Onko sinulla tili?

 •   Mukautettu sisältö
 •   Tuotteet ja tuki

Tarvitsetko tilin?

Luo tili

Henkilötietojen yleinen suojaus- ja tietosuojakäytäntö

1. Käyttötarkoitus

Cisco on sitoutunut suojaamaan työntekijöidensä, asiakkaidensa, liiketoimintakumppaneidensa ja muiden tunnistettavissa olevien henkilöiden henkilötiedot. Cisco on täten laatinut ohjelman, joka sisältää henkilötietojen yleisen suojaus- ja tietosuojakäytännön. Sen avulla voidaan ylläpitää laadukkaita henkilötietojen keräämistä, käyttämistä, ilmoittamista, tallentamista, suojaamista, siirtämistä ja muuta käsittelyä koskevia standardeja. Tämä henkilötietojen yleinen suojaus- ja tietosuojakäytäntö on kyseisen tietojen suojausta ja tietosuojaa koskevan ohjelman perusta ja kuvailee Ciscon toimintaa käsiteltäessä henkilötietoja eri puolilla maailmaa.

2. Laajuus

Kaikkien Ciscon ja sen tytäryhtiöiden työntekijöiden, alihankkijoiden, konsulttien, määräaikaisten työntekijöiden ja muiden toimijoiden on noudatettava tätä käytäntöä. Tämä koskee myös kaikkea kolmansien osapuolten henkilöstöä, jolla saattaa olla käyttöoikeus Ciscon palvelimilla tai muualla isännöityihin Cisco-resursseihin, kuten pilvipohjaisiin palveluihin.

Tämä henkilötietojen yleinen suojaus- ja tietosuojakäytäntö koskee yleisesti kaikkia henkilötietoja, joita Cisco käsittelee joko sähköisesti tai manuaalisesti (eli paperimuodossa tai analogisesti). Kaikkien Cisco-yhtiöiden ja Ciscon työntekijöiden on noudatettava tätä henkilötietojen yleistä suojaus- ja tietosuojakäytäntöä.

Henkilöstöhallinnon henkilötietoja ja yrityksen henkilötietoja käsiteltäessä on erityisesti huomioitava, että tätä henkilötietojen yleistä suojaus- ja tietosuojakäytäntöä on täydennetty Ciscon yleisellä henkilöstöhallinnon tietojen suojauskäytännöllä ja Ciscon yrityksen henkilötietojen yleisellä suojaus- ja tietosuojakäytännöllä. Nämä sisäiset käytäntöasiakirjat kuvaavat yksityiskohtaisesti sitä, miten tätä yleistä henkilötietojen suojaus- ja tietosuojakäytäntöä sovelletaan henkilöstöhallinnon ja yrityksen henkilötietoihin. Asiakirjassa on Ciscon työntekijöille tarkoitettuja ohjeita henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

Tämä käytäntö koskee kaikkia henkilötietoja, joita Cisco kerää, luo, käsittelee, käyttää, jakaa tai tuhoaa tai joita kerätään, luodaan, käsitellään, käytetään, jaetaan tai tuhotaan Ciscon puolesta.

3. Tietosuojalausekkeet

3.1 Henkilötietojen käsittelyn turvalliset menetelmät

Tämä henkilötietojen yleinen suojaus- ja tietosuojakäytäntö laatii yhdessä yleisen henkilöstöhallinnon tietojen suojauskäytännön ja yrityksen henkilötietojen yleisen suojaus- ja tietosuojakäytännön kanssa riittävän turvan Ciscolle luottamuksella annettujen ja tällaista suojaa edellyttävistä maista siirrettyjen henkilötietojen käsittelyyn. Tällä tavalla Cisco voi siirtää henkilötietoja tarpeen mukaan eri puolille maailmaa, jotta sen sisäisiä liiketoimintaprosesseja voidaan tukea ja sen palvelu- ja tuotetoimintoja voidaan ottaa käyttöön. Tämä edellyttää, että kussakin yleisessä henkilöstöhallinnon tietojen suojauskäytännössä, Euroopan talousalueen henkilöstöhallinnon tietojen suojauskäytännössä ja yrityksen henkilötietojen yleisessä suojaus- ja tietosuojakäytännössä on kuvattu tietyt lisävelvoitteet ja lailliset oikeudet tilanteissa, joissa sovelletaan Euroopan, Amerikan, APEC-maiden ja muiden maiden tai alueiden tietojen suojausta koskevaa lakia tai vaatimuksia.

3.2 Sovellettavan lain noudattaminen

Cisco noudattaa sovellettavia paikallisia tietojen suojausta koskevia lakeja ja vaatimuksia maailmanlaajuisesti.

