Praha 21. února 2012 – Podle analýzy Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast for 2011 to 2016 se v následujících pìti letech zvýší roèní datový provoz v mobilních sítích více než osmnáctinásobnì – objem pøenášených dat vzroste na 10,8 exabajtù (EB) mìsíènì (neboli 130 EB roènì, což pøedstavuje 136 314 880 terabajtù èi pøes 33 miliard DVD). Mobilní cloudové služby se na tomto provozu budou podílet 71 % (7,6 EB), dnes tyto služby generují cca 0,3 EB mìsíènì a tvoøí 45 % mobilního síového provozu. Datový provoz v mobilních sítích v období 2011-2016 bude rùst prùmìrnì o 78 % roènì.

Pøedpokládaný výrazný nárùst je zapøíèinìn mimo jiné i neustálým zvyšováním poètu mobilnì pøipojených zaøízení, jejichž poèet brzy pøekoná poèet lidí na Zemi – a v roce 2016 pøekroèí hranici deseti miliard zaøízení. Rostoucí dostupnost mobilního pøipojení, nárùst jeho rychlosti a penetrace trhu mobilních zaøízení (vèetnì  M2M – „internetu vìcí“) povede k prudkému rozvoji mobilních datových služeb, které porostou rychleji, než klasické pevné a Wi-Fi sítì.

Pìt hlavních pøíèin nárùstu objemu mobilních datových pøenosù:

 • Streaming obsahu – kvùli rostoucí oblibì cloudových úložiš roste objem streamovaných dat (on­demand) a klesá podíl klasického stahování obsahu. Objem streamovaných médií se mezi lety 2011 až 2016 zvýší 28násobnì. (CAGR 95 %)
 • Nárùst poètu zaøízení s mobilním pøipojením – v roce 2016 bude k mobilnímu internetu pøipojeno pøes 10 miliard zaøízení. Poèet pøístrojù tak pøevýší svìtovou populaci – jsou zahrnuta i M2M (machine to machine) zaøízení, takzvaný „internet vìcí“ (2 miliardy). Tento nárùst s sebou také nese nutnost pøechodu na protokol IPv6 – dle odhadù bude pøes IPv6 v roce 2016 komunikovat pøes 70 % tabletù a chytrých telefonù (celkem 1,6 miliardy).
 • Zvyšování výkonu mobilních zaøízení – s rostoucími schopnostmi poroste i spotøeba a produkce dat (média, komunikace, cloudové služby atd.). Napøíklad tablety dnes generují celosvìtovì 16,5 petabajtu dat mìsíènì, do roku 2016 tento objem vzroste 62krát na cca 1 EB mìsíènì – což pøedstavuje ètyønásobek celkového mìsíèního mobilního datového provozu v roce 2010.
 • Nárùst pøenosových rychlostí – vyšší rychlost jde ruku v ruce s vyšší spotøebou. A Cisco pøedpokládá devítinásobný nárùst rychlosti mobilního pøipojení mezi roky 2011 až 2016 (vèetnì 2G, 3G a 4G mobilních sítí), to povede k dalšímu zvýšení spotøeby mobilních dat.
 • Mobilní video – podle neustále rostoucí poptávky i nabídky streamovaného videa, spolu s jeho rostoucí kvalitou (a tedy i datovou nároèností), se pøedpokládá, že v roce 2016 bude mobilní video tvoøit 71 % veškerého datového provozu v mobilních sítích.

Podle pøedpokladù studie VNI bude v roce 2016 patøit 60 % uživatelù mobilních zaøízení (pøes 3 miliardy) do „gigabajtového klubu“ – pøenesou mìsíènì více než 1 GB dat. V souèasnosti „ je èleny tohoto klubu“ jen 0,5 % uživatelù. To se pochopitelnì promítne v zatížení mobilních sítí a operátoøi musejí pokraèovat v nasazování 4G sítí a optimalizaci datových pøenosù – zejména odklonem èásti provozu na Wi-Fi a pevné sítì. Snižování zátìže (offloading) odklonìním na pevné sítì se používalo v roce 2011 u cca 11 % (72 PB) mobilních dat, do roku 2016 se oèekává nárùst na 22 % - v absolutních èíslech pùjde o 3,1 EB roènì (bez této optimalizace by se meziroèní nárùst provozu v mobilních sítích vyšplhal ze 78 % na 84 %).

