Guest

การเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ Cisco Physical Security จะให้โซลูชันการรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวิดีโอ, กล้อง IP, การควบคุมการเข้าถึง และการตอบสนองต่อเหตุการณ์บุกรุก

IP Video Surveillance

กล้อง IP สำหรับการรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวิดีโอ

Overview: กล้อง IP สำหรับการรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวิดีโอ

การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ

แพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