Guest

Vyhlásenie spoločnosti Cisco o ochrane údajov online

file

Centrum dôvery a transparentnosti

Spoločnosť Cisco sa usiluje poskytovať svojim zákazníkom, produktom a spoločnosti vysokú úroveň ochrany. Veríme v budovanie a udržiavanie dôvery, znižovanie rizika a správne rozhodnutia.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Cisco Systems Inc. a jej dcérske spoločnosti (ďalej spoločne „Cisco“) sa zaväzujú ochraňovať vaše súkromie a poskytovať pozitívne skúsenosti s našimi webovými lokalitami, ako aj s používaním našich produktov a služieb (ďalej „riešenie“ alebo „riešenia“).

Toto vyhlásenie o osobných údajov platí pre webové stránky Cisco a riešenia, ktoré sú prepojené alebo odkazujú na toto vyhlásenie. Obsahuje informácie o spôsobe, akým nakladáme s osobnými informáciami a o dostupných možnostiach súvisiacich s ich zberom, používaním, prístupom k nim a spôsobe aktualizácii a vykonávania opráv osobných informácií. Doplňujúce informácie o našich stratégiách ochrany osobných údajov poskytneme popise ponuky, dodatočných vyhláseniach o ochrane osobných údajov alebo v poznámkach uvedených pred alebo počas zberu údajov. Niektoré webové lokality spoločnosti Cisco môžu mať svoje vlastné vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré opisujú, ako osobné údaje spracúvame konkrétne pre dané lokality. Pokiaľ dôjde k rozporu oznámenia poskytovaného v čase zberu údajov alebo konkrétneho vyhlásenia o ochrane údajov webovej stránky či riešenia s týmto vyhlásením o ochrane údajov, tieto oznámenia alebo vyhlásenia majú prednosť.

Zber osobných údajov

Keď používate naše webové lokality a riešenia a komunikujete s nami, môžeme o vás zbierať údaje, a to vrátane osobných údajov. Za „osobné údaje“ možno považovať akékoľvek údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu jednotlivca, pričom môže ísť o meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, prihlasovacie údaje (číslo účtu, heslo), marketingové preferencie, údaje o účtoch v sociálnych médiách alebo číslo platobnej karty. Ak s vašimi osobnými údajmi spojíme iné údaje, budeme ich takisto považovať za osobné údaje. Takisto zbierame osobné údaje z dôveryhodných externých zdrojov, pričom v rámci zberu osobných údajov zároveň angažujeme aj externých dodávateľov.

Osobné údaje zhromažďujeme na rôzne účely, napr.:

 • spracovanie objednávky vrátanie platobných transakcií,
 • zasielanie bulletinov a informačných letákov,
 • zasielanie marketingovej korešpondencie,
 • vytváranie kont,
 • umožňovanie využívania určitých funkcií v rámci našich riešení,
 • prispôsobovanie používateľského prostredia,
 • poskytovanie služieb zákazníkom,
 • spravovanie žiadostí o zamestnanie,
 • zhromažďovanie údajov počas procesu testovania pri sprístupnení počítačovej certifikačnej skúšky.

Spolu s externými dodávateľmi, ktorých angažujeme, môžeme spájať údaje, ktoré od vás v priebehu návštev na našich webových lokalít a používaní riešení získame, s údajmi z iných zdrojov. Pomáha nám to zlepšovať celkovú presnosť a úplnosť a lepšie prispôsobiť našu komunikáciu s vami.

Ak sa rozhodnete spoločnosti Cisco poskytnúť osobné údaje tretej osoby (ako meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo), vyhlasujete, že na to máte povolenie danej tretej osoby. Mohlo by ísť napríklad o preposlanie referenčných alebo marketingových materiálov priateľovi alebo odosielanie pracovných odporúčaní. Tretie strany sa môžu z akejkoľvek komunikácie odhlásiť na odkazu uvedenom v úvodnej správe, prípadne na adrese privacy@cisco.com.