Pro srovnání – v roce 2011 byl celkový pøenos dat ve všech sítích 11,5 EB mìsíènì – z toho 5,2 % (597 PB) tvoøí mobilní sítì, 0,6 % offloading (72 PB) a zbylých 94,2% pak provoz pevných a Wi-Fi sítí (10,9 EB). Studie Cisco VNI pro rok 2015 pøedpokládá celkový objem dat 44,1 EB mìsíènì, z toho 80 % zùstává pevným linkám a Wi-Fi (35,2 EB), 16 % budou tvoøit mobilní sítì (6,9 EB) a 4 % offloading (2 EB). Zatímco v 2011 byl pøenos dat v pevných a Wi-Fi sítích 18krát vyšší než v pøípadì mobilních sítí, v 2015 je to již pouze necelý šestinásobek. Pøi pohledu na absolutní èísla je nárùst daleko významnìjší a je jasné, že poskytovatelé mobilních dat budou muset neustále posilovat svou infrastrukturu, aby této poptávce dokázali vyhovìt.

Rùst dle regionù

 • Støední východ a Afrika dosáhne nejvìtšího nárùstu v mobilních datech - CAGR 104 %, což znamená 36násobný rùst.
 • Asijsko-pacifický region (Asie, Austrálie a Oceánie) na druhém místì s meziroèním nárùstem 84 %, tedy 21krát více než dnes.
 • Støední a východní Evropa bude rùst o 83 % roènì (CAGR) a v 2016 dosáhne také 21násobného objemu mobilních dat oproti souèasnosti.
 • V Latinské Americe se pøedpokládá 18násobný nárùst, tedy 79 % CAGR.
 • Severní Amerika zvýší spotøebu mobilních pøenosù o 75 % roènì, v roce 2016 tedy na sedmnáctinásobek souèasného stavu.
 • Západní Evropu èeká ètrnáctinásobný rùst – prùmìrnì 68 % roènì.

Regionální trendy pro Støední a Východní Evropu

 • Mezi lety 2011 a 2016 bude provoz mobilních datových pøenosù rùst dvakrát rychleji ve srovnání s pevnými sítìmi (a Wi-Fi)
 • Objem mobilních dat v roce 2016 bude odpovídat jedenáctinásobku celkového internetového provozu v roce 2005 (v rámci regionu).
 • Mezi lety 2011 až 2016 vzroste objem mobilního videa 32 násobnì, CAGR  101 %.
 • Video bude tvoøit 67 % datových pøenosù v roce 2016. Na konci roku 2011 to bylo 45 %.
 • Podíl cloudových aplikací (zahrnuje i služby pro sdílení médií) na datovém provozu vzroste do roku 2016 na 69 % ze souèasných 36 %.

Pøedpokládaný vliv na rychlost mobilního internetu

Prùmìrná rychlost mobilního datového pøipojení se za poslední rok zdvojnásobila, studie VNI pøepokládá další nárùst rychlosti až na devítinásobek v roce 2016. Následující tabulka shrnuje pøedpoklady spolu se složenou roèní mírou rùstu.

(Kbps) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR
Prùmìrná rychlost mobilních dat 315 504 792 1236 1908 2873 56%
Prùmìrná rychlost dat chytrých telefonù 1,344 1,829 2,425 3166 4102 5244 31%


Kontaktní osoby:

Petr Ryvola, Marketing Manager, Cisco Systems ČR
tel.: +420 221 435 034
pryvola@cisco.com

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 775 854 369
tik@madisonpa.cz

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 606 246 215
hynek@madisonpa.cz

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Networking Academy a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.