privatnosti također namijenjena za osiguranje odgovarajuće zaštite pri obradi osobnih podataka povjerenih tvrtki Cisco i koji se prenose iz raznih zemalja koje takve zaštite propisuju. Svrha jest omogućiti tvrtki Cisco prijenos osobnih podataka gdje god je to potrebno diljem svijeta, podršku za interne poslovne procese te omogućiti funkcionalnost servisa i proizvoda. Da bi se to postiglo, svako od globalnih pravila za zaštitu podataka u segmentu ljudskih resursa, pravila za zaštitu podataka u segmentu ljudskih resursa EEA i pravila za zaštitu osobnih podataka i privatnosti u poslovne svrhe opisuju pojedine obveze i zakonska prava u slučajevima kada je primjenjiva praksa iz europskog, američkog Zakona za zaštitu osobnih podataka, APEC-a te Zakona za zaštitu osobnih podataka drugih država ili regija drugačija.

3.2 Usklađenost s važećim zakonom

Cisco svoja pravila treba uskladiti s važećim lokalnim zakonima za zaštitu osobnih podataka te drugim zahtjevima diljem svijeta.

Kada važeći zakoni za zaštitu osobnih podataka iziskuju viši standard zaštite za osobne podatke od onog koji je propisan u ovim globalnim pravilima za zaštitu osobnih podataka i privatnosti, prednost imaju zahtjevi važećih zakona za zaštitu osobnih podataka. Kada je važećim zakonima za zaštitu osobnih podataka propisan niži standard zaštite za osobne podatke od onog koji je propisan u ovim globalnim pravilima za zaštitu osobnih podataka i privatnosti, prednost imaju zahtjevi ovih globalnih pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti.

Ako zaposlenici tvrtke Cisco imaju utemeljene razloge zbog kojih smatraju da važeći zakon sprečava tvrtku Cisco da ispunjava svoje obveze sukladno ovim globalnim pravilima zaštite osobnih podataka i privatnosti, o istom odmah moraju obavijestiti nadležni ured za zaštitu privatnosti – (privacy@cisco.com) i/ili pravni odjel tvrtke Cisco – (generalcounsel@cisco.com). Kada postoji sukob između važećeg zakona i ovih globalnih pravila za zaštitu osobnih podataka i privatnosti, rukovoditelj za privatnost i pravnik tvrtke Cisco trebaju donijeti odgovornu odluku o tome koje radnje poduzeti za rješavanje tog sukoba, a u slučaju bilo kakvih nedoumica trebaju se posavjetovati s odgovarajućim regulatornim vlastima.

3.3 Načela privatnosti

U nastavku su navedena najvažnija načela na kojima počiva praksa tvrtke Cisco pri prikupljanju, uporabi, razotkrivanju, čuvanju, osiguranju, pristupanju, prijenosu ili drugoj obradi osobnih podataka.

 • Poštenost

 • Cisco osobne podatke obrađuje na zakonit, pošten i transparentan način.

 • Svrhovno ograničenje

 • Cisco osobne podatke prikuplja isključivo u posebne, eksplicitne i legitimne svrhe. Svaka daljnja obrada sukladna je dotičnoj svrsi, osim ako Cisco prethodno nije dobio odobrenje pojedinca ili je dotična obrada na neki drugi način zakonom dopuštena.

 • Proporcionalnost

 • Cisco osobne podatke obrađuje na adekvatan, relevantan način i unutar propisane svrhe obrade.

 • Integritet podataka

 • Cisco osobne podatke održava točnima, potpunima i ažurnima u razumnoj mjeri potrebnoj u okviru propisane svrhe.

 • Čuvanje podataka

 • Cisco osobne podatke čuva u obliku u kojem je moguće utvrđivanje osobnog identiteta isključivo na vremensko razdoblje nužno za ispunjenje propisane svrhe, ili drugih dopuštenih svrha u koje su osobni podaci prikupljeni.

 • Sigurnost podataka

 • Cisco primjenjuje odgovarajuće i razumne tehničke i organizacijske mjere za čuvanje osobnih podataka od nehotičnog ili nezakonitog uništenja, kao i slučajnih gubitaka, izmjena, neovlaštenog razotkrivanja, uporabe ili pristupa. Ako treće strane obrađuju osobne podatke u ime tvrtke Cisco, Cisco ih je dužan informirati te ugovorno obvezati, ako je primjenjivo, na sljedeće: (a) obradu isključivo u svrhe koje se podudaraju sa svrhama obrade tvrtke Cisco; te (b) obradu uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu osobnih podataka.

 • Prava pojedinaca

 • Cisco osobne podatke obrađuje uz poštivanje prava pojedinaca propisana važećim zakonima za zaštitu osobnih podataka.