V niektorých prípadoch môže spoločnosť Cisco a tretie strany, s ktorými spolupracujeme, údaje zbierať automaticky prostredníctvom súborov cookie, webových záznamov, webových majákov a iných podobných aplikácií. Tieto údaje sa používajú na lepšie pochopenie a zdokonalenie použiteľnosti, výkonu a efektivity webovej lokality, ako aj na prispôsobenie obsahu a ponúk. Viac informácií nájdete v časti „Súbory cookie a iné webové technológie“.

späť na začiatok

Používanie osobných údajov

Osobné údaje môžeme využívať na realizovanie našich obchodných činností, poskytovanie, zdokonaľovanie a prispôsobovanie našich webových stránok a riešení, zasielanie marketingovej a inej korešpondencie týkajúcej sa našich obchodných činností, ako aj na iné zákonné účely povolené príslušnými právnymi predpismi. K spôsobom použitia osobných údajov patria:

 • dodanie požadovaného riešenia,
 • analýza, podpora a zdokonaľovanie riešení a používateľského prostredia online,
 • personalizácia webových lokalít, bulletinov a inej korešpondencie,
 • priraďovanie a spracovanie certifikačných skúšok,
 • zasielanie korešpondencie vrátane marketingových materiálov a prieskumov spokojnosti zákazníkov, buď priamo od spoločnosti Cisco alebo od našich partnerov.

Svoje korešpondenčné preferencie môžete kedykoľvek upraviť. Preštudujte si časť Vaše možnosti a výber korešpondenčných preferencií nižšie.

späť na začiatok

Prístup k osobným údajom a ich presnosť

Na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti vašich osobných údajov potrebujeme vašu pomoc. Na prístup, opravu, potlačenie alebo vymazanie osobných informácií ponúkame niekoľko možností:

 • Pomocou nástroja na správu profilu Cisco si môžete online prezrieť a upraviť svoje osobné informácie a preferencie lokality Cisco.com.
 • Niektoré subjekty spoločnosti Cisco možno považovať za „správcu údajov“. Ak subjekt spoločnosti Cisco pôsobí ako správca údajov, môžete si uplatňovať svoje práva na prístup k údajom a žiadať o opravy, potlačenie alebo deaktivovanie v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane údajov priamo u daného subjektu spoločnosti Cisco tak, ako je to popísané v konkrétnej dokumentácii k riešeniu.
 • V prípade, že potrebujete ďalšiu radu, prípadne pomoc s prístupom, opravou, potlačením alebo vymazaním osobných informácii, neváhajte nás priamo kontaktovať. V dobrej viere sa usilujeme vyhovieť primeraným požiadavkám na poskytnutie prístupu, vymazanie, aktualizáciu, potlačenie alebo opravu údajov. Na vašu žiadosť zareagujeme do 30 dní. Ak vašej žiadosti nedokážeme vyhovieť, uvedieme aj dôvod.

späť na začiatok

Vaše možnosti a výber korešpondenčných preferencií

Poskytujeme možnosť prijímania celej škály informácií súvisiacich s našimi riešeniami. Svoje korešpondenčné preferencie môžete spravovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • dodržaním pokynov obsiahnutých v každom propagačnom e-maile od nás týkajúcich sa odhlásenia z danej korešpondencie,
 • zaslaním správy e-mailom alebo poštou na adresu: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Nezabudnite uviesť svoje meno, e-mailovú adresu a konkrétne relevantné informácie o materiáloch, ktoré už nechcete dostávať.
 • Pri kontaktovaní pomocou SMS odpovedzte na prijatú SMS správu s textom „STOP“, „END“, alebo „QUIT“.

Tieto možnosti výberu sa nevzťahujú na upozornenia služby alebo inú komunikáciu, ktorá sa považuje za súčasť niektorých riešení. Túto korešpondenciu môžete dostávať pravidelne, pokiaľ dané riešenie neprestanete používať alebo ho nezrušíte v súlade s jeho príslušnými všeobecnými podmienkami.

S vašim dovolením môžeme vaše osobné údaje zdieľať s obchodnými partnermi alebo dodávateľmi spoločnosti Cisco, aby vás mohli informovať o produktoch a službách, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé. Ak chcete zrušiť svoj súhlas so sprístupňovaním vašich údajov tretím stranám na ich marketingové účely, kliknite tu.

