Nabídnou vìtší odolnost proti kybernetickým útokùm nebo snížení nákladù na provoz

Praha 13. záøí 2012 – Spoleènosti Cisco a Alstom Grid uzavøely dohodu o obchodní a technologické spolupráci, v jejímž rámci vyvinou a nabídnou nová digitální øešení pro elektrorozvodné sítì. Základem nových øešení budou smìrovaèe a pøepínaèe Cisco Connected Grid™ a øídicí systémy Alstrom DS Agile™. Architektura založená na protokolu IP umožní optimalizovat pøenos energie i informací, souèástí øešení bude také integrované zabezpeèení a distribuovaný monitoring i øízení sítì.

Inteligentní elektrorozvodné sítì pøíští generace pøinesou øadu výhod pro provozovatele i zákazníky. Digitálnì øízené elektrorozvodné systémy (smart grid) postavené na protokolu IP mohou nabídnout vyšší úroveò zabezpeèení. Operátoøi utilit mohou chránit sí jako celek, stanovit jednotnou bezpeènostní politiku, øídit pøístup uživatelù ke kritickým zdrojùm a rozpoznat a omezit dopady kybernetických útokù. Komplexní bezpeènostní kontroly jsou založeny na doporuèeních a standardech NIST (National Institute of Standards and Technology) a IEC (International Electrotechnical Commission).

Nové technologie zajistí v elektrorozvodných sítích pøíští generace také vyšší efektivitu provozu, a to díky optimalizaci a automatizaci architektury. Pokud je architektura založená na více vrstvách, umožní napø. snadný návrh i nasazování technologií pro automatizaci rozvoden. V rámci komunikaèní infrastruktury bude možné jednotnì monitorovat zaøízení pro øízení sítì i další vybavení. Zjednoduší se sledování kapacity sítì a øízení provozu s ohledem na její limity, pøièemž bude možné mnohem víc využívat skuteènou kapacitu pøenosové soustavy. Další výhodou je napøíklad podpora pro stávající i nové standardy, jako je IEC 61850, stejnì jako snadné nastavení priorit, kdy napø. pøenos øídicích dat má pøednost pøed ostatním provozem.

Flexibilita øešení spoleèností Cisco a Alstom Grid podporuje nasazení více aplikací na bìžné síové infrastruktuøe, což provozovatelùm sníží náklady na provoz a údržbu. Architektura založená na více vrstvách umožòuje provozovat pevnou i bezdrátovou komunikaci v rámci jediné konvergované sítì.

Spoleènost Cisco se podílí na projektu tzv. chytrých sítí (Smart Grids) také v Èeské republice. Více informací najdete na http://www.futuremotion.cz/smartgrids.


Kontaktní osoby:

Petr Ryvola, Marketing Manager, Cisco Systems ČR
tel.: +420 221 435 034
pryvola@cisco.com

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 775 854 369
tik@madisonpa.cz

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 606 246 215
hynek@madisonpa.cz

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Networking Academy a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.