Jos sovellettavat tietojen suojausta koskevat lait edellyttävät tiukempia henkilötietojen suojausstandardeja kuin mitä tässä henkilötietojen yleisessä suojaus- ja tietosuojakäytännössä on eritelty, sovellettavan tietojen suojausta koskevan lain vaatimukset ovat voimassa. Jos sovellettavien tietojen suojausta koskevien lakien henkilötietojen suojausvaatimukset eivät ole yhtä tiukkoja kuin mitä tässä henkilötietojen yleisessä suojaus- ja tietosuojakäytännössä on eritelty, tämän henkilötietojen yleisen suojaus- ja tietosuojakäytännön vaatimukset ovat voimassa.

Jos Ciscon työntekijällä on syytä epäillä, että sovellettava laki estää Ciscoa täyttämästä tämän henkilötietojen yleisen suojaus- ja tietosuojakäytännön velvoitteitaan, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä yleisistä tietosuoja-asioista vastaavaan toimistoon (privacy@cisco.com) ja/tai Ciscon lakiasioista vastaavalle osastolle (generalcounsel@cisco.com). Jos sovellettava laki ja tämä henkilötietojen yleinen suojaus- ja tietosuojakäytäntö ovat ristiriidassa, tietosuojasta vastaava päällikkö ja Ciscon lakiasioista vastaava osasto tekevät vastuullisen päätöksen siitä, mitä toimia tällaisen ristiriidan selvittämiseksi tehdään. Jos asiassa on epäselvyyksiä, on otettava yhteyttä asianmukaiseen viranomaiseen.

3.3 Tietosuojaperiaatteet

Seuraavassa on eritelty tärkeät periaatteet, jotka koskevat Ciscon käytäntöjä henkilötietojen keräämiseen, käyttämiseen, ilmoittamiseen, tallentamiseen, suojaamiseen, siirtämiseen tai muuhun käsittelemiseen liittyen.

 • Oikeudenmukaisuus

 • Cisco käsittelee henkilötietoja lainmukaisesti, oikeudenmukaisesti ja täysin läpinäkyvästi.

 • Käyttötarkoituksen rajoitus

 • Cisco saa kerätä henkilötietoja vain tietyissä lainmukaisissa tarkoituksissa. Kaiken tietojen käsittelyn on oltava näiden tarkoitusten mukaisia, ellei Cisco pyydä henkilön lupaa erikseen tai laki salli muunlaista käsittelyä.

 • Suhteellisuus

 • Cisco käsittelee henkilötietoja vain sen verran, mitä niiden käyttötarkoitus edellyttää.

 • Tietojen eheys

 • Cisco pitää henkilötiedot täsmällisinä, kattavina ja ajantasaisina niiden käsittelytarkoituksen mukaan suhteutettuna.

 • Tietojen säilytys

 • Cisco ei säilytä henkilötietoja tunnistettavassa muodossa pidempään kuin mitä tietojen käyttötarkoitus tai niiden muu sallittu käyttö edellyttää.

 • Tietojen suojaus

 • Cisco soveltaa asianmukaisia ja kohtuullisia teknisiä ja organisaatiollisia toimia henkilötietojen suojaamiseen vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tuhoutumiselta tai menetykseltä ja muutoksilta tai luvattomalta paljastumiselta tai käytöltä. Cisco ohjeistaa henkilötietoja Ciscon puolesta mahdollisesti käsitteleviä kolmansia osapuolia ja sitoo ne sopimuksella: (a) käsittelemään tietoja vain Ciscon erittelemien tarkoitusten mukaisesti ja (b) soveltamaan asianmukaisia teknisiä ja organisaatiollisia toimia henkilötietojen suojaamiseen.

 • Henkilökohtaiset oikeudet

 • Cisco käsittelee henkilötietoja tavalla, joka kunnioittaa sovellettavien tietojen suojausta koskevien lakien mukaisia henkilökohtaisia oikeuksia.

 • Vastuullisuus

 • Cisco toteuttaa asianmukaiset käytännöt, prosessit, ohjaustoiminnot ja muut toimet, joita tarvitaan todistamaan se, että Cisco käsittelee henkilötietoja tämän henkilötietojen yleisen suojaus- ja tietosuojakäytännön ja sovellettavien tietojen suojausta koskevien lakien mukaisesti.

3.4 Tähän käytäntöön tehtävät päivitykset

Cisco saattaa aika ajoin tarkistaa ja uudistaa tietojen suojausta koskevia käytäntöjään ja toimenpiteitään, tämä henkilötietojen yleinen suojaus- ja tietosuojakäytäntö mukaan lukien. Jos muutokset ovat merkittäviä, Cisco:

 • ilmoittaa muutoksista kaikille Cisco-yhtiöille, Ciscon työntekijöille, liiketoimintakumppaneille ja muille tietoihin liittyville toimijoille ja
 • julkaista asianmukaiset ilmoitukset muutoksista asiaankuuluvilla sisäisillä ja ulkoisilla sivustoilla.