Používaním našich webových lokalít, riešenia alebo iným poskytovaním osobných údajov súhlasíte s tým, že s vami budeme komunikovať elektronickými prostriedkami v súvislosti so zabezpečením, ochranou osobných údajov a administratívnymi otázkami týkajúcimi sa vášho používania. Ak sa napríklad dozvieme o narušení zabezpečenia systému, môžeme sa vás pokúsiť elektronicky informovať zverejnením oznámenia na našich webových lokalitách, zaslaním e-mailu alebo iným spôsobom.

späť na začiatok

Sprístupňovanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme sprístupňovať tretím stranám na účely realizovania našich obchodných činností, poskytovanie, zdokonaľovanie a prispôsobovanie našich riešení, zasielanie marketingovej a inej korešpondencie týkajúcej sa našich obchodných činností, ako aj na iné zákonné účely povolené príslušnými právnymi predpismi alebo vaším súhlasom.

Osobné údaje môžeme sprístupňovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • V rámci spoločnosti Cisco alebo niektorej z našich dcérskych spoločností po celom svete na účely spracovania alebo uchovávania údajov.
 • Obchodným partnerom alebo dodávateľom spoločnosti Cisco, aby vás mohli informovať o svojich produktoch a službách. Ak chcete zrušiť svoj súhlas so sprístupňovaním vašich údajov spoločnosťou Cisco tretím stranám na ich marketingové účely, kliknite tu.
 • Obchodným partnerom, poskytovateľom služieb, autorizovaným externým zástupcom alebo dodávateľom poskytujúcim požadované riešenia, služby či transakcie. Príkladmi sú okrem iných najmä: spracovanie objednávok a kartových transakcií, hosting webových lokalít, hosting registrácie seminárov, pomoc pri predaji alebo popredajná podpora a poskytovanie podpory zákazníkom.
 • V súvislosti s rokovaniami o fúzii, predaji majetku spoločnosti, konsolidácii alebo reštrukturalizácii, financovaní alebo akvizícii časti alebo celého nášho podniku inou spoločnosťou, resp. počas týchto rokovaní.
 • V reakcii na žiadosť o informácie od príslušného orgánu, ak sme presvedčení, že takéto sprístupnenie údajov je v súlade s príslušným zákonom, predpisom alebo zákonným postupom.
 • Orgánom činným v trestnom konaní, štátnym orgánom alebo iným tretím podľa zákona alebo národných požiadaviek na zabezpečenie stranám na účely ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Cisco, jej obchodných partnerov, vás alebo iných, resp. podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov.
 • V súhrnnej a anonymizovanej forme, v ktorej tieto údaje nemožno použiť na vašu identifikáciu.
 • Ak vás iným spôsobom informujeme a vy so sprístupňovaním svojich údajov budete súhlasiť.

späť na začiatok

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám zveríte, budeme chrániť a starať sa o ich zabezpečenie v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov. Spoločnosť Cisco uplatňuje fyzické, administratívne a technické bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením. Rovnakú ochranu pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením požadujeme aj zmluvne od našich dodávateľov. Internet však nemožno považovať za 100 % bezpečný, preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

späť na začiatok

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme podľa potreby uchovávať na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromažďovali. Vaše osobné údaje budeme podľa potreby uchovávať a používať v súlade s našimi obchodnými potrebami, zákonnými povinnosťami, na účely riešenia sporov, ochrany našich aktív a vymáhanie dodržiavania našich zmlúv.

Používanie súborov cookie a iných webových technológií

Podobne ako mnoho webových lokalít, aj spoločnosť Cisco využíva nástroje na automatický zber údajov, ako sú súbory cookie, vložené webové prepojenia a webové majáky. Tieto nástroje zhromažďujú isté štandardné informácie, ktoré váš prehliadač zasiela našej webovej lokalite. Ide najmä o typ prehliadača a adresu webovej lokality, z ktorej ste prešli na tú našu. Zároveň môžu zhromažďovať informácie o nasledujúcich položkách:

 • Vaša adresa internetového protokolu (IP) Je to číslo automaticky priradené vášmu počítaču alebo zariadeniu po pripojení sa na internet. Webovým serverom umožňuje lokalizovať a identifikovať vaše zariadenie, pretože ide o jedinečnú adresu priradenú vášmu zariadeniu poskytovateľom internetových služieb alebo oddelením informačných systémov v rámci siete TCP/IP.
 • Analýza clickstream Ide o stránky, ktoré navštívite a prepojenia, na ktoré kliknete.

