Kas teil on juba konto?

 •   Isikupärastatud sisu
 •   Teie tooted ja tugiteenused

Kas vajate kontot?

Konto loomine

Ülemaailmsed isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjad

1. Eesmärk

Cisco on pühendunud oma töötajate, klientide, äripartnerite ja muude tuvastatavate isikute isikuandmete kaitsmisele. Seetõttu on Cisco rakendanud ülemaailmse andmekaitse ja privaatsusprogrammi, et kehtestada ja säilitada kõrged standardid isikuandmete kogumisel, kasutamisel, avalikustamisel, säilitamisel, turvalisuse tagamisel, ligi pääsemisel, edastamisel või muul viisil töötlemisel. Need ülemaailmsed isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjad on sellise andmekaitse ja privaatsusprogrammi alus, kus kirjeldatakse lähenemist, mida Cisco kasutab isikuandmete töötlemisel igal pool maailmas.

2. Ulatus

Kõik Cisco ja selle tütarettevõtete töötajad, töövõtjad, konsultandid, ajutised ja muud töötajad peavad neid eeskirju järgima, samuti peavad seda tegema kõik töötajad, kes on seotud kolmandate osapooltega, kellel võib olla ligipääs mis tahes kohaldatavale Cisco ressursile, sealhulgas pilvepõhistele teenustele, mida majutatakse Cisco siseselt või väliselt.

Need ülemaailmsed isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjad kohalduvad ülemaailmselt Cisco poolsele isikuandmete töötlemisele nii elektroonilisi kui käsitsi vahendeid kasutades (sealhulgas mis tahes paber- või analoogvormide korral). Kõik Cisco üksused ja töötajad peavad neid ülemaailmsed isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirju järgima.

Pidades eelkõige silmas personali isikuandmeid ja ärialaseid isikuandmeid, täiendavad neid ülemaailmseid isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirju Cisco ülemaailmsed personali andmekaitse eeskirjad ja Cisco ärialased isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjad. Need sisedokumendid kirjeldavad üksikasjalikumalt seda, kuidas neid ülemaailmseid isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirju kohaldatakse personali isikuandmetele ja ärialastele isikuandmetele, ning annavad Cisco töötajatele suuniseid isikuandmete nõuetekohaseks käitlemiseks.

Neid eeskirju kohaldatakse kõigile isikuandmetele, mida luuakse, kogutakse, töödeldakse, kasutatakse, jagatakse või hävitatakse Cisco poolt või nimel.

3. Eeskirjade avaldus(ed)

3.1 Piisavad kaitsemeetmed isikuandmete töötlemiseks

Koos globaalsete personali andmekaitse eeskirjade ja ärialaste isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjadega on siinsete ülemaailmsete isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjade eesmärk esitada piisavad kaitsemeetmed Ciscole usaldatud ja niisugust kaitset vajavatest riikidest edastatud isikuandmete töötlemisel. See on vajalik selleks, et Cisco saaks edastada vajaduse korral isikuandmeid üle kogu maailma, et lubada ja toetada oma sisemisi äriprotsesse või tagada teenuste ja toodete funktsionaalsus. Selleks kirjeldavad kõik ülemaailmsed personali andmekaitse eeskirjad, EMP personali andmekaitse eeskirjad ning ärialased isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjad teatud täiendavaid kohustusi ja seaduslikke õigusi olukordades, kus Euroopa andmekaitseseadus, Ameerika, APECi ning muude riikide või piirkondade andmekaitseseadused või nõuded on erinevad ja kohaldatavad.

3.2 Vastavus kohaldatavale seadusandlusele

Cisco peab järgima kohaldatavaid kohalikke andmekaitseseaduseid ja nõudeid üle kogu maailma.

Kui kohaldatavad andmekaitseseadused nõuavad kõrgemat isikuandmete kaitse standardit kui see, mis on kehtestatud siinsetes ülemaailmsetes isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjades, on kohaldatava andmekaitseseaduse nõuded ülimuslikud. Kui kohaldatavad andmekaitseseadused kehtestavad madalama isikuandmete kaitse standardi kui see, mis on kehtestatud siinsetes ülemaailmsetes isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjades, on ülemaailmsete isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjade nõuded ülimuslikud.

Kui Cisco töötajatel on alust arvata, et kohaldatav seadusandlus takistab Cisco poolset nende ülemaailmsete isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjadest tulenevate kohustuste täitmist, peavad nad sellest viivitamatult teavitama ülemaailmselt privaatsusosakonda – privacy@cisco.com ja/või Cisco õigusosakonda – generalcounsel@cisco.com. Juhul kui kohaldatava seadusandluse ning nende ülemaailmsete isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjade vahel esineb vastuolu, peavad privaatsusosakonna juht ja Cisco õigusosakond võtma vastu vastutustundliku otsuse seoses sellega, kuidas toimida niisuguse vastuolu lahendamiseks, pidades kahtluse korral nõu asjaomaste reguleerivate asutustega.

3.3 Privaatsuspõhimõtted

Järgnevaga sätestatakse kõrgetasemelised põhimõtted, mis on Cisco isikuandmete kogumise, kasutamise, avalikustamise, säilitamise, turvalisuse tagamise, ligipääsemise, edastamise või muul viisil töötlemise aluseks.

 • Õiglus

 • Cisco peab isikuandmeid töötlema seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil.

 • Eesmärgi piiramine

 • Cisco kogub isikuandmeid ainult konkreetsetel, selgetel ja seaduslikel eesmärkidel. Iga edasine töötlemine peaks olema niisuguste eesmärkidega kooskõlas, välja arvatud juhul, kui Cisco on saanud eraisiku nõusoleku või töötlemine on muidu seadusega lubatud.

