กลยุทธ์และพันธกิจของซิสโก้

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีศักยภาพที่จะผลิกโฉมวิธีการที่โลกจะจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม ซิสโก้มองว่าอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเป็นแก่นของระบบเศรษฐกิจสัมพันธ์ที่ธุรกิจและผู้คนสามารถทำงาน อยู่อาศัย เล่นและเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ยั่งยืนมากขึ้น

การเชื่อมต่อเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย

ซิสโก้มองว่าเทคโนโลยีเครือข่ายเป็นพื้นฐานในการเชื่อมต่อของ:

 • อุปกรณ์เพื่อใช้วัด ตรวจสอบและจัดการการใช้พลังงาน
 • ผู้คน โดยที่ไม่ต้องเดินทาง
 • ความคิดใหม่ๆ ของผู้คนและองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคม
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติโดยผ่านกลยุทธ์การทำงานแบบเสมือนจริง

วิธีการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางของคณะกรรมการ Cisco EcoBoard คือทำให้:

 • เกิดผลกระทบของการทำงานในรูปแบบบริษัท
 • สร้างประสิทธิภาพและนวัตกรรมต่างๆ ในผลิตภัณฑ์
 • ใส่ใจต่อโซลูชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า
 • ทำงานร่วมกันกับลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรม รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ไม่แสวงหากำไร(เอ็นจีโอ) และพนักงานของบริษัท เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการอย่างยั่งยืนของซิสโก้

 • การจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยีเครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในแง่ของการปฏิบัติการของซิสโก้เองและลูกค้าของซิสโก้

 • การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  กลยุทธ์ของซิสโก้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบคือ 1) ระบบเครือข่ายที่สามารถแก้ปัญหาได้ 2) ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและ 3) การดำเนินงานอย่างยั่งยืน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราลดก๊าซเรือนกระจก

 • การลดขยะ
  ซิสโก้กำลังลดขยะที่เป็นผลมาจากการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเรา 

นวัตกรรมที่ส่งผลต่ออนาคตที่ยั่งยืน

 • โซลูชั่นระบบเครือข่ายที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  โซลูชั่นที่ให้กับลูกค้าของซิสโก้และโปรแกรมวิจัยและพัฒนาที่แก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 • ชุมชนแห่งอนาคต Smart+Connected
  ซิสโก้สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนเพื่อบรรลุผลสำเร็จทาง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืนได้

 • เมืองที่ยั่งยืน Sustainable Cities) : การพัฒนาเมืองแห่งอนาคต (Connected Urban Development)
  เกิดจากความมุ่งมั่นของซิสโก้ที่มีต่อโครงการ Clinton Global Initiative เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การพัฒนาเมืองแห่งอนาคต สามารถสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้อย่างไร

 • สำรวจเปลือกโลก
  ซิสโก้และองค์การนาซ่าร่วมมือกันพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ในการตรวจสอบการทำงานของโลก ซึ่งสามารถจับภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วโลก