Tieto nástroje zjednodušujú a zefektívňujú navštevovanie našich webových lokalít, vďaka čomu sa stáva cennejším, pretože tieto nástroje vám poskytujú prispôsobené prostredie a rozpoznajú, keď sa vrátite. Viac informácií o tom, ako využívame nástroje (súbory cookie a miniaplikácie) na automatický zber údajov, ako aj o vašich možnostiach voľby v súvislosti s týmito nástrojmi nájdete v Poznámka o súboroch cookie.

Naša webová lokalita obsahuje miniaplikácie – interaktívne miniprogramy používané na poskytovanie konkrétnych služieb inej spoločnosti (napr. zobrazovanie správ, názorov, hudby a ďalších položiek). Prostredníctvom týchto miniaplikácií sa môžu zbierať osobné údaje, napr. vaša e-mailová adresa. Miniaplikácie takisto môžu na svoje správne fungovanie používať súbory cookie. Získavanie údajov prostredníctvom miniaplikácií upravujú zásady ochrany osobných údajov spoločností, ktoré ich vytvorili.

Niektoré prehliadače vám umožnia aktivovať funkciu „do not track“, ktorá navštevovaným lokalitám zasiela signály s informáciou, že si neželáte sledovanie svojich aktivít online. Tento postup sa líši od blokovania alebo odstraňovania súborov cookie, pretože prehliadače s aktivovanou funkciou „do not track“ môžu stále prijímať súbory cookie. K dnešnému dňu neexistuje norma, ako by mali spoločnosti na signály „do not track“ reagovať, hoci v budúcnosti sa možno podobná úprava vypracuje. Signály „do not track“ v súčasnosti naša webová lokalita nedokáže rozpoznať, ani na ne zareagovať. Ak v budúcnosti takúto možnosť budeme mať, podrobnosti uvedieme v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Získajte viac informácií o funkcii „do not track“.

S tretími stranami uzatvárame partnerstvá s cieľom zobrazovania reklamy na našich webových lokalitách, prípadne ohľadne správy našej reklamy na iných lokalitách. Naši partneri tretích strán môžu využívať súbory cookie alebo podobné technológie na poskytovanie reklamy na základe vašich aktivít a záujmov pri prehliadaní webových lokalít. Ak sa chcete odhlásiť z poskytovania reklamy na základe internetu, kliknite sem (ak sa nachádzate v Európskej únii, kliknite sem). Poznámka: všeobecné a neprispôsobené reklamy sa vám budú zobrazovať j naďalej.

späť na začiatok

Prepojenia na webové lokality

Môžeme poskytovať prepojenia na iné externé webové lokality a služby mimo našej kontroly, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje. Odporúčame preštudovať si vyhlásenia o ochrane údajov zverejnené v rámci tých webových lokalít (a všetkých webových lokalít), ktoré navštívite.

späť na začiatok

Fóra a chatovacie miestnosti

Ak prispievate v rámci diskusného fóra, lokálnych komunít alebo chatovacej miestnosti na webovej lokalite spoločnosti Cisco, mali by ste vedieť, že informácie, ktoré tam zverejníte (napr. váš verejný profil), budú v rozsiahlej miere prístupné pre ostatných, pričom sa môžu použiť na vaše kontaktovanie, zasielanie nevyžiadaných správ alebo na účely, na ktoré nemá spoločnosť Cisco ani vy dosah. Takisto nezabúdajte, že jednotlivé fóra a chatovacie miestnosti sa môžu riadiť vlastnými podmienkami používania. Spoločnosť Cisco nezodpovedá za osobné údaje alebo akékoľvek iné informácie, ktoré sa rozhodnete na týchto fórach zverejniť. Ak chcete požiadať o odstránenie osobných informácií z blogu alebo komunitného fóra, napíšte nám na adresu privacy@cisco.com. V istých prípadoch nebudeme môcť vaše osobné informácie odstrániť. V takomto prípade vám to oznámime spolu s odôvodnením.

