Praha 4. záøí 2012 – Spoleènosti Cisco, EMC a VMware oznámily na konferenci VMworld v San Franciscu rozšíøení své spolupráce. Jejím cílem je dodávat cloudové infrastruktury nové generace a umožnit zákazníkùm vyvíjet a nasazovat služby cloudu rychleji a snadnìji.

Cisco a VMware oznámily, že plánují rozšíøit své strategické partnerství s cílem zaèlenit integrované produkty a øešení pro softwarovì definovaná datová centra (software defined datacenter). Spoleènosti Cisco a VMware souèasnì rozšíøily své strategické partnerství, v jehož rámci nabídnou infrastruktury cloudu pøíští generace. Cílem tìchto produktù a øešení je integrovaná nabídka softwarovì definovaných datových center. Cisco i VMware také vynaloží spoleènì znaèné investice do vývoje technologií, které zákazníkùm poskytnou bezprecedentní úroveò výpoèetních a síových služeb, end-to-end vizibilitu, a snadnìjší øešení problémù napøíè fyzickou a virtuální infrastrukturou.

Spoleènosti Cisco a EMC dále rozšíøily svoji strategii Three Paths to the Cloud (Tøi cesty ke cloudu). Pøedstavily nové spoleèné referenèní architektury a integrovaly podporu zákazníkù, což urychlí jejich pøechod ke službám cloud computingu. Partnerství Cisco a EMC trvá již desetiletí a výsledkem je aktuální nabídka urèená jak firmám, tak i poskytovatelùm aplikací.

Strategie Three paths to the cloud zahrnuje následující nabídku:

  • Implementace infrastruktury podle potøeb zákazníka s využitím nejlepších produktù ve své tøídì.
  • Instalace ovìøených a snadno nasaditelných architektur pomocí øešení spoleènosti Cisco pro infrastrukturu EMC VSPEX™ Proven Infrastructure. Dvì nové referenèní architektury CVD (Cisco® Validated Designs) jsou pøipraveny na míru malým a støedním firmám, kterým umožní rychlejší pøechod na technologii privátního cloudu.
  • Pøedintegrovaná konvergovaná infrastruktura VCE™ Vblock™ System. VCE je joint venture spoleèností Cisco, EMC a VMware vzniklý v roce 2009. Jedná se o prùkopníka v oblasti datových center. Nabídka mimo jiné pøináší jedny z nejnižších celkových nákladù na vlastnictví (TCO) konvergované cloudové infrastruktury. VCE standardizuje procesy a øízení životního cyklu, èímž výraznì zlepšuje dostupnost aplikací a zjednodušuje podporu. Øešení VCE získávají stále silnìjší pozici jak v datových centrech firem, tak i u poskytovatelù služeb cloudu, kteøí používají stovky systémù Vblock k výstavbì kritických datových center po celém svìtì. Poptávka po øešeních VCE roste a je na cestì k dosažení hranice pøíjmù 1 miliardy USD.

V rámci spolupráce spoleèností Cisco, EMC a VMware byly dosud pøedstaveny napø. následující produkty a øešení: distribuovaný virtuální pøepínaè Cisco Nexus 1000V pro VMware vSphere, platforma Cisco UCS (Unified Computing System), konvergovaná infrastruktura VCE/Vblock (podílí se rovnìž spoleènost Intel) nebo Cisco VXI a VMware View (øešení pro pracovní spolupráci v éøe po PC, s podporou pro otevøená, mobilní a virtualizovaná prostøedí).

Patrick Schmidt, øeditel pro datová centra Cisco Central Europe, v této souvislosti uvedl: „Spoleènosti Cisco, VMware a EMC posilují své partnerství pro oblast datových center založených na technologiích cloud computingu. Naši zákazníci ve støední Evropì budou moci tìžit z inovací na poli programovatelných zaøízení a softwarovì definovaných architektur pro datová centra. Snadnìjší propojení fyzických a virtuálních prostøedkù zjednoduší provoz a povede ke snížení nákladù. A sí je srdcem tìchto øešení.“


Kontaktní osoby:

Petr Ryvola, Marketing Manager, Cisco Systems ČR
tel.: +420 221 435 034
pryvola@cisco.com

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 775 854 369
tik@madisonpa.cz

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 606 246 215
hynek@madisonpa.cz

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Networking Academy a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.