65 % lidí si pøeje bankovní poboèku, která nabídne rozšíøené finanèní služby a osobní poradenství

Praha 27. èervence 2012 – Podle studie Cisco IBSG Omnichannel Banking Study chtìjí klienti bank i pøes oblibu internetového bankovnictví využívat jejich služeb také prostøednictvím osobního poradenství na poboèkách. Banky, které se snaží zákazníkùm prodávat stále více pokroèilých finanèních produktù, však èasto nemají dostatek expertù, kteøí by byli k dispozici na všech poboèkách.

Pøi základních operacích jako je kontrola stavu úètu nebo posílání pøíkazù chce podle studie 75 % zákazníkù využívat internetové bankovnictví. Když však pøijde na otázky zhodnocení investic, pùjèek, pojištìní a dalších pokroèilých finanèních operací, vyžadují zákazníci osobní pøístup a poradenství. 65% lidí se podle studie pøeje bankovní poboèky, které by jim nabídly rozšíøené portfolio finanèních a poradenských služeb (napøíklad v oblasti pojištìní nebo úèetnictví).

„Prùzkumy a zkušenosti z praxe ukazují, že èeští klienti využívají internetové bankovnictví dokonce èastìji než v západoevropských zemích, vìtšinou se ale v jeho rámci omezují na základní operace. Penìžní ústavy, a zejména univerzální banky, mají v portfoliu desítky nebo stovky produktù, z nichž nìkteré pøímo vyžadují asistenci poradce s velkou odborností. Vìtšina bankovních ústavù nyní hledá zpùsob, jak tuto odbornost ‚doruèit‘ ke klientovi, a už je na internetu, nebo v poboèce,“ popisuje Jaroslav Babický, Business Development Manager ve spoleènosti Cisco.

Podle studie Cisco ve vybraných státech svìta i pøes oblibu internetového bankovnictví zákazníci stále oceòují kamenné poboèky kvùli osobní péèi a pøivítali by rozšíøené služby, které zahrnují rùzné druhy finanèního poradenství. Respondenti výzkumu zároveò odmítli myšlenku plnì automatizovaných bankovních poboèek s omezeným osobním pøístupem a poradenstvím, 26 % z nich dokonce uvedlo, že pokud by jejich banka zavedla takový pøístup, odešli by od ní.

„Pìt nejvìtších bank v Èesku má dohromady kolem 1 500 poboèek. Není reálné, aby experti byli fyzicky pøítomni na všech poboèkách. Nìkteré banky v USA i v našem regionu už využívají Cisco øešení ‚vzdáleného experta‘, které pomocí videa doruèí poradce na schùzku s klientem do libovolné poboèky. Video má takové parametry, že klientùv dojem z virtuální schùzky je obdobný, jako kdyby se se vzdáleným expertem setkal osobnì. Banky se pak mohou soustøedit pouze na specializaci a kvalitu centralizovaného týmu poradcù,“ doplòuje Jaroslav Babický.

Cisco® Remote Expert Smart Solution for Retail Banking je videokonferenèní nástroj, který zprostøedkuje virtuální„osobní“ setkání mezi zákazníky a poradcem, který tak mùže být snadno „pøítomen“ na každé poboèce. To bankám umožòuje maximalizovat efektivitu a produktivitu služeb finanèních poradcù, a zároveò osobní pouto a péèi jejich zákazníkùm.

Respondenty studie bylo 5 300 klientù bank v USA, Kanadì, Francii, Nìmecku, VB, Brazílii, Mexiku a Èínì.

Více informací najdete zde:


Kontaktní osoby:

Petr Ryvola, Marketing Manager, Cisco Systems ČR
tel.: +420 221 435 034
pryvola@cisco.com

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 775 854 369
tik@madisonpa.cz

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 606 246 215
hynek@madisonpa.cz

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Networking Academy a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.