 • Proportsionaalsus

 • Cisco töötleb ainult selliseid isikuandmeid, mis on sobivad, asjakohased ja mitte ülemäärased nendel eesmärkidel, millega seoses andmeid töödeldakse.

 • Andmete terviklikkus

 • Cisco peab tagama isikuandmete täpsuse, täielikkuse ja ajakohasuse nii, nagu on mõistlikult vajalik nendel eesmärkidel, millega seoses andmeid töödeldakse.

 • Andmete säilitamine

 • Cisco peab hoidma isikuandmeid isikut tuvastaval kujul ainult niikaua, kui see on eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid hangiti, või muude lubatud eesmärkide saavutamiseks vajalik.

 • Andmete turvalisus

 • Cisco peab rakendama asjakohased ja mõistlikud tehnilised ning korralduslikud meetmed, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise või juhusliku kao, muutumise, lubamatu avalikustamise, kasutamise või ligipääsu eest. Kui kolmandad osapooled töötlevad Cisco nimel isikuandmeid, peab Cisco neid juhendama ja lepinguliselt kohustama: (a) töötlema andmeid ainult eesmärkidel, mis on kooskõlas Cisco töötlemise eesmärkidega; ja (b) rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitseks.

 • Individuaalsed õigused

 • Cisco töötleb isikuandmeid viisil, mis austab üksikisiku õiguseid vastavalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele.

 • Vastutamine

 • Cisco peab rakendama asjakohased eeskirjad, protsessid, kontrollid ja muud meetmed, mis võimaldavad tal tõestada, et isikuandmete töötlemine on kooskõlas ülemaailmsete isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjade ning kohaldatavate andmekaitseseadustega.

3.4 Nende eeskirjade uuendused

Cisco võib aeg-ajalt oma andmekaitse tavasid, eeskirju ja kordasid, sealhulgas neid ülemaailmseid isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirju üle vaadata ja muuta. Mis tahes oluliste muudatuste korral peab Cisco toimima järgmiselt:

 • Võtma mõistlikud sammud kõigi Cisco üksuste, töötajate, äripartnerite ja muude andmesubjektide, keda muudatused mõjutavad, teavitamiseks; ja
 • Avaldama asjakohased teavitused muudatuste kohta asjaomastel veebilehtedel – nii ettevõtte sisestel kui välistel, kui see on vajalik.

4. Eeskirjade järgimine

Cisco on pühendunud selle tagamisele, et kõik Cisco töötajad järgivad neid ülemaailmseid isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirju. Cisco töötajad peavad järgima neid ülemaailmseid eeskirju. Eeskirjade järgimise nõuded on järgmised:

4.1 Järgimise jõustumise kuupäev

Need eeskirjad jõustuvad vastuvõtmisega.

4.2 Järgimise mõõtmine

Nende ülemaailmsete isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjade järgimist kontrollitakse erinevatel viisidel, sealhulgas saadaolevate äritööriistade aruanded, sise- ja välisauditid, enesehindamised ja/või eeskirjade omanike tagasiside. Cisco jälgib pidevalt nende eeskirjade täitmist. Cisco kontrollib korrapäraselt seda, kas need ülemaailmsed isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjad vastavad jätkuvalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele ja kas neid järgitakse.

4.3 Järgimise erandid

Mis tahes nende ülemaailmsete isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjade erandid nõuavad privaatsusosakonna juhi ja Cisco õigusosakonna kirjalikku heakskiitu.

Kõik erandite kirjed tuleb arhiveerida vastavalt Cisco kirjete haldamise korrale ja mitte üksikisiku sülearvutis.

4.4 Mittejärgimine

Cisco eeskirjade järgimine on kohustuslik. Nendest eeskirjadest kõrvalekaldumine või nende mittejärgimine, sealhulgas püüded hoiduda kõrvale mainitud eeskirjadest/kordadest, hiilides korrast, süsteemist või andmetest kõrvale või muutes neid teadlikult, võivad kaasa tuua distsiplinaarkaristused, sealhulgas töösuhte lõpetamise, nagu on lubatud kohalike seadustega.

Mõnes riigis võib isikuandmete kaitsmiseks loodud määruste rikkumine tuua kaasa haldustrahvid, -karistused, hüvitisnõuded, kohtulikud keelud ja/või muud tsiviil- või kriminaalmenetlused ja õiguskaitsevahendid.

5. Seotud eeskirjad ja protsessid

Cisco võrguprivaatsusavaldus

Cisco ärialane tegevusjuhend

6. Täiendavad dokumendid

Cisco ülemaailmsed personali andmekaitse eeskirjad

Cisco ärialased isikuandmete kaitse ja privaatsuseeskirjad

7. Mõisted

Selles dokumendis on kasutatud järgmiseid mõisteid ja nende tähendusi:

Cisco Cisco Systems, Inc. ka selle tütarettevõtted üle kogu maailma.
Isikuandmed Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise elava isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
Personali isikuandmed Isikuandmed, mida Cisco töötleb töösuhte raames.
Ärialased isikuandmed Isikuandmed, mida Cisco töötleb ärisuhte raames, mis ei kuulu personali isikuandmete alla.
Euroopa Liidu andmekaitseseadus ELi andmekaitse ja privaatsuse direktiiv 95/46/EÜ, elektroonilise side direktiiv 2002/58/EÜ ning kõik muud seadused ja määrused, mis annavad neile siduva õigusliku jõu igas EMP riigis, sealhulgas kõik järgnevad ja asendavad seadused ning määrused, samuti isikuandmete kaitse üldmäärus (2016/679).
Cisco töötaja Isik, kes osutab Ciscole isiklikke teenuseid raha vastu, sealhulgas töötajad ja töövõtjad, konsultandid ja praktikandid.
EMP Euroopa Majanduspiirkond
APEC Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majanduskoostöö

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.