ภาครัฐ-เอกชนจับมือตั้งศูนย์เทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศแห่งแรก

ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังนำไอทีฝ่าวิกฤตท้าทายของเอสเอ็มอี จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเครือข่ายสารสนเทศแห่งแรก

Krungthep Turakij

ศ. ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ บริหารจัดการเทคโนโลยี(สวทช.) ซึ่งดูแลอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าวนี้ ตอบสนองต่อภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในฐานะนิคมวิจัยแห่งแรกของ ประเทศ ซึ่งมีบทบาทหลักในการสนับสนุนให้เกิดชุมชนวิจัยที่เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยี และบุคลากรขั้นสูงไว้ในที่เดียวกันเพื่อเอื้อให้เกิดการวิจัยพัฒนาใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่าง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาครัฐบาล ให้ทำงานวิจัยร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือในการจัดตั้ง "ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Cisco Technology Briefing Center) ขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อ สารที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยวิธีการนำเสนอเทคโนโลยีผ่านการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบของการสาธิต พร้อมการให้คำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของซิสโก้ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งภายในและภายนอกอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งที่เป็นภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา บุคลากรในสวทช. ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามาทดลองใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการทำวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการทดลองใช้โซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเครือข่ายการสื่อสารที่จะช่วยส่งเสริมและสนับ สนุนการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
ดร. ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงแรงบันดาลในการจัดตั้งศูนย์ Cisco Technology Briefing Center ว่า ซิสโก้มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งนับวันจะกลายเป็น แพลทฟอร์มมาตรฐาน (Network is the Platform) ของโครงสร้างสำคัญของสังคม ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยโครงการที่ผ่านมาล้วนเป็นกิจกรรมระยะสั้นทำให้การสานต่อความรู้ความเข้า ใจไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร

ภาครัฐ-เอกชนจับมือตั้งศูนย์เทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศแห่งแรก

โครงการความร่วมมือในครั้งนี้จึงดำริขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี อย่างครบวงจรและคาดหวังการสัมฤทธิ์ผล โดยได้รับการเห็นชอบและสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีความสามารถในการแข่งขัน ซิสโก้เชื่อว่า การแปลงโฉมโครงสร้างองค์กร SMB จะสามารถสำเร็จได้ต้องมีทั้ง แนวคิด และวิธีการที่เกิดจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ"

เกิดจากการที่อุทยานวิทยาศาสตร์และซิสโก้เล็งเห็นถึงความสำคัญ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและชุมชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน โดย CISCO TECHNOLOGY BRIEFING CENTER จะเป็นศูนย์ที่สร้างแรงบันดาลใจต่อผู้เข้าชม ได้เห็นถึงความสามารถและประโยชน์ของเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtualization) ที่เหมาะกับแต่ละภาคอุตสาหกรรม เช่นภาคการผลิต, ธุรกิจการให้บริการ หรือธุรกิจการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยแปลงโฉมธุรกิจเอสเอ็มอีให้สามารถฝ่าวิกฤติที่ท้าทายได้

ศูนย์ Cisco Technology Briefing Center จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน โดยให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งปี 2553 ทั้งการให้คำปรึกษาแก่เอสเอ็มอีในการประยุกต์ใช้ศักยภาพของระบบเครือข่ายใน การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ การเป็นศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้และกรณีตัวอย่างแก่เอสเอ็มอี รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างไรก็ตามจะเปิดตัวครั้งแรกในงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2553 (NAC 2010)

"โซลูชั่นของซิสโก้ที่นำมาสาธิตใน CISCO TECHNOLOGY BRIEFING CENTER จะเป็นอาวุธสำคัญอย่างหนึ่งในการช่วงชิงความได้เปรียบทางธุรกิจในธุรกิจ ทุกระดับแม้แต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ ที่สำคัญเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ ประกอบการไทย เพื่อสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม" ดร.ธัชพล กล่าว