Cisco SN 5420 Storage Router Hardware Installation Guide
Appendix C Translated Safety Warnings
Downloads: This chapterpdf (PDF - 230.0 KB) The complete bookPDF (PDF - 1.26 MB) | Feedback

Translated Safety Warnings

Table Of Contents

Translated Safety Warnings

Safety Information Referral Warning

Product Disposal Warning

TN Power Warning

Qualified Personnel Warning

Power Disconnection Warning

Power Supply Warning

Main Disconnecting Device

Circuit Breaker (15A) Warning

Ground Connection Warning

Grounded Equipment Warning

Ground Conductor Warning

Wrist Strap Warning

Safety Cover Requirement

Faceplates and Cover Panel Requirement

Jewelry Removal Warning

Voltage Warning

SELV Circuit Warning

Class 1 Laser Product Warning

Invisible Laser Radiation Warning


Translated Safety Warnings


This appendix repeats the warnings in this guide in multiple languages. These translated warnings can be used with other documents related to this guide.

Safety Information Referral Warning

Warning Before you install, operate, or service the system, read the Site Preparation and Safety Guide. This guide contains important safety information you should know before working with the system.

Waarschuwing

Lees de handleiding Voorbereiding en veiligheid van de locatie Handleiding voordat u het systeem installeert of gebruikt of voordat u onderhoud aan het systeem uitvoert. Deze handleiding bevat belangrijke beveiligingsvoorschriften waarvan u op de hoogte moet zijn voordat u met het systeem gaat werken.

Varoitus

Ennen kuin asennat järjestelmän tai käytät tai huollat sitä, lue Asennuspaikan valmistelu-jaturvaopas -opasta. Tässä oppaassa on tärkeitä turvallisuustietoja, jotka tulisi tietää ennen järjestelmän käyttämistä.

Attention

Avant d'installer le système, de l'utiliser ou d'assurer son entretien, veuillez lire le Guide de sécurité et de préparation du site. Celui-ci présente des informations importantes relatives à la sécurité, dont vous devriez prendre connaissance.

Warnung

Warnhinweis Bevor Sie das System installieren, in Betrieb setzen oder warten, lesen Sie die Anleitung zur Standortvorbereitung und Sicherheitshinweise. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheit, mit denen Sie sich vor dem Verwenden des Systems vertraut machen sollten.

Avvertenza

Prima di installare, mettere in funzione o effettuare interventi di manutenzione sul sistema, leggere le informazioni contenute nella documentazione sulla Guida alla sicurezza. Tale guida contiene importanti informazioni che è necessario acquisire prima di iniziare qualsiasi intervento sul sistema.

Advarsel

Før du installerer, tar i bruk eller utfører vedlikehold på systemet, må du lese Veiledning for stedsklargjøring og sikkerhet. Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikkerhet som du bør være kjent med før du begynner å arbeide med systemet.

Aviso

Antes de instalar, funcionar com, ou prestar assistência ao sistema, leia o Guia de Preparação e Segurança do Local. Este guia contém informações de segurança importantes que deve conhecer antes de trabalhar com o sistema.

¡Advertencia!

Antes de instalar, manejar o arreglar el sistema, le aconsejamos que consulte la Guía de prevención y preparación de una instalación. Esta guía contiene importante información para su seguridad que debe saber antes de comenzar a trabajar con el sistema.

Varning!

Innan du installerar, använder eller utför service på systemet ska du läsa Förberedelser och säkerhet Handbok. Denna handbok innehåller viktig säkerhetsinformation som du bör känna till innan du arbetar med systemet.


Product Disposal Warning

Warning Ultimate disposal of this product should be handled according to all national laws and regulations.

Waarschuwing

Het uiteindelijke wegruimen van dit product dient te geschieden in overeenstemming met alle nationale wetten en reglementen.

Varoitus

Tämä tuote on hävitettävä kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Attention

La mise au rebut ou le recyclage de ce produit sont généralement soumis à des lois et/ou directives de respect de l'environnement. Renseignez-vous auprès de l'organisme compétent.

Warnung

Die Entsorgung dieses Produkts sollte gemäß allen Bestimmungen und Gesetzen des Landes erfolgen.

Avvertenza

Lo smaltimento di questo prodotto deve essere eseguito secondo le leggi e regolazioni locali.

