สกอ. ร่วม ซิสโก้ พัฒนาเครือข่ายการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทเลเพรสเซนท์ (TelePresence)


meedee.net

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายสำหรับจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทเลเพรสเซนท์บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) หรือ “Global TelePresence Research and Education Community on UniNet Network” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่า สกอ. กับ ซิสโก้ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับจัดการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลผ่านบนเครือข่ายฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี

โดย สกอ. จะทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและวิจัย ซึ่ง สกอ. จะจัดหาสถานที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ Cisco TelePresence เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและดำเนินกิจกรรมเพื่อการศึกษาวิจัย อาทิเช่น การประชุม/สัมมนา และการจัดการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยงใช้งานบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินกิจกรรมเพื่อการศึกษาวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานการศึกษาวิจัยของไทยและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“สิ่งสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้วิธีการและเนื้อหาการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น การสนับสนุนเครือข่ายระบบสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบโต้ตอบ จึงเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ สกอ. พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน ปัจจุบัน UniNet มีสมาชิกที่เชื่อมต่ออยู่บนระบบเครือข่ายทั่วประเทศจำนวนกว่า ๒๒๐ แห่ง และอยู่ระหว่างพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแกนหลักและระบบเครือข่ายกระจายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดเพื่อรองรับสถาบันการศึกษาทั้งระบบ โดยพัฒนาเป็นเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า NEdNet เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและวิจัยของประเทศ รวมถึงสมานรอยต่อระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และเชื่อมโยงแหล่งความรู้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสามารถจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาการศึกษา โดยภายในสิ้นปี ๒๕๕๕ เครือข่าย UniNet จะมีสมาชิกครอบคลุมการศึกษาทุกระดับการศึกษา จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ จากการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เพื่อรองรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยของประเทศถือเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาไทยที่จะเกิดสังคมขนาดใหญ่บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เลขาธิการ กกอ. กล่าว

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นผู้นำในอันดับต้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในครั้งนี้ได้สนับสนุนและดำเนินความร่วมมือทางด้านวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายสำหรับจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทเลเพรสเซนท์บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) โดยเบื้องต้นเปิดให้ทดลองใช้สำหรับสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการประชุมด้านการศึกษาวิจัย ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. ต้องขอขอบคุณ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการเพิ่มศักยภาพ คุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าอีกระดับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษาต่างๆ จะได้ใช้ประโยชน์และร่วมสร้างสรรค์ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

ด้านนายธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ซิสโก้ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเปิดโลกทัศน์ให้กับการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยระบบเทเลเพรสเซนท์ ซึ่งได้ทลายกำแพงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดเรื่อง บุคลากร เวลา สถานที่ งบประมาณ และช่วยให้สถาบันการศึกษามีศักยภาพในการจัดหาอาจารย์พิเศษจากต่างประเทศและสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากหลักสูตรใหม่ๆอีกด้วย

“ซิสโก้เชื่อว่าระบบการศึกษาของไทยกำลังจะพลิกโฉมใหม่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายภาคการศึกษาไทยและวิสัยทัศน์ของผู้สอนที่เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับการใช้งานระบบเทเลเพรสเซนท์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยความพร้อมด้านเครือข่ายการศึกษาความเร็วสูงของ UniNet ระบบเทเลเพรสเซนท์จะช่วยให้สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้งานแบนด์วิดจาก UniNet ที่มีขนาดใหญ่ถึง ๕๐ กิกะบิตต่อวินาที ได้อย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด เรามั่นใจว่าระบบเทเลเพรสเซนท์จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างทางเลือกใหม่ให้กับรูปแบบการศึกษาไทยคือ ห้องเรียนเสมือนจริง หรือที่เรียกกันว่า Virtual Classroom ซึ่งทำให้เกิด “มิติใหม่ของการศึกษาไร้พรมแดน” ที่เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา โดยที่นักเรียนและผู้สอนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และประหยัดเวลา สนองความต้องการของแต่ละบุคคลและดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมาได้เป็นอย่างดี” นายธัชพล กล่าว