Вече имате акаунт?

 •   Персонализирано съдържание
 •   Вашите продукти и поддръжка

Трябва Ви акаунт?

Създаване на акаунт

Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот

1. Цел

Cisco е поела ангажимент за защитата на правото на неприкосновеността на личните данни на своите работници, клиенти, бизнес партньори и други лица, самоличността на които може да се установи. По тази причина Cisco е изпълнила глобална програма за защита на данните и за неприкосновеност на личния живот с цел създаването и поддържането на високи стандарти за събиране, използване, разкриване, съхраняване, защита, достъп до, предаване или по друг начин обработване на лични данни. Настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот е в основата на тази програма за защита на данните и личния живот и описва възприетия от Cisco подход при обработката на личните данни във всяка точка на света.

2. Обхват

Всички служители, изпълнители, консултанти, временни и други работници в Cisco и филиалите й трябва да спазват настоящата политика, включително целият персонал, свързан с трети страни, които е възможно да имат достъп до какъвто и да е приложим ресурс на Cisco, включително базирани на облак услуги, хоствани във или извън Cisco.

Настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот се прилага глобално при обработката от Cisco на личните данни, независимо дали по електронен път, или чрез ръчни средства (т.е. на твърд носител, хартия или аналогова форма). Всички образувания на Cisco и работници на Cisco трябва да спазват настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

По отношение на личните данни на ЧР и по-специално на личните данни на бизнеса настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот се допълва от Глобалната политика на Cisco за защита на личните данни на ЧР и Политиката на Cisco за защита на личните данни на бизнеса и неприкосновеността на личния живот. Тези вътрешни документи за политики описват по-подробно как настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот се прилагат във връзка съответно с личните данни на ЧР и личните данни на бизнеса и дават насоки на работниците на Cisco по отношение на правилната обработка на личните данни.

Настоящата политика се прилага за всякакви лични данни, които са създадени, събрани, обработени, използвани, споделени или унищожени за или от Cisco.

3. Декларация(и) за поверителност

3.1 Достатъчни гаранции за обработката на личните данни

Заедно с Глобалната политика за защита на личните данни на ЧР и Политиката за защита на личните данни на бизнеса и неприкосновеността на личния живот, настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот има за цел също така да осигури достатъчни гаранции за обработката на личните данни, поверени на Cisco и прехвърлени от държави, изискващи такива защити. Така се дава възможност на Cisco да прехвърля лични данни, където е необходимо по света, за да осигури възможности за и да подкрепи вътрешните си бизнес процеси, или да развие функционалността на услугите и продуктите. За тази цел всяка една от: Глобалната политика за защита на данните на ЧР, Политиката на ЕИП за защита на данните на ЧР и Политиката за защита на личните данни на бизнеса и неприкосновеността на личния живот, описва определени допълнителни задължения и законови права в случаи, когато законодателството за защита на данните на ЕС, законодателствата или изискванията за защита на данните на САЩ, АПЕК и на други държави или региони се различават или са приложими.

3.2 Съответствие с приложимото право

Cisco трябва да спазва приложимите местни закони и изисквания за защита на данните в цял свят.

Където приложимите закони за защита на данните изискват по-висок стандарт на защита за личните данни от този, който е определен в настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, предимство имат изискванията на приложимия закон за защита на данните. Където приложимите закони за защита на данните установяват по-нисък стандарт на защита за личните данни от този, който е определен в настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, предимство имат изискванията на настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

Където работниците на Cisco имат основание да смятат, че приложимият закон възпрепятства Cisco да изпълнява задълженията си по настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, те трябва незабавно да уведомят Global Privacy Office (Глобалната служба за защита на неприкосновеността на личния живот) – privacy@cisco.com и/или Cisco Legal (юрисконсулта на Cisco) – generalcounsel@cisco.com. Където има конфликт между приложимия закон и настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, главният служител за защита на неприкосновеността на личния живот и юрисконсултът на Cisco трябва да вземат отговорно решение за това какви действия следва да бъдат предприети за разрешаването на такъв конфликт, и да се консултират със съответния регулаторен орган в случай на съмнение.

3.3 Принципи на неприкосновеност на личния живот

Следните неща определят принципите на високо равнище, които са в основата на практиките на Cisco за събиране, използване, разкриване, съхраняване, защита, достъп до, прехвърляне или по друг начин обработване на лични данни.

 • Справедливост

 • Cisco обработва личните данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

 • Ограничаване в рамките на целта

 • Cisco събира лични данни само за специфична, изрична и законна цел(и). Всякаква последваща обработка трябва да бъде съвместима с тази цел(и), освен ако Cisco не е получила съгласието на лицето или ако обработката не е разрешена по закон.

 • Пропорционалност

 • Cisco обработва само лични данни, които са адекватни, релевантни и да не са прекомерни по отношение на целта(ите), за която се обработват.