späť na začiatok

Ochrana osobných údajov detí

Spoločnosť Cisco vyzýva rodičov a opatrovníkov, aby v rámci aktivít svojich detí online prevzali aktívnu úlohu. Spoločnosť Cisco vedome nezbiera osobné údaje od detí bez riadneho súhlasu rodiča alebo opatrovníka. Ak ste presvedčení, že sme bez riadneho súhlasu získali osobné údaje o osobe, ktorá sa vo vašej krajine považuje za maloletú, informujte nás o tom jedným zo spôsobov uvedených v časti Kontakt. Urýchlene podnikneme adekvátne kroky, aby sme záležitosť prešetrili a prípadný problém odstránili.

späť na začiatok

Súhlas s prenosom, spracovaním a uchovávaním osobných údajov

Keďže spoločnosť Cisco je celosvetovou organizáciou, vaše osobné údaje môžeme prenášať do spoločnosti Cisco v Spojených štátoch amerických, do ktoréhokoľvek dcérskeho podniku spoločnosti Cisco na svete alebo tretím stranám a obchodným partnerom v zmysle vyššie uvedených ustanovení, ktoré sa po celom svete môžu líšiť. Používaním našich webových lokalít a riešení alebo poskytovaním osobných údajov v prípadoch, kde to povoľuje zákon, súhlasíte s prenosom, spracovaním a uchovaním takýchto údajov mimo územia krajiny vášho pobytu, kde môžu platiť odlišné normy ochrany údajov.

Spoločnosť Cisco chráni a podporuje globálny prenos osobných údajov viacerými spôsobmi:

 • Informácie o ochrane osobných údajov APEC

  Dôveryhodný zástupca U.S. APEC potvrdil, že globálny program ochrany osobných údajov spoločnosti Cisco je v súlade s medzinárodným systémom o ochrane osobných údajov (CBPR) v rámci azíijsko-pacifickej ekonomickej spolupráce (APEC). Pravidlá CBPR ponúkajú rámec pre organizácie, pomocou ktorého dokážu zabezpečiť prenos osobných údajov v rámci ekonomických systémov začlenených do APEC. Viac informácií o rámci ochrany osobných údajov APEC a pravidlách CBPR nájdete tu.

  Naše oprávnenie sa vzťahuje na obchodné procesy naprieč globálnymi operáciami, pri ktorých spracúvame a odosielame osobné informácie obomi smermi z našich pobočiek po celom svete. Ak si chcete prezrieť certifikáciu, prejdite na stránku s overením Certifikácia ochrany osobných údajov TRUSTe kliknutím na pečať TRUSTe.

 • EU-US Privacy Shield

  Spoločnosť Cisco sa účastní a zároveň je držiteľom certifikátu súladu s rámcom EU-U.S. Privacy Shield. Spoločnosť CISCO je zaviazaná v súlade s príslušnými ustanoveniami rámca odosielať všetky osobné údaje zozbierané z členských krajín Európskej únie (EÚ) súvisiace s rámcom Privacy Shield. Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o rámci Privacy Shield, navštívte stránku nástroja Privacy Shield amerického ministerstva obchodu.

  Spoločnosť Cisco je zodpovedná za spracúvanie prijatých osobných informácií v súlade s rámcom Privacy Shield. Pri presune informácií tretej strane figuruje ako zástupca tohto rámca. Cisco postupuje v súlade s ustanoveniami rámca Privacy Shield pri všetkých presunoch osobných údajov z EÚ, vrátane ustanovení o presúvaní zodpovednosti. V určitých situáciách bude spoločnosť Cisco musieť sprístupniť osobné údaje v dôsledku zákonom podložených žiadostí zo strany verejných orgánov, ktoré budú spĺňať národné a legislatívne požiadavky.

  Čo sa týka osobných údajov prijatých alebo prenesených v súlade s rámcom Privacy Shield, spoločnosť Cisco podlieha orgánom s právomocou vymožiteľnosti v rámci federálnej obchodnej komisie Spojených štátov amerických.

