Guest

Предизвикателства1

Предизвикателство 1

Реализиране на базисна мрежа за подобряване управлението на информацията

Реализирането и управлението на базисна мрежова инфраструктура имат съществено значение за способността на съвременните отбранителни сили да събират, управляват и подреждат по приоритети информацията. В резултат на невъзможността тази информация да се управлява ефективно се получава информационно претоварване и се взимат лоши решения.

Управлението на информацията на щабно ниво прави възможно ефикасното събиране и разпространение на информация и което е още по-важно - взимането на ефикасни решения в сложни ситуации. Сигурен Интранет и уебпортали насърчават сътрудничеството между службите и ускоряват решенията, базирани на споделена информация.

Безспорно е необходимо да се внесат промени в културата и процесите, за да се постигне успех. Напредъкът се измерва по-лесно в промишлеността, отколкото в правителствените дейности, където мотивацията е повече резултати с по-малко средства. Друг фактор, който трябва да бъде взет под внимание, е сътрудничеството между приятелски нации независимо дали става дума за коалиция, НАТО или за Европейски отбранителни сили. Тази необходимост от многонационално преливане на данни създава допълнителни изисквания за разделянето и чувствителността на информацията.

Сега е ясно, че управлението на информацията на оперативно или тактическо равнище е критично за успеха на ефективни мисии (военни действия). Тук предизвикателствата са значителни, особено там, където се изисква сигурност и криптографска защита и където събираните на местно ниво данни достигат пропорции, създаващи потенциална опасност от претоварване.

На 13 декември 2000 г. Департаментът по отбраната на САЩ обяви Многофункционална система за обмен на информация (МСОИ) с Франция, Германия, Италия и Испания. Терминали на МСОИ предлагат на въздушните и земно базираните платформи на коалицията обща тактическа информация за бойното поле, необходима за критични операции на НАТО, осигуряваща устойчиви на изкривявания, сигурни цифрови гласови и информационни комуникации на участниците в бойните действия.

Компютризирано решение:

Организацията на отбранителен щаб изисква най-малко две различни базови мрежови архитектури, за да се удовлетвори необходимостта от информационен обмен, съчетан с разбираемите изисквания за сигурност и увереност.

Наличието на автоматизация и достъпни настолни приложения е икономически обосновано изискване за обслужване на администрацията, персонала, обучението, счетоводството и други типични, но нечувствителни функции на щаба. На тези изисквания често отговарят търговско ориентирани пакети, инсталирани с необходимите средства за гарантиране на сигурност и автентичност на достъпа. Те също така изискват създаването на виртуални банки от данни, осигуряващи надеждна и съгласувана информация на потребители от всички нива и на всички поделения.

В допълнение, към стандартните изисквания за офис автоматизация съществува необходимост от управление и разпространение на по-критична по отношение на сигурността чувствителна информация. Това изисква много по-взискателно решение, където вероятността от враждебно нахлуване е висока и където криптирането, защитата и другите средства за гарантиране на сигурността са задължителни.

Освен повишените изисквания към сигурността съществува необходимост от изпращане на данни за мисията на полевите командири, където на предната линия се изпълняват взетите решения. Това е арената, на която трябва да бъде гарантирана сигурността на комуникациите, тъй като съзерцателното отношение към попадането на чувствителна информация в погрешни ръце не може да бъде толерирано. Управлението на информацията и интелигентната мрежова инфраструктура, която осигурява свързаност на цялата бойна сила, правят възможно резултатното събиране и разпространение на данни и, което е още по-важно, взимане на ефикасни решения и самосинхронизиране на бойните сили и на поддържащите ги части.

Ползи:

  • Използването на стандартни продукти за офис автоматизация създава възможност за разширяване на комуникациите и повишаване на продуктивността, като същевременно се съблюдава целта за намаляване на разходите чрез по-висока ефективност. Взаимната свързаност на отделите и организациите ускорява взимането на решения и намалява възможността за дублирането им.
  • Използването на сигурен Интранет и портали за обмен на информация за мисии насърчава сътрудничеството и ускорява цикъла на взимане на решения. Многобройни части трябва да действат на базата на информация, която в някои случаи е споделена обща информация, наричана обща картина на операциите.

Технологии на Сиско, свързани с това решение:

IP телефония
Мобилност на предприятието

Свързани бизнес решения:

Да погледнем и други, свързани с темата, предизвикателства:

Инфраструктура, необходима за осигуряване на информационно превъзходство на бойното поле
Ефективност на снабдяването чрез създаване на виртуална верига за доставки