ซีสโก้ชูโมเดลบรอดแบนด์แห่งชาติ

TLC

ซีสโก้ ระบุบรอดแบนด์แห่งชาติมีผลดีต่อคนไทย หากทำให้เป็นบริการสาธารณูปโภคเหมือนไฟฟ้า ประปา ขณะที่บอร์ดต้องมาตามตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งการเมือง พร้อมเสนอตั้งบริษัทกลางเข้าบริหารโครงข่าย

นายอดิศร์ หะริณสุต ผู้อำนวยการโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ บริษัท ซีสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า วันนี้ประเทศไทยมีการให้บริการโทรคมนาคมในหลากหลายรูปแบบ และมีผู้ให้บริการจำนวนมากมาย แต่เทคโนโลยีที่มีอยู่กลับไม่มีการเชื่อมต่อ ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ การให้บริการก็ยังไม่ทั่วถึง ทำให้คนไทยบางส่วนขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมอย่างคุ้มค่า

แต่จากการที่ภาค รัฐได้มีการประกาศนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติออกมาช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศโดยรวมที่คนไทยจะได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีเพื่อเอื้อ ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยภาครัฐมีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ ซึ่งถือเป็นบริการที่มีความสาคัญเทียบเท่าบริการที่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้น ฐานของประชาชน ให้ทั่วถึง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม ภายใต้การแข่งขันเสรีและเป็นธรรม

"คิดดูถ้า บรอดแบนด์เป็นบริการสาธารณูปโภค เหมือนไฟฟ้า ถนน ประปา ก็จะทำให้คนไทยเข้าถึงไอซีทีเพิ่มขึ้น ทำให้ไอซีทีกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต ไม่ต่างไปจากสาธารณูปโภคอื่น"

สำหรับแนวทางการผลักดัน นโยบายแบรนด์แบนด์แห่งชาติ นายอดิศร์ มองว่า พอจะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก การเร่งให้ความรู้กับประชาชนถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีบรอดแบนด์แห่ง ชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกระดับการเรียนการสอนของประเทศที่จะดีขึ้นเด็กไทยได้ เรียกหนังสือทุกคน สามารถเรียนผ่านห้องเรียนทางไกลที่โต้ตอบได้ ช่วยลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงแหล่งความรู้ รวมถึงปัญหาขาดแคลนบุคลากรครู ปัญหาทางด้านสาธารณสุขก็จะลดน้อยลง สามารถใช้ระบบประชุมทางไกลที่มีคุณภาพมากขึ้น สามารถเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาได้เพิ่มขึ้น หรือเรื่องการที่ชาวนาสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเกษตรได้ด้วยตนเอง

ส่วนที่สอง จะเป็นส่วนของการบริหารจัดการระบบโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานที่มีอยู่ให้ เป็นโครงสร้างเดียว ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของการลงทุน ซึ่งก็จะทำให้ต้นทุนในการให้บริการลดลงได้หลายเท่าตัว วันนี้ การลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขุดถนน ฯลฯ คิดเป็น 80% ของการลงทุนระบบโทรคมนาคม ที่เหลือ 10% เป็นการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี อีก 10% เป็นเรื่องของเนื้อหา

ในเรื่องของการบริหารจัดการโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานนั้น จะต้องมีการกำหนดกรอบแนวทางการทำงานที่ชัดเจนออกมา เพื่อหาโมเดลที่จะใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด ที่เป็นการรวมตัวกันของตัวแทนของบริษัทเอกชนทางด้านโทรคมนาคม และตัวแทนของทีโอที และซีเอที เพื่อดำเนินการกำหนดกรอบการทำงานดังกล่าววออกมา ซึ่งเชื่อว่า สิ้นเดือนมกราคมปีหน้า น่าจะเห็นกรอบความคิดร่วมกันออกมา ก่อนที่จะดำเนินการแนวทางปฎิบัติต่อไป

"ในความคิดของผม คิดว่า โมเดลที่น่าจะเป็นไปได้ ก็คือ ตั้งบริษัทกลางขึ้นมา โดยให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาถือหุ้น ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบกำหนดมูลค่าการลงทุนโครงข่ายทั้งหมดแล้วตีมูลค่าโครง ข่ายออกเป็นสัดส่วนหุ้น แล้วให้หน่วยงานหรือบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกลางเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งโมเดลนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจ"

นายอดิศร์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้บรอดแบนด์แห่งชาติเป็นนโยบายของประเทศ ไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่ง ควรที่จะมีการตั้งบอร์ดที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามตำแหน่ง เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของการทำงาน ไม่ใช่เปลี่ยนบอร์ดตามพรรคการเมืองเหมือนที่ผ่านๆ มา