Έχετε λογαριασμό;

 •   Εξατομικευμένο περιεχόμενο
 •   Τα προϊόντα σας και υποστήριξη

Χρειάζεστε λογαριασμό;

Δημιουργία λογαριασμού

Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Σκοπός

Η Cisco δεσμεύεται ότι θα προστατεύει το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων, των πελατών, των επιχειρηματικών συνεργατών της και άλλων ταυτοποιήσιμων ατόμων. Για αυτόν τον λόγο, η Cisco εφαρμόζει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα προστασίας του απορρήτου των δεδομένων με στόχο τη δημιουργία και διατήρηση υψηλών προτύπων για τη συλλογή, τη χρήση, τη γνωστοποίηση, την αποθήκευση, τη διασφάλιση, την πρόσβαση, τη διαβίβαση ή την κατ’άλλον τρόπο επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελεί τα θεμέλια του εν λόγω προγράμματος και περιγράφει την προσέγγιση που ακολουθείται από τη Cisco κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οπουδήποτε στον κόσμο.

2. Πεδίο εφαρμογής

Όλοι οι υπάλληλοι, οι εργολάβοι, οι σύμβουλοι, το έκτακτο εργατικό προσωπικό και οι λοιποί εργαζόμενοι στη Cisco και τις θυγατρικές της πρέπει να ακολουθούν αυτήν την πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του προσωπικού που συνδέεται με τρίτους, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε οποιονδήποτε υφιστάμενο πόρο της Cisco, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που βασίζονται στο cloud και φιλοξενούνται εντός ή εκτός Cisco.

Η παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται παγκοσμίως στη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τη Cisco, είτε με ηλεκτρονικά είτε με χειροκίνητα μέσα (δηλ. σε έγγραφη, έγχαρτη ή αναλογική μορφή). Όλα τα νομικά πρόσωπα και όλοι οι εργαζόμενοι της Cisco θα ακολουθούν την παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όσον αφορά, ειδικότερα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και τα επαγγελματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμπληρώνεται από την Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Επαγγελματικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Cisco. Τα εν λόγω έγγραφα εσωτερικών πολιτικών περιγράφουν πιο αναλυτικά τον τρόπο που εφαρμόζεται η παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και στα επαγγελματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα και παρέχουν οδηγίες στους εργαζομένους της Cisco για την προσήκουσα διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δημιουργούνται, συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, χρησιμοποιούνται, κοινοποιούνται ή καταστρέφονται από τη Cisco ή για λογαριασμό της.

3. Δήλωση/ δηλώσεις πολιτικής

3.1 Επαρκή μέτρα ασφάλειας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε συνδυασμό με την Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Επαγγελματικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στοχεύει επίσης στην παροχή επαρκών μέτρων ασφάλειας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται από τη Cisco και διαβιβάζονται από χώρες που απαιτούν τη λήψη ανάλογων μέτρων προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Cisco θα είναι σε θέση να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οπουδήποτε χρειάζεται ανά την υφήλιο προκειμένου να προάγει και να υποστηρίζει τις εσωτερικές επιχειρηματικές λειτουργίες της ή τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων της. Για να γίνει αυτό, τόσο η Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για τον ΕΟΧ και η Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Επαγγελματικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περιγράφουν ορισμένες επιπρόσθετες υποχρεώσεις και νομικά δικαιώματα σε περιπτώσεις όπου η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η αμερικανική νομοθεσία, η νομοθεσία APEC, καθώς και η νομοθεσία και οι απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων άλλων χωρών ή περιοχών διαφέρουν και βρίσκονται σε ισχύ.

3.2 Συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο

Η Cisco θα συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων ανά την υφήλιο.

Όπου η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων επιβάλλει αυστηρότερα πρότυπα προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατισχύουν οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Όπου η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων επιβάλλει πιο επιεική πρότυπα προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατισχύουν οι απαιτήσεις της παρούσας Παγκόσμιας Πολιτικής.

