ซิสโก้เปิดปีงบประมาณใหม่ด้วยแผนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปฏิรูปแนวคิดด้านไอที เชื่อมโยงคนไทย เศรษฐกิจ และประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว

อาสาเป็นผู้นำด้านไอทีในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศภายใน 5 ปี

กรุงเทพฯ – 10 กันยายน 2553 — บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านระบบเครือข่ายชั้นนำระดับโลก วางแผนเติบโตต่อเนื่องในตลาดประเทศไทย พร้อมส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ และผู้ใช้งานในประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มศักยภาพ หวังกระตุ้นสังคมร่วมตื่นตัว พร้อมอาสาเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศภายใน 5 ปี โดยหวังว่าโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติจะเป็นการเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข (e-Health), ด้านการศึกษา (e-Education) และการให้บริการจากภาครัฐบาล (e-Government) ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเผยผลประกอบการปีที่ผ่านมาและทิศทางการตลาดปีงบประมาณใหม่มั่นใจธุรกิจรูปแบบใหม่เกิดอย่างแน่นอน

ซิสโก้ ซีสเต็มส์ รายงานผลประกอบการหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2010 (สิงหาคม 2009 – กรกฎาคม 2010) โดยเผยยอดรายได้รวมทั่วโลกอยู่ที่ 40 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า 11% สำหรับยอดขายของซิสโก้ ประเทศไทยเติบโตต่อเนื่องด้วยตัวเลขสองหลัก จากปี 2009 เนื่องมาจากการเติบโตในส่วนของเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ดาต้าเซ็นเตอร์เสมือนจริง (Data Center Virtualization) เน็ตเวิร์คไร้พรมแดน (Borderless Network) วิดีโอ (Business Video) และการประสานการทำงานร่วมกัน (Collaboration) เป็นต้น ซึ่งซิสโก้มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า
"ซิสโก้ตระหนักถึงความสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่ส่งผลต่อความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องปฎิรูปเพื่อการพัฒนาสู่ความทัดเทียมทางการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นวิถีการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ วิธีการทำงานหรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การสันทนาการ ฯลฯ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในปีนี้ซิสโก้จึงให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ คือ:

1) การลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Bridging the Digital Divide Gap) ประเทศไทยจำเป็นต้องมีโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติที่เหมาะสม (National Broadband) เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน มั่นใจคนไทยทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากบริการพื้นฐานในอนาคต เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การบริการของภาครัฐ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อีกทั้งยังช่วยให้คนไทยสามารถสร้างบริการและการติดต่อสื่อสารแนวใหม่ รวมถึงแบบแผนธุรกิจและการสร้างการค้าจากจากชุมชนสู่ตลาดสากลอันเป็นวิถีการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด

2) การเข้าถึงลูกค้าโดยการจัดสรรโซลูชั่นให้ตรงกับลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม(Verticalisation) แต่ละภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจล้วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เทคโนโลยีสารสนเทศควรมีโซลูชั่นที่สอดคล้องและเกื้อต่อกัน ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีขั้นสูงของซิสโก้ ที่มีการพัฒนาในรูปแบบของการนำ Architecture เป็นแกนหลัก ส่งผลให้เกิดโซลูชั่นที่ลงตัว ได้แก่โซลูชั่นที่ประสานการทำงานร่วมกัน (Collaboration Solution) โซลูชั่นดาต้า
เซ็นเตอร์เสมือนจริง (Data Center and Virtualization Solution) และโซลูชั่นวิดีโอ (VDO Solution) โดยแบ่งตามอุตสาหกรรม (Industry) แต่ละประเภท เช่น โซลูชั่นด้านการศึกษา โซลูชั่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข และโซลูชั่นด้านการธนาคาร วิธีนี้ทำให้ลูกค้าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับซิสโก้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือวิสัยทัศน์ อีกทั้งยังช่วยให้อุตสาหกรรมแต่ละประเภทสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจข้างเคียงหรือการลงทุนในรูปแบบใหม่ที่สามารถครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (end-to-end)

3) การส่งเสริมให้ประหยัดพลังงานโดยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด (Green Technology)(Green Technology)(Green Technology)เป็นการยากที่จะปฎิเสธเรื่องการใช้พลังงานในอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆ แต่การรู้จักเลือกที่จะให้ความสำคัญของเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นแนวคิดที่ต้องส่งเสริม คุณสมบัติของ EnergyWise เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของซิสโก้ที่ไม่ได้เน้นเรื่องการประหยัดพลังงานเพียงอย่างเดียวแต่ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในมิติที่ส่งผลต่อเนื่องและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยี Telepresence มาช่วยลดการเดินทางซึ่งส่งเสริมต่อการลดการเผาผลาญพลังงาน หรือการใช้อุปกรณ์อันชาญฉลาดในการบริหารจัดการการใช้พลังงานในตัวเอง ฯลฯ ปัจจุบันซิสโก้มีแผนนำเทคโนโลยีด้านการจัดการพลังงานอันชาญฉลาดนี้ไปสนับสนุนการใช้งานของลูกค้ากว่า 2,000 รายทั่วประเทศ หวังให้องค์กรสามารถลดการเผาผลาญพลังงานต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดรับพันธมิตรที่มีแนวคิดเดียวกันเพื่อปลูกจิตสำนึกในสังคมให้ร่วมตื่นตัวและเปลี่ยนแปลง

ซิสโก้ยังได้วางแผนทำการสำรวจการใช้ไอทีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในองค์กรต่างๆ (Green IT Survey) และเชิญชวนผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการใช้ไอทีสีเขียว (Green IT) และการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด มารวมกลุ่มกันเพื่อแบ่งปันแนวคิดและความสำเร็จจากการลดการใช้พลังงานในองค์กร (Green CIO Forum) นอกจากนี้ ซิสโก้ร่วมรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการเชิญชวนคนไทยร่วมโครงการ 'One Million Acts of Green' (OMAOG) ซึ่งเป็นแคมเปญรณรงค์ของซิสโก้ที่ส่งเสริมให้คนทั่วโลกช่วยกันทำให้โลกสีเขียวขึ้นได้ โดยการสร้างชุมชนคนรักสีเขียวผ่านเว็บไซต์ www.onemillionactsofgreen.com ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกกิจกรรมประจำวันที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และแบ่งปันไอเดียเหล่านี้ให้กับผู้อื่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

4) การสร้างรูปแบบใหม่ในการนำเสนอบริการ (Cloud & Managed Service) ด้วยวิวัฒนาการของสังคมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รูปแบบของธุรกิจ (Business Model) การนำเสนอบริการของผู้ค้าและการลงทุนของผู้ใช้ล้วนแต่มีการปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน ซิสโก้นำเสนอรูปแบบการให้บริการแนวใหม่และเชิญชวนให้ลูกค้าลงทุนในรูปแบบที่แตกต่างออกไป เช่น การลงทุนร่วมกัน (Co-Investment) การลงทุนในรูปของ Managed Service and Cloud และอื่นๆ ที่เป็น New Investment Model (ต้นแบบการลงทุนแนวใหม่) ซึ่งไม่ใช่การซื้อขายในรูปแบบเดิมนั่นเอง
ดร. ธัชพล กล่าวว่า  “ซิสโก้มั่นใจว่าด้วยแนวคิดทั้งสี่นี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้สังคมไทยเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นสังคมที่น่าอยู่ขึ้น โดยอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันโดยอาศัยการเชื่อมโยงร่วมกันผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายตามแนวคิด Together, We Are the Human Network