Advarsel

Endelig kassering av dette produktet skal være i henhold til alle relevante nasjonale lover og bestemmelser.

Aviso

Deitar fora este produto em conformidade com todas as leis e regulamentos nacionais.

¡Advertencia!

Al deshacerse por completo de este producto debe seguir todas las leyes y reglamentos nacionales.

Varning!

Vid deponering hanteras produkten enligt gällande lagar och bestämmelser.


TN Power Warning

Warning The device is designed to work with TN power systems.

Waarschuwing

Het apparaat is ontworpen om te functioneren met TN energiesystemen.

Varoitus

Koje on suunniteltu toimimaan TN-sähkövoimajärjestelmien yhteydessä.

Attention

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec des systèmes d'alimentation TN.

Warnung

Das Gerät ist für die Verwendung mit TN-Stromsystemen ausgelegt.

Avvertenza

Il dispositivo è stato progettato per l'uso con sistemi di alimentazione TN.

Advarsel

Utstyret er utfomet til bruk med TN-strømsystemer.

Aviso

O dispositivo foi criado para operar com sistemas de corrente TN.

¡Advertencia!

El equipo está diseñado para trabajar con sistemas de alimentación tipo TN.

Varning!

Enheten är konstruerad för användning tillsammans med elkraftssystem av TN-typ.


Qualified Personnel Warning

Warning Only trained and qualified personnel should be allowed to install or replace this equipment.

Waarschuwing

Installatie en reparaties mogen uitsluitend door getraind en bevoegd personeel uitgevoerd worden.

Varoitus

Ainoastaan koulutettu ja pätevä henkilökunta saa asentaa tai vaihtaa tämän laitteen.

Avertissement

Tout installation ou remplacement de l'appareil doit être réalisé par du personnel qualifié et compétent.

Achtung

Gerät nur von geschultem, qualifiziertem Personal installieren oder auswechseln lassen.

Avvertenza

Solo personale addestrato e qualificato deve essere autorizzato ad installare o sostituire questo apparecchio.

Advarsel

Kun kvalifisert personell med riktig opplæring bør montere eller bytte ut dette utstyret.

Aviso

Este equipamento deverá ser instalado ou substituído apenas por pessoal devidamente treinado e qualificado.

¡Atención!

Estos equipos deben ser instalados y reemplazados exclusivamente por personal técnico adecuadamente preparado y capacitado.

Varning

Denna utrustning ska endast installeras och bytas ut av utbildad och kvalificerad personal.


Power Disconnection Warning

Warning Before working on a system that has an on/off switch, turn OFF the power and unplug the power cord.

Waarschuwing

Voordat u aan een systeem werkt dat een aan/uit schakelaar heeft, dient u de stroomvoorziening UIT te schakelen en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.

Varoitus

Ennen kuin teet mitään sellaiselle järjestelmälle, jossa on kaksiasentokytkin, katkaise siitä virta ja kytke virtajohto irti.

Attention

Avant de travailler sur un système équipé d'un commutateur marche-arrêt, mettre l'appareil à l'arrêt (OFF) et débrancher le cordon d'alimentation.

Warnung

Bevor Sie an einem System mit Ein/Aus-Schalter arbeiten, schalten Sie das System AUS und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose.

Avvertenza

Prima di lavorare su un sistema dotato di un interruttore on/off, spegnere (OFF) il sistema e staccare il cavo dell'alimentazione.

Advarsel

Slå AV strømmen og trekk ut strømledningen før det utføres arbeid på et system som er utstyrt med en av/på-bryter.

Aviso

Antes de começar a trabalhar num sistema que tem um interruptor on/off, DESLIGUE a corrente eléctrica e retire o cabo de alimentação da tomada.

¡Advertencia!

Antes de utilizar cualquier sistema equipado con interruptor de Encendido/Apagado (ON/OFF), cortar la alimentación y desenchufar el cable de alimentación.

Varning!

Slå AV strömmen och dra ur nätsladden innan du utför arbete på ett system med strömbrytare.


Power Supply Warning

Warning Do not touch the power supply when the power cord is connected. For systems with a power switch, line voltages are present within the power supply even when the power switch is off and the power cord is connected. For systems without a power switch, line voltages are present within the power supply when the power cord is connected.

Waarschuwing

U dient de voeding niet aan te raken zolang het netsnoer aangesloten is. Bij systemen met een stroomschakelaar zijn er lijnspanningen aanwezig in de voeding, zelfs wanneer de stroomschakelaar uitgeschakeld is en het netsnoer aangesloten is. Bij systemen zonder een stroomschakelaar zijn er lijnspanningen aanwezig in de voeding wanneer het netsnoer aangesloten is.

Varoitus

Älä kosketa virtalähdettä virtajohdon ollessa kytkettynä. Virrankatkaisimella varustetuissa järjestelmissä on virtalähteen sisällä jäljellä verkkojännite, vaikka virrankatkaisin on katkaistu-asennossa virtajohdon ollessa kytkettynä. Järjestelmissä, joissa ei ole virrankatkaisinta, on virtalähteen sisällä verkkojännite, kun virtajohto on kytkettynä.

Attention

Ne pas toucher le bloc d'alimentation quand le cordon d'alimentation est branché. Avec les systèmes munis d'un commutateur marche-arrêt, des tensions de ligne sont présentes dans l'alimentation quand le cordon est branché, même si le commutateur est à l'arrêt. Avec les systèmes sans commutateur marche-arrêt, l'alimentation est sous tension quand le cordon d'alimentation est branché.

Warnung

Berühren Sie das Netzgerät nicht, wenn das Netzkabel angeschlossen ist. Bei Systemen mit Netzschalter liegen Leitungsspannungen im Netzgerät vor, wenn das Netzkabel angeschlossen ist, auch wenn das System ausgeschaltet ist. Bei Systemen ohne Netzschalter liegen Leitungsspannungen im Netzgerät vor, wenn das Netzkabel angeschlossen ist.

Avvertenza

Non toccare l'alimentatore se il cavo dell'alimentazione è collegato. Per i sistemi con un interruttore di alimentazione, tensioni di linea sono presenti all'interno dell'alimentatore anche quando l'interruttore di alimentazione è en posizione di disattivazione (off), se il cavo dell'alimentazione è collegato. Per i sistemi senza un interruttore, tensioni di linea sono presenti all'interno dell'alimentatore quando il cavo di alimentazione è collegato.

Advarsel

Berør ikke strømforsyningsenheten når strømledningen er tilkoblet. I systemer som har en strømbryter, er det spenning i strømforsyningsenheten selv om strømbryteren er slått av og strømledningen er tilkoblet. Når det gjelder systemer uten en strømbryter, er det spenning i strømforsyningsenheten når strømledingen er tilkoblet.

Aviso

Não toque na unidade abastecedora de energia quando o cabo de alimentação estiver ligado. Em sistemas com interruptor, a corrente eléctrica estará presente na unidade abastecedora, sempre que o cabo de alimentação de energia estiver ligado, mesmo quando o interruptor se encontrar desligado. Para sistemas sem interruptor, a tensão eléctrica dentro da unidade abastecedora só estará presente quando o cabo de alimentação estiver ligado.

¡Advertencia!

No tocar la fuente de alimentación mientras el cable esté enchufado. En sistemas con interruptor de alimentación, hay voltajes de línea dentro de la fuente, incluso cuando el interruptor esté en Apagado (OFF) y el cable de alimentación enchufado. En sistemas sin interruptor de alimentación, hay voltajes de línea en la fuente cuando el cable está enchufado.

Varning!

Vidrör inte strömförsörjningsenheten när nätsladden är ansluten. För system med strömbrytare finns det nätspänning i strömförsörjningsenheten även när strömmen har slagits av men nätsladden är ansluten. För system utan strömbrytare finns det nätspänning i strömförsörjningsenheten när nätsladden är ansluten.


Main Disconnecting Device

Warning The plug-socket combination must be accessible at all times because it serves as the main disconnecting device.

Waarschuwing

De combinatie van de stekker en het elektrisch contactpunt moet te allen tijde toegankelijk zijn omdat deze het hoofdmechanisme vormt voor verbreking van de aansluiting.

Varoitus

Pistoke/liitinkohta toimii pääkatkaisumekanismina. Pääsy siihen on pidettävä aina esteettömänä.

Attention

La combinaison de prise de courant doit être accessible à tout moment parce qu'elle fait office de système principal de déconnexion.

Warnung

Der Netzkabelanschluß am Gerät muß jederzeit zugänglich sein, weil er als primäre Ausschaltvorrichtung dient.

Avvertenza

Il gruppo spina-presa deve essere sempre accessibile, poiché viene utilizzato come dispositivo di scollegamento principale.

Advarsel

Kombinasjonen støpsel/uttak må alltid være tilgjengelig ettersom den fungerer som hovedfrakoplingsenhet.

Aviso

A combinação ficha-tomada deverá ser sempre acessível, porque funciona como interruptor principal.

¡Advertencia!

El conjunto de clavija y toma ha de encontrarse siempre accesible ya que hace las veces de dispositivo de desconexión principal.

Varning!

Man måste alltid kunna komma åt stickproppen i uttaget, eftersom denna koppling utgör den huvudsakliga frånkopplingsanordningen.


Circuit Breaker (15A) Warning

Warning This product relies on the building's installation for short-circuit (overcurrent) protection. Ensure that a fuse or circuit breaker no larger than 120 VAC, 15A U.S. (240 VAC, 10A international) is used on the phase conductors (all current-carrying conductors).

Waarschuwing

Dit produkt is afhankelijk van de installatie van het gebouw voor kortsluit- (overstroom) beveiliging. Controleer of er een zekering of stroomverbreker van niet meer dan 120 Volt wisselstroom, 15 A voor de V.S. (240 Volt wisselstroom, 10 A internationaal) gebruikt wordt op de fasegeleiders (alle geleiders die stroom voeren).

Varoitus

Tämä tuote on riippuvainen rakennukseen asennetusta oikosulkusuojauksesta (ylivirtasuojauksesta). Varmista, että vaihevirtajohtimissa (kaikissa virroitetuissa johtimissa) käytetään Yhdysvalloissa alle 120 voltin, 15 ampeerin ja monissa muissa maissa 240 voltin, 10 ampeerin sulaketta tai suojakytkintä.

Attention

Pour ce qui est de la protection contre les courts-circuits (surtension), ce produit dépend de l'installation électrique du local. Vérifier qu'un fusible ou qu'un disjoncteur de 120 V alt., 15 A U.S. maximum (240 V alt., 10 A international) est utilisé sur les conducteurs de phase (conducteurs de charge).

Warnung

Dieses Produkt ist darauf angewiesen, daß im Gebäude ein Kurzschluß- bzw. Überstromschutz installiert ist. Stellen Sie sicher, daß eine Sicherung oder ein Unterbrecher von nicht mehr als 240 V Wechselstrom, 10 A (bzw. in den USA 120 V Wechselstrom, 15 A) an den Phasenleitern (allen stromführenden Leitern) verwendet wird.

Avvertenza

Questo prodotto dipende dall'installazione dell'edificio per quanto riguarda la protezione contro cortocircuiti (sovracorrente). Verificare che un fusibile o interruttore automatico, non superiore a 120 VCA, 15 A U.S. (240 VCA, 10 A internazionale) sia stato usato nei fili di fase (tutti i conduttori portatori di corrente).

Advarsel

Dette produktet er avhengig av bygningens installasjoner av kortslutningsbeskyttelse (overstrøm). Kontroller at det brukes en sikring eller strømbryter som ikke er større enn 120 VAC, 15 A (USA) (240 VAC, 10 A internasjonalt) på faselederne (alle strømførende ledere).

Aviso

Este produto depende das instalações existentes para protecção contra curto-circuito (sobrecarga). Assegure-se de que um fusível ou disjuntor não superior a 240 VAC, 10A é utilizado nos condutores de fase (todos os condutores de transporte de corrente).

¡Advertencia!

Este equipo utiliza el sistema de protección contra cortocircuitos (o sobrecorrientes) deló propio edificio. Asegurarse de que se utiliza un fusible o interruptor automático de no más de 240 voltios en corriente alterna (VAC), 10 amperios del estándar internacional (120 VAC, 15 amperios del estándar USA) en los hilos de fase (todos aquéllos portadores de corriente).

Varning!

Denna produkt är beroende av i byggnaden installerat kortslutningsskydd (överströmsskydd). Kontrollera att säkring eller överspänningsskydd används på fasledarna (samtliga strömförande ledare) för internationellt bruk max. 240 V växelström, 10 A (i USA max. 120 V växelström, 15 A).