 • Цялост на данните

 • Cisco съхранява личните данни точни, пълни и актуализирани, доколкото това е необходимо за целта(ите), за която се обработват.

 • Запазване на данните

 • Cisco съхранява личните данни във форма, която позволява установяване на самоличността за срок не по-дълъг от необходимия за постигане на целта(ите), или друга разрешена цел(и), за която са били получени личните данни.

 • Защита на данните

 • Cisco предприема подходящи и необходими технически и организационни мерки за гарантиране на защитата на личните данни срещу неволно или незаконно унищожаване или неволно загубване, промяна, неразрешено разкриване, използване или достъп. Cisco инструктира и изисква по договор от трети страни, обработващи личните данни от името на Cisco, ако има такива, да: (а) ги обработват само за целите, съответстващи на целта(ите) на Cisco за обработка; и (б) предприемат подходящите технически и организационни мерки за защита на личните данни.

 • Индивидуални права

 • Cisco обработва личните данни по начин, който уважава индивидуалните права в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

 • Отчетност

 • Cisco прилага подходящи политики, процеси, контроли и други мерки, необходими й, за да има възможност да демонстрира, че нейната обработка на личните данни е в съответствие с настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот и приложимите закони за защита на данните.

3.4 Актуализации на настоящата политика

Cisco може от време на време да преразглежда и редактира своите практиките, политики и процедури за защита на данните, включително настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Ако бъдат направени някакви значителни промени, Cisco ще:

 • Предприеме необходимите стъпки за информиране на всички образования на Cisco, работниците на Cisco, бизнес партньорите и други субекти на данни, засегнати от измененията; и
 • Публикува подходящи известия, отнасящи се до промените на съответните уебсайтове – както вътрешни, така и външни, когато това е уместно.

4. Съответствие на политиката

Cisco се ангажира да гарантира, че настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот се спазва от всички работници на Cisco. Работниците на Cisco трябва да спазват Глобалната политика. Изискванията за съответствие на политиката са, както следва:

4.1 Дата на влизане в сила на съответствието

Настоящата политика влиза в сила от датата на одобрение.

4.2 Измерване на съответствието

Съответствието на настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот се проверява по различни начини, включително отчети чрез налични бизнес инструменти, вътрешни и външни одити, самооценка и/или обратна информация към собственика (собствениците) на политиката. Cisco постоянно ще следи за своето съответствие с настоящата политика. Cisco периодично ще проверява дали настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот е в съответствие с приложимите закони за защита на данните и дали се спазва.

4.3 Изключения от съответствието

Всякакви изключения от настоящата Глобална политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот изискват писменото одобрение на главния служител за защита на неприкосновеността на личния живот и юрисконсулта на Cisco.

Всички записи на изключения трябва да се архивират според процеса за управление на записи на Cisco и не в лаптопа на отделно лице.

4.4 Несъответствие

Изисква се съответствие с политиките на Cisco. Отклоненията или неспазването на настоящата политика, включително опитите за заобикаляне на обявената политика/процес, като се заобикаля или съзнателно се манипулира процесът, системата или данните, може да доведе до дисциплинарни мерки, включително прекратяване, както е предвидено в местните закони.

В някои държави нарушенията на разпоредбите, предвидени за защита на личните данни, може да доведат до прилагането на административни мерки, санкции, искания за компенсация или налагане на възбрана и/или гражданско или наказателно преследване и обезщетения.

5. Свързани политики и процеси

Онлайн декларация за поверителност на Cisco

Кодекс за бизнес поведение на Cisco

6. Съпътстващи документи

Глобалната политика на Cisco за защита на данните на ЧР

Глобална политика на Cisco за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот

7. Определения

В настоящия документ са използвани следните термини и определения:

Cisco Cisco Systems, Inc. и нейните филиали в цял свят.
Лични данни Всякаква информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност („субект на данни“): физическо лице с подлежаща на установяване самоличност е лице, чиято самоличност може пряко или косвено да се установи, по-специално по идентификатор, като например име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или по един или повече фактори, специфични за физическата, физиологична, генетична, умствена, икономическа, културната или социална самоличност на това живо физическо лице.
Лични данни на ЧР Лични данни, обработване от Cisco в рамките на трудови взаимоотношения.
Лични данни на бизнеса Лични данни, обработвани от Cisco в рамките на бизнес отношения, които не са данни на ЧР.
Законодателство за защита на данните на ЕС Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защита на данните и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правото на неприкосновеност на личния живот, както и всички закони и разпоредби, даващи им задължителна правна сила в държава от ЕИП, заедно с всяко следващо или заместващо законодателство или регламент, включително Регламент (ЕС) № 2016/679 относно защитата на данните (Общ регламент относно защитата на данните).
Работник на Cisco Лице, което предоставя лични услуги на Cisco срещу заплащане, включително служители и изпълнители, консултанти и стажанти.
ЕИП Европейско икономическо пространство
АПЕК Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.