Όπου οι εργαζόμενοι της Cisco έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το ισχύον δίκαιο δεν επιτρέπει στη Cisco να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της παρούσας Παγκόσμιας Πολιτικής Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα ενημερώνουν άμεσα το Παγκόσμιο Γραφείο Προστασίας Απορρήτου (Global Privacy Office) – privacy@cisco.com ή/και το Νομικό Τμήμα της Cisco (Cisco Legal) – generalcounsel@cisco.com. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του ισχύοντος δικαίου και της παρούσας Παγκόσμιας Πολιτικής Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Υπεύθυνος Προστασίας Απορρήτου (Chief Privacy Officer) και το Νομικό Τμήμα (Cisco Legal) θα λαμβάνουν μια υπεύθυνη απόφαση αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν προκειμένου να επιλύσουν το θέμα της σύγκρουσης και θα διαβουλεύονται με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή σε περίπτωση αμφιβολίας.

3.3 Αρχές προστασίας του απορρήτου

Στη συνέχεια περιγράφονται οι αρχές υψηλού επιπέδου που διέπουν τις πρακτικές της Cisco αναφορικά με τη συλλογή, χρήση, γνωστοποίηση, αποθήκευση, διασφάλιση, πρόσβαση, διαβίβαση ή κατ’άλλον τρόπο επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Δικαιοσύνη

 • Η Cisco θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

 • Περιορισμός σκοπού

 • Η Cisco θα συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για συγκεκριμένους, ρητά διατυπωμένους και θεμιτούς σκοπούς. Κάθε μεταγενέστερη επεξεργασία θα πρέπει να συνάδει με αυτούς τους σκοπούς, εκτός εάν η Cisco έχει λάβει τη συγκατάθεση του ατόμου ή η επεξεργασία επιτρέπεται βάσει νόμου.

 • Αναλογικότητα

 • Η Cisco θα επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι επαρκή, συναφή και δεν υπερβαίνουν τον σκοπό επεξεργασίας.

 • Ακεραιότητα δεδομένων

 • Η Cisco θα τηρεί ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι απαραίτητο και εύλογο στο πλαίσιο του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 • Τήρηση δεδομένων

 • Η Cisco θα τηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε προσωπικά ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της ή άλλους επιτρεπόμενους σκοπούς για τους οποίους ελήφθησαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 • Ασφάλεια δεδομένων

 • Η Cisco θα εφαρμόζει κατάλληλα και εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απέναντι στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή στην τυχαία ζημία, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση, χρήση ή πρόσβαση. Η Cisco θα δίνει οδηγίες και θα απαιτεί βάσει σύμβασης από τρίτους που επεξεργάζονται για λογαριασμό της δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εάν υφίστανται, να (α) τα επεξεργάζονται μόνο για σκοπούς που συνάδουν με τους σκοπούς επεξεργασίας της Cisco και (β) να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Ατομικά δικαιώματα

 • Η Cisco θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο που σέβεται τα ατομικά δικαιώματα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

 • Λογοδοσία

 • Η Cisco θα εφαρμόζει τις κατάλληλες πολιτικές, διαδικασίες, ελέγχους και λοιπά μέτρα που είναι απαραίτητα και της επιτρέπουν να δείξει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

3.4 Επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής

Η Cisco δύναται κατά καιρούς να επανεξετάζει και να αναθεωρεί τις πρακτικές, τις πολιτικές και τις διαδικασίες προστασίας δεδομένων της, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Παγκόσμιας Πολιτικής Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση που γίνουν σημαντικές αλλαγές, η Cisco:

 • Θα λαμβάνει εύλογα μέτρα για να ενημερώνει όλα τα νομικά πρόσωπα, τους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της Cisco και άλλα υποκείμενα των δεδομένων που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις και
 • Θα δημοσιεύει προσήκουσες ανακοινώσεις σχετικά με τις αλλαγές στους αντίστοιχους - εσωτερικούς και εξωτερικούς - ιστότοπους, όπως χρειάζεται.

4. Συμμόρφωση με την πολιτική

Η Cisco δεσμεύεται ότι θα διασφαλίζει την τήρηση της παρούσας Παγκόσμιας Πολιτικής Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από όλους τους εργαζομένους της Cisco. Οι εργαζόμενοι της Cisco πρέπει να συμμορφώνονται με την παρούσα Παγκόσμια Πολιτική. Οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με την πολιτική είναι οι εξής:

4.1 Ημερομηνία έναρξης ισχύος πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή της.

4.2 Έλεγχος συμμόρφωσης

Η συμμόρφωση με την παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ελέγχεται με διάφορα μέσα, όπως μέσω αναφορών από αξιόπιστα επιχειρηματικά εργαλεία, εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, αυτο-αξιολογήσεων ή/και σχολίων που απευθύνονται στους υπεύθυνους πολιτικής. Η Cisco θα παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική. Η Cisco θα ελέγχει κατά καιρούς εάν η παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξακολουθεί να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και εάν τηρείται.

4.3 Εξαιρέσεις συμμόρφωσης

Τυχόν εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της Παγκόσμιας Πολιτικής Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαιτούν τη γραπτή έγκριση του Υπεύθυνου Προστασίας Απορρήτου (Chief Privacy Officer) και του Νομικού Τμήματος (Cisco Legal).

Κάθε αρχείο εξαιρέσεων θα πρέπει να αρχειοθετείται σύμφωνα με τη Διαδικασία Διαχείρισης Αρχείων της Cisco και όχι στο φορητό υπολογιστή ενός ατόμου.

4.4 Μη συμμόρφωση

Η συμμόρφωση με τις πολιτικές της Cisco είναι υποχρεωτική. Οι αποκλίσεις ή η μη συμμόρφωση με αυτήν την Πολιτική, συμπεριλαμβανομένης κάθε απόπειρας παράκαμψης της αναφερόμενης πολιτικής/ διαδικασίας παρακάμπτοντας ή χειραγωγώντας εσκεμμένα τη διαδικασία, το σύστημα ή τα δεδομένα δύνανται να επιφέρουν την επιβολή πειθαρχικών ενεργειών, ακόμα και απόλυσης, κατά τα επιτρεπόμενα από το τοπικό δίκαιο.

Σε ορισμένες χώρες, οι παραβιάσεις των κανονισμών που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να επιφέρουν διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα, αξιώσεις αποζημίωσης ή ασφαλιστικά μέτρα ή/και άλλα ένδικα μέσα και διώξεις στο πλαίσιο του αστικού και του ποινικού δικαίου.

5. Σχετικές πολιτικές και διαδικασίες

Ηλεκτρονική Δήλωση προστασίας απορρήτου της Cisco

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Cisco

6. Συναφή έγγραφα

Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Cisco

Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Επαγγελματικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

7. Ορισμοί

Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:

Cisco Η Cisco Systems, Inc. και οι θυγατρικές της σε ολόκληρο τον κόσμο.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Κάθε πληροφορία σε σχέση με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ειδικότερα μέσω παραπομπής σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό στοιχείο ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένα τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του εν ζωή φυσικού προσώπου.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Cisco στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.
Επαγγελματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Cisco σε επαγγελματικό πλαίσιο χωρίς να αποτελούν δεδομένα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.
Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων Η Οδηγία 95/46/ΕΚ της ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, η Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όλοι οι νόμοι και οι κανονισμοί που παρέχουν στις Οδηγίες δεσμευτική νομική ισχύ σε μια χώρα του ΕΟΧ, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε μεταγενέστερη νομοθεσία και κανονισμό ή νομοθεσία και κανονισμό που τις αντικαθιστά, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679).
Εργαζόμενος της Cisco Το πρόσωπο που παρέχει προσωπικές υπηρεσίες στη Cisco αντί αμοιβής, όπως οι υπάλληλοι, οι εργολάβοι, οι σύμβουλοι και οι μαθητευόμενοι.
ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
APEC Οικονομική Συνεργασία Ασίας - Ειρηνικού

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.