Nové laboratórium IPv6 v Košiciach je súčasťou medzinárodnej siete školiacich a výskumných centier.


Košice, 14. apríl 2011 - Spoločnosť Cisco a Technická Univerzita v Košiciach dnes oznámili otvorenie prvého laboratória pre výskum a školenia v oblasti šiestej verzie Internetového protokolu (IPv6) na Slovensku. Sieťové a komunikačné vybavenie laboratória poskytla spoločnosť Cisco.

Laboratórium je umiestnené na Technickej Univerzite v Košiciach a je súčasťou medzinárodnej siete školiacich a výskumných centier pre protokol IPv6. Je prepojené s IPv6 laboratóriom prevádzkovaným francúzskou národnou výskumnou sieťou RENATER sídliacou v Paríži, ako aj s 18 podobnými centrami po celom svete. „Ako spoločnosť, ktorá  už 12 rokov intenzívne podporuje vzdelávanie na Slovensku, sme mimoriadne potešení, že sme umožnili zriadenie tohto unikátneho laboratória. Nové IPv6 centrum významne prispeje k vytváraniu inovatívneho prostredia pre výskumnú a akademickú sféru a zároveň umožní transfer poznatkov z akademického do priemyselného prostredia," hovorí Marcel Rebroš, generálny riaditeľ Cisco Slovakia.

Svet sa pripravuje na prijatie internetového protokolu novej generácie, preto je vzdelávanie v oblasti IPv6 nevyhnutné. Laboratórium IPv6 v Košiciach ponúka možnosť vyvinúť pevnú základňu vedomostí o novom protokole, ktoré pomôžu zabezpečiť kontinuitu prevádzky inštitúcií a spoločností. „Globálna trhová ekonomika si vyžaduje absolventov s vysoko rozvinutými technickými schopnosťami. Technická Univerzita v Košiciach sa pripojila k programu sieťovej akadémie Cisco Networking Academy pred viac ako jedenástimi rokmi a príkladným spôsobom prispieva k rozvoju IT schopností študentov," dodáva  Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Najdôležitejšie fakty:

  • Cieľom práce laboratória je poskytovať otvorené prostredie pre overovanie riešení, sieťových nastavení a aplikácií založených na internetovom protokole ďalšej generácie známom pod označením IPv6. Odborníci na oblasť internetu vrátane akademických pracovníkov, administrátorov z verejného sektora a špecialistov z oblasti telekomunikácií sa môžu vďaka laboratóriu zúčastňovať školení o inovatívnych informáciách a riešeniach komunikačných technológií súvisiacich so zavádzaním protokolu IPv6 buď priamo na svojich pracoviskách, alebo prostredníctvom virtuálneho prístupu.
  • S ohľadom na použitú technológiu a zariadenia je laboratórium presnou replikou laboratória v Paríži. Obe lokality sú prepojené pomocou celoeurópskej dátovej siete GEANT slúžiacej výskumným a vzdelávacím komunitám. Zdroje laboratórií môžu byť využívané redundantne - ak niekto potrebuje vykonať test a jedno z laboratórií je v danom čase obsadené, výskumník bude presmerovaný na druhé laboratórium.
  • Laboratórium bude riadiť tím inštruktorov sieťovej akadémie Cisco Networking Academy. Slovenské pracovisko zároveň uľahčí účasť Technickej univerzity v Košiciach na projekte 6DEPLOY financovanom Siedmym rámcovým programom EÚ. Cieľom tohto programu, ktorý spája 18 inštitúcií z celého sveta, je šírenie vedomostí o protokole IPv6 a podpora jeho zavádzania.
  • Ako priekopník v oblasti technológie protokolu IPv6 bola spoločnosť Cisco iniciátorom jeho vývoja prostredníctvom viacerých inštitúcií, vrátane organizácie pre definovanie internetových štandardov Internet Engineering Task Force. Cisco dodáva celú škálu end-to-end riešení a produktov pre protokol IPv6. V júni 2011 sa Cisco zúčastní Svetového dňa IPv6, teda 24-hodinového celosvetového testovania protokolu IPv6 organizovaného Internetovou Asociáciou.