Novì pøedstavená øešení reagují na trendy nastupující post-PC éry, kdy osobní poèítaèe postupnì ustupují mobilním zaøízením

Praha 12. èervence 2012 – Spoleènost Cisco pøedstavila sadu nových øešení, platforem a prostøedí, které jsou dalším krokem k takzvané post-PC éøe. Zamìstnancùm umožní spolupracovat bez ohledu na to, kde se právì nacházejí a jaké používají zaøízení. Rozhodující bude flexibilita mobilních zamìstnancù, kteøí spolu dokážou efektivnì komunikovat bez ohledu na používané platformy, zaøízení a webové prohlížeèe. Uživatelé nástroje využijí nejen aktuálnì bìhem dovolených, kdy vìtšina z nich pracuje ze svých mobilních zaøízení, ale i v každodenním pracovním životì, ve kterém již osobní poèítaè èasto není základním pracovním nástrojem.

Nová øešení jsou v souladu se svìtovými IT trendy, jako je napø. BYOD (Bring Your Own Device, tj. používání soukromých zaøízení pro pracovní úèely). Inovované produkty sjednocují souèasné komunikaèní kanály a do firemního prostøedí pøinášejí mimo jiné principy spolupráce ze sociálních sítí.

„Probíhající zmìny pøekonávají omezení, která existovala v dobì, kdy hlavním prostøedkem pracovní komunikace byl osobní poèítaè. To už pro øadu profesí neplatí. Inovace spoleènosti Cisco umožòují velmi snadno pracovat z kteréhokoliv mobilního zaøízení stejnì jako z osobního poèítaèe pøi zachování funkcionality, komfortu obsluhy a produktivity,“ vysvìtluje Jan Raèanský, specialista na videokonference a další nástroje pro spolupráci spoleènosti Cisco.

Platforma Cisco Unified Communications (UC) verze 9.0

Platforma UC je jádrem portfolia produktù spoleènosti Cisco pro týmovou spolupráci. Propojuje veškeré koncové body vèetnì klientù pro video spolupráci. Nejnovìjší aktualizace umožòuje, aby se do prostøedí platformy UC pøipojovala koncová zaøízení jiných výrobcù, rozšiøuje funkcionalitu o mobilní telefony a umožòuje sestavení spojení pomocí adres v emailovém formátu namísto telefonního èísla.

V rámci komponenty Cisco Unified Communications Manager bude k dispozici funkce Extend and Connect (Rozšíøení a pøipojení). Spolupracuje s øešením Cisco Jabber™ a je navržena pro fungování spolu s telefonními systémy tøetích stran (vèetnì systémù v hotelech, na letištích, v konferenèních centrech nebo i ropných plošin na moøi) a jejich integraci do prostøedí Cisco UC.

Zamìstnanci pracující z domova nebo v terénu mohou pomocí funkce Extend and Connect jednoduše zadat telefonní èíslo svého preferovaného hlasového zaøízení do klienta Jabber® na svém PC. Komponenta Cisco Unified Communications Manager pak zaøídí smìrování veškerého hlasového provozu pøímo na zadané telefonní èíslo. Tato funkce umožòuje zamìstnancùm mít v libovolném prostøedí a prakticky v reálném èase k dispozici veškerý komfort podnikového komunikaèního systému.

Z pohledu firem zajišuje funkce Extend and Connect ochranu dosavadních investic, umožòuje jim používat stávající koncové body a zjednodušuje také migraci ze systémù PBX. Obecnì zajišuje funkce Extend and Connect konvergenci pevných a mobilních sítí. Uživatelé mobilního telefonu mají pøístup k pokroèilým funkcím (sjednocená schránka, zpìtné volání, konference…) bez toho, aby museli mít smartphone a instalovali si do zaøízení speciálního klienta.

Cisco UC 9.0 podporuje také zavedení adresních plánù odpovídající všeobecnì rozšíøenému formátu emailových adres. Tato funkce, známá rovnìž pod oznaèením URI (Uniform Resource Identifier), umožòuje propojit se s libovolným koncovým bodem v systému a zavolat na nìj pomocí e-mailové adresy namísto klasického telefonního èísla. Cisco UC 9.0 také zjednoduší použití videotechnologií, jako je systém TelePresence.

Dostupnost

Platforma Cisco UC 9 bude celosvìtovì dostupná ve 3. ètvrtletí 2012. Funkce Extend and Connect, jedno z klíèových vylepšení, bude vyžadovat aktualizované verze obou tìchto produktù.

Podrobnìjší informace o øešení Cisco Unified Communications 9.0 (v angliètinì): http://www.cisco.com/en/US/products/ps10691/Products_Sub_Category_Home.html

Cisco WebEx Meetings a Cisco WebEx® Social

Nová generace nástroje Cisco WebEx Meetings nabízí zamìstnancùm možnost snadné spolupráce pøímo z prostøedí bìžnì používaných webových aplikací. Vylepšená komponenta Cisco WebEx Meetings Spaces umožòuje spravovat celý životní cyklus virtuálních pracovních setkání vèetnì naplánování schùzky, její realizace i následných krokù. Uživatelé PC i mobilních zaøízení mohou v reálném èase spoleènì pøistupovat k souborùm nebo sdílet agendy. Integrován je i klient pro instant messaging, obousmìrný pøenos videa v HD kvalitì a Voice over IP.

Nástroj Cisco WebEx Meetings ve verzi pro mobilní zaøízení si již stáhly více než 3 miliony uživatelù a systém každý mìsíc používá v prùmìru 31 milionù lidí. Spoleènost Cisco nedávno uvedla i bezplatnou verzi tohoto nástroje, které podporuje virtuální setkání až tøí osob.

Další novì aktualizovaný produkt, Cisco WebEx® Social (døíve Cisco Quad™), je odpovìdí na skuteènost, že spolupráce pomocí sociálních aplikací, dosud používaná pøedevším pro soukromé úèely, je také prostøedkem pro zvýšení pracovní produktivity. Cisco WebEx® Social pomáhá sdílet znalosti, nacházet odborníky i informace a efektivnì fungovat v rámci virtuálních pracovních týmù. Øešení sjednocuje sociální aplikace a programy pro spolupráci do integrovaného prostøedí.

V Evropì je toto øešení k dispozici v rámci nabídky WebEx Social Server.


Kontaktní osoby:

Petr Ryvola, Marketing Manager, Cisco Systems ČR
tel.: +420 221 435 034
pryvola@cisco.com

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 775 854 369
tik@madisonpa.cz

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 606 246 215
hynek@madisonpa.cz

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Networking Academy a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.