4. Käytännön noudattaminen

Cisco on sitoutunut varmistamaan, että kaikki Ciscon työntekijät noudattavat tätä henkilötietojen yleistä suojaus- ja tietosuojakäytäntöä. Ciscon työntekijöiden on noudatettava tätä yleistä käytäntöä. Käytännön noudattamiseen liittyvät vaatimukset ovat seuraavat:

4.1 Noudattamisen alkamispäivä

Tämä käytäntö astuu voimaan sen hyväksymisen yhteydessä.

4.2 Noudattamisen arvioiminen

Tämän henkilötietojen yleisen suojaus- ja tietosuojakäytännön noudattaminen vahvistetaan eri tavoilla, joihin kuuluvat muun muassa liiketoimintatyökaluista saatavat raportit, sisäiset ja ulkoset tarkastukset, itsearvioinnit ja/tai palaute käytännön omistajille. Cisco valvoo tämän käytännön noudattamista jatkuvasti. Cisco vahvistaa säännöllisesti, että tämä henkilötietojen yleinen suojaus- ja tietosuojakäytäntö pysyy sovellettavien tietojen suojausta koskevien lakien mukaisena ja että käytäntöä noudatetaan.

4.3 Poikkeukset noudattamiselle

Kaikki poikkeukset tähän henkilötietojen yleiseen suojaus- ja tietosuojakäytäntöön edellyttävät tietosuojasta vastaavan päällikön ja Ciscon lakiasioista vastaavan osaston kirjallista hyväksyntää.

Kaikki tiedot poikkeuksista on arkistoitava Ciscon tiedonhallintaprosessien mukaisesti eikä niitä saa säilyttää henkilökohtaisissa kannettavissa.

4.4 Noudattamatta jättäminen

Ciscon käytäntöjä on noudatettava. Jos tästä käytännöstä poiketaan tai sitä ei noudateta, mukaan lukien yritykset kiertää ilmoitettu käytäntö/prosessi ohittamalla prosessi, järjestelmä tai tiedot tai manipuloimalla niitä tiedostaen, seurauksena voi olla paikallisten lakien mukaisia kurinpitotoimia, kuten irtisanominen.

Joissakin maissa henkilötietojen suojaamiseen tarkoitettujen asetusten rikkomukset saattavat johtaa hallinnollisiin seuraamuksiin, sakkoihin, korvaus- tai kieltovaatimuksiin ja/tai muihin siviili- tai rikosoikeudellisiin syytteisiin ja korvausvaatimuksiin.

5. Asiaan liittyvät käytännöt ja prosessit

Ciscon verkkotietosuojalausunto

Ciscon liiketoimintaa koskeva menettelyohje

6. Tukea antavat asiakirjat

Ciscon yleinen henkilöstöhallinnon tietojen suojauskäytäntö

Ciscon yrityksen henkilötietojen yleinen suojaus- ja tietosuojakäytäntö

7. Määritelmät

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia termejä ja määritelmiä:

Cisco Cisco Systems, Inc. ja sen tytäryhtiöt eri puolilla maailmaa.
Henkilötiedot Kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot (”tietoihin liittyvä toimija”). Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuoraan erityisesti viittauksella nimeen, tunnistenumeroon, sijaintitietoihin, online-tunnisteeseen tai vähintään yhteen tekijään, joka kuvaa kyseistä luonnollista, elossa olevaa henkilöä fyysisesti, fysiologisesti, geneettisesti, henkisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti tai sosiaalisesti.
Henkilöstöhallinnon henkilötiedot Ciscon työkontekstissa käsittelemät henkilötiedot.
Yrityksen henkilötiedot Ciscon yrityskontekstissa käsittelemät henkilötiedot, jotka eivät ole henkilöstöhallinnon tietoja.
Euroopan tietojen suojausta koskeva laki EU:n tietosuojadirektiivi 95/46/EY ja henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa sähköisen viestinnän alalla koskeva direktiivi 2002/58/EY ja kaikki ne jossakin Euroopan talousalueen maassa sitoviksi määrittävät lait ja asetukset sekä kaikki niitä seuraavat tai ne korvaavat lait ja asetukset, yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) mukaan lukien.
Ciscon työntekijä Henkilö, joka tarjoaa henkilökohtaisia palveluja Ciscolle ja saa niistä vastineeksi maksun, mukaan lukien varsinaisessa työsuhteessa olevat työntekijät sekä alihankkijat, konsultit ja harjoittelijat.
EEA Euroopan talousalue
APEC Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestö

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.