 • Odgovornost

 • Cisco primjenjuje odgovarajuća pravila, procese, kontrole i druge mjere koje su potrebne da bi dokazao da osobne podatke obrađuje sukladno ovim globalnim pravilima zaštite osobnih podataka i privatnosti te važećim zakonima za zaštitu osobnih podataka.

3.4 Ažuriranja ovih pravila

Cisco povremeno može izmijeniti i nadopuniti svoje prakse, pravila i postupke za zaštitu podataka, uključujući ova globalna pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti. U slučaju značajnijih izmjena, Cisco je dužan sljedeće:

 • poduzeti razumne korake kako bi o istome obavijestio sve pravne subjekte tvrtke Cisco, zaposlenike, poslovne partnere i druge podatkovne subjekte na koje se izmjene i dopune odnose; te
 • objaviti odgovarajuće obavijesti o izmjenama na odgovarajućim web-mjestima – interno i eksterno, kako je primjenjivo.

4. Sukladnost pravila

Cisco predano radi na tome da osigura da se svi zaposlenici tvrtke Cisco pridržavaju ovih globalnih pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti. Zaposlenici tvrtke Cisco moraju se pridržavati ovih globalnih pravila. Zahtjevi usklađenosti pravila su sljedeći:

4.1 Usklađenost datuma stupanja na snagu

Pravila stupaju na snagu nakon odobrenja.

4.2 Mjerenje usklađenosti

Usklađenost s ovim globalnim pravilima zaštite osobnih podataka i privatnosti provjerava se raznim sredstvima, uključujući izvješća iz dostupnih poslovnih alata, interne i eksterne revizije, samoprocjenu i/ili povratne informacije od vlasnika pravila. Cisco neprekidno nadzire usklađenost s pravilima. Cisco redovno provjerava usklađenost ovih globalnih pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti s važećim zakonima za zaštitu osobnih podataka.

4.3 Usklađenost iznimki

Za sve je iznimke od ovih globalnih pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti nužno pisano odobrenje rukovoditelja za privatnost i pravnika tvrtke Cisco.

Evidencije iznimaka moraju se arhivirati u skladu s Ciscovim postupkom upravljanja evidencijama, a ne na prijenosnom računalu pojedinaca

4.4 Neusklađenost

Usklađenost s pravilima tvrtke Cisco je nužna. Odstupanja od ili neusklađenost s ovim pravilima, uključujući pokušaje zaobilaženja dotičnih pravila/procesa ili svjesno manipuliranje procesom, sustavom ili podacima mogu dovesti do disciplinarnih mjera, uključujući otkaze, u obimu dopuštenom lokalnim zakonima.

U nekim državama kršenja zakonskih propisa za zaštitu osobnih podataka mogu dovesti do administrativnim sankcija, kazni, tužbi za naknadu štete ili privremenih sudskih mjera zabrane i/ili drugih građanskih ili krivičnih tužbi i pravnih lijekova.

5. Povezana pravila i procesi

Izjava o zaštiti privatnosti na mreži tvrtke Cisco

Kodeks poslovnog ponašanja tvrtke Cisco

6. Popratni dokumenti

Globalna pravila za zaštitu podataka u segmentu ljudskih resursa tvrtke Cisco

Globalna pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti tvrtke Cisco

7. Definicije

U ovom su dokumentu rabljeni sljedeći izrazi i definicije:

Cisco Cisco Systems, Inc. i njegove podružnice diljem svijeta.
Osobni podaci Svi podaci koji se odnose na fizičke osobe čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („podatkovni subjekt”); fizičke osobe čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno, posebice putem identifikacijskih oznaka kao što su ime, identifikacijski broj, lokacijski podaci, mrežna identifikacijska oznaka ili jedan ili više čimbenika specifičnih za njegov fizički, psihički, genetski, mentalni, gospodarski, kulturni ili društveni identitet žive fizičke osobe.
Osobni podaci u segmentu ljudskih resursa Osobni podaci koje Cisco obrađuje u kontekstu zapošljavanja.
Osobni podaci koji se obrađuju u poslovne svrhe Osobni podaci koje Cisco obrađuje u poslovnom kontekstu i koji nisu podaci iz segmenta ljudskih resursa.
Europski Zakon za zaštitu osobnih podataka EU direktiva za zaštitu osobnih podataka 95/46/EC i privatnosti, direktiva o obradi podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija 2002/58/EC i svi zakoni i zakonskih propisi koji propisuju njihovu uporabu i zakonsku obvezu u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EEA), zajedno sa svim slijednim ili zamjenskim legislativama i zakonskim propisima, uključujući Opću uredbu o zaštitu osobnih podataka (2016/679).
Zaposlenik tvrtke Cisco Osoba koja pruža osobne usluge tvrtki Cisco u zamjenu za plaću, uključujući zaposlenike i podugovaratelje, savjetnike i stažiste.
EEA Europski gospodarski prostor
APEC Azijsko-pacifička ekonomska suradnja

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.