 • Osvedčenie Safe Harbor medzi USA a Švajčiarskom

  Spoločnosť Cisco je držiteľom certifikácie v rámci rámca Safe Harbor medzi Švajčiarskom a USA, ktorý stanovuje Ministerstvo obchodu USA v súvislosti so získavaním, používaním, spracúvaním a uchovávaním osobných údajov z členských krajín Európskej únie a Švajčiarska. Viac informácií o programe Safe Harbor a osvedčenie spoločnosti Cisco nájdete po kliknutí sem.

V prípade, že máte nevyriešené obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti so spracovanými osobnými údajmi spoločnosťou Cisco podľa pravidiel CBPR, rámca Privacy Shield alebo programu Safe Harbor medzi Švajčiarskom a USA, ku ktorým spoločnosť Cisco nepristúpila zodpovedne, obráťte sa kliknutím sem (bezplatne) na poskytovateľa riešení sťažností tretej strany so sídlom v USA. V rámci istých podmienok, ktorých úplný popis nájdete na webovej lokalite rámca Privacy Shield, môžete získať nárok na uskutočnenie záväznej arbitráže v prípade, ak sa predtým vyčerpajú iné možnosti vyriešenia sporu.

späť na začiatok

Práva na ochranu osobných údajov obyvateľov štátu Kalifornia

Obyvatelia štátu Kalifornia majú v zmysle ods. 1798.83 Občianskeho zákonníka štátu Kalifornia právo od spoločností pôsobiacich v štáte Kalifornia požadovať zoznam všetkých tretích strán, ktorým daná spoločnosť v priebehu uplynulého roka sprístupnila osobné údaje na účely priameho marketingu. Tento zákon ďalej stanovuje, že ak spoločnosť uplatňuje zásady ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú možnosť prejavenia súhlasu alebo nesúhlasu s používaním osobných údajov tretími stranami (ako sú zadávatelia reklamy) na marketingové účely, daná spoločnosť vám namiesto toho môže poskytnúť informácie o tom, ako si môžete uplatniť svoje možnosti voľby v rámci sprístupňovania osobných údajov.

Spoločnosti Cisco sa týka táto druhá možnosť. Vydali sme podrobné vyhlásenie o ochrane osobných údajov a poskytujeme podrobné informácie o tom, ako môžete prejaviť súhlas alebo nesúhlas s používaním osobných údajov tretími stranami na účely priameho marketingu. Preto nie sme povinní viesť alebo zverejňovať zoznam tretích strán, ktorým sme počas uplynulého roka poskytli vaše osobné údaje na marketingové účely.

Ak ste obyvateľom štátu Kalifornia a máte záujem o informácie týkajúce sa vašich možností voľby v rámci sprístupňovania svojich osobných údajov tretím stranám, zašlite nám svoju žiadosť e-mailom.

späť na začiatok

Ako nás môžete kontaktovať

Vaše názory si mimoriadne ceníme. V prípade otázok alebo komentárov týkajúcich sa tohto vyhlásenia o ochrane údajov zašlite e-mail nášmu tímu ochrany osobných údajov na adresu privacy@cisco.com.

späť na začiatok

Aktualizovanie tohto vyhlásenia spoločnosti Cisco o ochrane údajov

Toto vyhlásenie o ochrane údajov môžeme príležitostne aktualizovať. Ak naše vyhlásenie o ochrane údajov aktualizujeme, zrevidovanú verziu s aktualizovaným dátumom revízie zverejníme tu. Súhlasíte, že tieto stránky budete pravidelne navštevovať, aby ste sa oboznámili s prípadnými revíziami. Ak v našom vyhlásení o ochrane údajov vykonáme zásadné zmeny, môžeme vás o tom informovať inými prostriedkami ešte pred vstupom daných zmien do platnosti, a to napríklad zverejnením oznámenia na našich webových lokalitách alebo zaslaním oznámenia na vašu e-mailovú adresu. Pokračovaním v používaní našej webovej lokality po vstupe takýchto revízií do platnosti ich beriete na vedomie a vyjadrujete súhlas s ich dodržiavaním.

Vyhlásenie spoločnosti Cisco o ochrane údajov bolo revidované a zverejnené ku dňu 28. september 2016.

Predchádzajúcu verziu vyhlásenia o ochrane údajov nájdete tu.

Vyhlásenie o ochrane údajov

SúhrnAko nás môžete kontaktovať

E-mail: privacy@cisco.com

Poštová adresa: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA