Máte účet?

 •   Personalizovaný obsah
 •   Vaše produkty a podpora

Potřebujete účet?

Vytvořit účet

Globální zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí

1. Účel

Společnost Cisco se zavázala chránit osobní údaje svých pracovníků, zákazníků, obchodních partnerů a dalších osob. Proto společnost Cisco implementovala globální program ochrany osobních údajů a ochrany soukromí k zajištění a udržování vysokých norem pro shromažďování, využívání, zveřejňování, ukládání, zabezpečení, přístup, přenos nebo jiné zpracování osobních údajů. Tyto globální zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí představují základy tohoto programu a popisují přístup využitý společností Cisco při zpracování osobních údajů po celém světě.

2. Rozsah

Všichni zaměstnanci, dodavatelé, konzultanti, dočasní a další pracovníci ve společnosti Cisco a jejích pobočkách musí dodržovat tyto zásady, včetně veškerého personálu spojeného se třetími stranami, které mohou mít přístup k síti nebo zdrojům společnosti Cisco, včetně cloudových služeb, hostovaných uvnitř nebo mimo společnost Cisco.

Globální zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí platí na celém světě pro zpracování osobních údajů společností Cisco, ať už se jedná o elektronické nebo ruční prostředky (např. papírové kopie, zápisníky nebo formuláře).

Konkrétně s ohledem na osobní údaje personálního oddělení a obchodní osobní údaje jsou tyto globální zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí doplněny pomocí globálních zásad na ochranu údajů personálního oddělení společnosti Cisco a zásadami na ochranu osobních údajů a soukromí podnikání společnosti Cisco. Tyto dokumenty interních zásad popisují podrobněji, jak se globální zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí vztahují na osobní údaje personálního oddělení a obchodní osobní údaje a poskytují pokyny pracovníkům společnosti Cisco ohledně správného zacházení s osobními údaji.

Tyto zásady se vztahují na jakékoliv zpracování osobních údajů, které je prováděno pro společnost Cisco.

3. Prohlášení zásad

3.1 Odpovídající ochrana při zpracování osobních údajů

Ve spojení s globálními zásadami ochrany osobních údajů a ochranou soukromí jsou tyto globální zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí také určeny k zajištění dostatečné ochrany při zpracování osobních údajů svěřených společnosti Cisco a přenosů ze zemí vyžadujících takovou ochranu. Tyto zásady mají umožnit společnosti Cisco přenášet osobní údaje, kdykoliv je to nezbytné, po celém světě a umožnit a podporovat interní firemní postupy nebo umožnit funkčnost služeb a produktů a jejich zlepšování. Aby to bylo možné, tak globální zásady ochrany údajů personálního oddělení, zásady ochrany údajů personálního oddělení EHP a podnikové zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí popisují některé další povinnosti a zákonná práva v situacích, kdy se požadavky nebo zákony na ochranu údajů v Evropě, Americe, APEC a dalších zemích nebo regionech liší a lze je použít.

3.2 Dodržování platných zákonů

Společnost Cisco je povinna dodržovat platné místní zákony o ochraně údajů a jejich požadavky na celém světě.

V případě, že platné zákony na ochranu osobních údajů vyžadují vyšší standard ochrany osobních údajů než standardy uvedené v těchto globálních zásadách ochrany osobních údajů a ochrany soukromí, mají požadavky platných zákonů na ochranu osobních údajů přednost. V případě, že platné zákony na ochranu osobních údajů stanovují nižší standard ochrany osobních údajů než standardy uvedené v těchto globálních zásadách ochrany osobních údajů a ochrany soukromí, mají přednost globální zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí.

V případě, že se mají pracovníci společnosti Cisco důvod domnívat, že platné zákony brání společnosti Cisco v plnění svých závazků v rámci globálních zásad ochrany osobních údajů a ochrany soukromí, musí neprodleně informovat hlavní kancelář na ochranu osobních údajů – privacy@cisco.com a/nebo právního poradce společnosti Cisco – generalcounsel@cisco.com. Dojde-li ke střetu mezi platnými zákony a těmito globálními zásadami ochrany osobních údajů a ochrany soukromí, musí vedoucí oddělení na ochranu osobních údajů a právní zástupce společnosti Cisco provést zodpovědné rozhodnutí týkající se akce, která vyřeší podobný střet a musí se v případě pochyb poradit s příslušnými úřady.

3.3 Principy ochrany osobních údajů

Následující pravidla stanovují principy vysoké úrovně, kterými se řídí postupy společnosti Cisco při shromažďování, využívání, zveřejňování, ukládání, zabezpečení, přístupu, přenosu nebo jiném zpracování osobních údajů.

 • Férovost

 • Společnost Cisco zpracovává osobní údaje zákonným, legitimním a transparentním způsobem.

 • Omezení účelu

 • Společnost Cisco smí shromažďovat osobní údaje pouze pro konkrétní, explicitní a legitimní účely. Jakékoliv další zpracování musí být kompatibilní s těmito účely, pokud společnost Cisco nezíská souhlas osoby nebo není zpracování jiným způsobem povoleno zákonem.

 • Přiměřenost

 • Společnost Cisco smí zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou odpovídající, nezbytné a nepřesahují účel, pro který jsou zpracovávána.

 • Integrita dat

 • Společnost Cisco musí udržovat správnost, úplnost a aktuálnost osobních údajů dle potřeby pro účel, pro který jsou zpracovávána.

 • Ukládání dat

 • Společnost Cisco nesmí ukládat osobní údaje v podobě, která je osobně identifikovatelná, po delší dobu, než je nezbytné k dosažení cíle shromažďování údajů nebo k dalším povoleným účelům, pro které byly osobní údaje získány.

 • Zabezpečení dat

 • Společnost Cisco musí implementovat vhodná a rozumná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení či náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění, využití či přístupu. Společnost Cisco musí vydat pokyny a smluvně vyžadovat od třetích stran zpracovávajících osobní údaje jménem společnosti Cisco, existují-li, aby: (a) zpracovávaly údaje pouze pro účely, které jsou v souladu s účely společnosti Cisco; a (b) implementovaly vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů.

 • Práva osob

 • Společnost Cisco je povinna zpracovávat osobní údaje způsobem, který respektuje práva osob v rámci platných zákonů na ochranu osobních údajů.

 • Zodpovědnost

 • Společnost Cisco je povinna implementovat vhodnou správu, zásady, procesy, kontroly a další nezbytná opatření umožňující ji předvést, že zpracovává osobní údaje v souladu s těmito globálními zásadami ochrany osobních údajů a ochranou soukromí a platnými zákony na ochranu osobních údajů.

3.4 Aktualizace těchto zásad

Společnost Cisco může občas zkontrolovat a revidovat své postupy, zásady a pravidla ochrany údajů, včetně těchto globálních zásad ochrany osobních údajů a ochrany soukromí. V případě provedení významných změn je společnost Cisco povinna:

 • Provést rozumné kroky k informování všech subjektů společnosti Cisco, pracovníků a zákazníků společnosti Cisco, obchodních partnerů a dalších subjektů údajů ovlivněných příslušnými revizemi,
 • uvést vhodná oznámení týkající se změn na příslušných webových stránkách – jak interních, tak i externích, dle potřeby.

4. Dodržování zásad

Společnost Cisco se zavázala zajistit, že tyto globální zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí budou dodržovány všemi pracovníky Cisco. Pracovníci Cisco musí tyto globální zásady dodržovat. Požadavky dodržování zásad jsou následující:

4.1 Datum platnosti dodržování

Tyto zásady platí od jejich schválení.

4.2 Hodnocení dodržování

Dodržování těchto globálních zásad ochrany osobních údajů a ochrany soukromí se ověřuje různými prostředky, včetně zpráv z dostupných obchodních nástrojů, interními a externími audity, vlastním hodnocením a/nebo zpětnou vazbou vlastníků zásad. Společnost Cisco bude průběžně sledovat dodržování těchto zásad. Společnost Cisco bude pravidelně ověřovat, že tyto globální zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí nadále odpovídají platným zákonům na ochranu osobních údajů a jsou dodržovány.

4.3 Výjimky dodržování

Jakékoliv výjimky z těchto globálních zásad ochrany osobních údajů a ochrany soukromí vyžadují písemný souhlas vedoucího oddělení ochrany osobních údajů a právního oddělení společnosti Cisco.

Všechny záznamy výjimek je třeba archivovat v souladu s postupy správy záznamů společnosti Cisco, a nikoliv na osobních přenosných počítačích.

4.4 Nedodržení zásad

Dodržování zásad společnosti Cisco je povinné. Odchylky nebo nedodržení těchto zásad, včetně pokusů o obcházení uvedených zásad/postupů prostřednictvím obcházení nebo vědomou manipulací postupů, systému nebo dat, může vést k disciplinárním akcím, včetně ukončení zaměstnaneckého poměru, dle platných zákonů.

V některých zemích mohou porušení předpisů určených k ochraně osobních údajů vést k administrativním sankcím, pokutám, žalobám o odškodnění nebo opravným prostředkům a/nebo dalším občanským či trestním žalobám a stíhání.

5. Související zásady a postupy

Online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Zásady správy záznamů společnosti Cisco

Kodex obchodního chování společnosti Cisco

6. Pomocné dokumenty

Globální zásady ochrany údajů personálního oddělení společnosti Cisco

Zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí společnosti Cisco

7. Definice

V tomto dokumentu se používají následující termíny a definice:

APEC Asijsko-pacifické hospodářské společenství (APEC) je regionální hospodářské fórum zřízené za účelem posílení rostoucí vzájemné asijsko-pacifické závislosti.
Obchodní osobní údaje Osobní údaje zpracovávané společností Cisco v obchodním kontextu, které nejsou údaji personálního oddělení.
Cisco Cisco Systems, Inc. a její pobočky na celém světě.
Pracovník společnosti Cisco Osoba, která poskytuje osobní služby společnosti Cisco výměnou za platbu, včetně zaměstnanců a smluvních dodavatelů, konzultantů a internistů.
Zákazníci Jednotlivci, kteří jsou současnými, bývalými nebo budoucími zákazníky společnosti Cisco nebo kteří zastupují organizace, které jsou zákazníky.
EHP Evropský hospodářský prostor – zahrnuje členské státy EU a tři státy Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko a Norsko).
Evropské zákony na ochranu osobních údajů Evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, směrnice pro elektronickou komunikaci 2002/58/ES a všechny zákony a předpisy vytvářející závazný právní vliv v zemích EHP, společně s libovolnou nástupnickou nebo náhradní legislativou a předpisy.
Osobní údaje personálního oddělení Osobní údaje zpracované společností Cisco v kontextu zaměstnání.
Osobní údaje Jakékoliv údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob („subjekt údajů“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zvláště s odkazem na identifikátor, například jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo pomocí jednoho nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této žijící fyzické osoby.
Zpracování osobních údajů Jakákoliv operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji kdykoliv v průběhu jejich životního cyklu, včetně vytváření, shromažďování, zaznamenávání, organizování, ukládání, přizpůsobování, pozměňování, získávání, přístupu, prohlížení, konzultace, používání, zveřejňování jakýmkoliv způsobem (například přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním dat), analýzy, sladění nebo kombinace dat nebo blokování, vymazání či zničení dat. Zpracování není omezeno na automatické prostředky nebo typy médií. Stručně řečeno, společnost Cisco „zpracovává“ osobní údaje, kdykoliv my nebo naši externí zpracovatelé jakékoliv osobní údaje použijeme, dotkneme se jich nebo s nimi budeme jakkoliv nakládat.

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

Globální zásady ochrany osobních údajů a soukromí byly revidovány jsou platné k 1. květnu 2020.