Ground Connection Warning

Warning When installing the unit, always make the ground connection first and disconnect it last.

Waarschuwing

Bij de installatie van het toestel moet de aardverbinding altijd het eerste worden gemaakt en het laatste worden losgemaakt.

Varoitus

Laitetta asennettaessa on maahan yhdistäminen aina tehtävä ensiksi ja maadoituksen irti kytkeminen viimeiseksi.

Attention

Lors de l'installation de l'appareil, la mise à la terre doit toujours être connectée en premier et déconnectée en dernier.

Warnung

Der Erdanschluß muß bei der Installation der Einheit immer zuerst hergestellt und zuletzt abgetrennt werden.

Avvertenza

In fase di installazione dell'unità, eseguire sempre per primo il collegamento a massa e disconnetterlo per ultimo.

Advarsel

Når enheten installeres, må jordledningen alltid tilkobles først og frakobles sist.

Aviso

Ao instalar a unidade, a ligação à terra deverá ser sempre a primeira a ser ligada, e a última a ser desligada.

¡Advertencia!

Al instalar el equipo, conectar la tierra la primera y desconectarla la última.

Varning!

Vid installation av enheten måste jordledningen alltid anslutas först och kopplas bort sist.


Grounded Equipment Warning

Warning This equipment is intended to be grounded. Ensure that the host is connected to earth ground during normal use.

Waarschuwing

Deze apparatuur hoort geaard te worden Zorg dat de host-computer tijdens normaal gebruik met aarde is verbonden.

Varoitus

Tämä laitteisto on tarkoitettu maadoitettavaksi. Varmista, että isäntälaite on yhdistetty maahan normaalikäytön aikana.

Attention

Cet équipement doit être relié à la terre. S'assurer que l'appareil hôte est relié à la terre lors de l'utilisation normale.

Warnung

Dieses Gerät muß geerdet werden. Stellen Sie sicher, daß das Host-Gerät während des normalen Betriebs an Erde gelegt ist.

Avvertenza

Questa apparecchiatura deve essere collegata a massa. Accertarsi che il dispositivo host sia collegato alla massa di terra durante il normale utilizzo.

Advarsel

Dette utstyret skal jordes. Forviss deg om vertsterminalen er jordet ved normalt bruk.

Aviso

Este equipamento deverá estar ligado à terra. Certifique-se que o host se encontra ligado à terra durante a sua utilização normal.

¡Advertencia!

Este equipo debe conectarse a tierra. Asegurarse de que el equipo principal esté conectado a tierra durante el uso normal.

Varning!

Denna utrustning är avsedd att jordas. Se till att värdenheten är jordad vid normal användning.


Ground Conductor Warning

Warning Never defeat the ground conductor or operate the equipment in the absence of a suitably installed ground conductor. Contact the appropriate electrical inspection authority or an electrician if you are uncertain that suitable grounding is available.

Waarschuwing

De aardingsleiding mag nooit buiten werking gesteld worden en de apparatuur mag nooit bediend worden zonder dat er een op de juiste wijze geïnstalleerde aardingsleiding aanwezig is. Neem contact op met de bevoegde instantie voor elektrische inspecties of met een elektricien als u er niet zeker van bent dat er voor passende aarding gezorgd is.

Varoitus

Älä koskaan ohita maajohdinta tai käytä laitteita ilman oikein asennettua maajohdinta. Ota yhteyttä asianmukaiseen sähkötarkastusviranomaiseen tai sähköasentajaan, jos olet epävarma maadoituksen sopivuudesta.

Attention

Ne jamais rendre inopérant le conducteur de masse ni utiliser l'équipement sans un conducteur de masse adéquatement installé. En cas de doute sur la mise à la masse appropriée disponible, s'adresser à l'organisme responsable de la sécurité électrique ou à un électricien.

Warnung

Auf keinen Fall den Erdungsleiter unwirksam machen oder das Gerät ohne einen sachgerecht installierten Erdungsleiter verwenden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine sachgerechte Erdung vorhanden ist, wenden Sie sich an den zuständigen elektrischen Fachmann oder einen Elektriker.

Avvertenza

Non escludere mai il conduttore di protezione né usare l'apparecchiatura in assenza di un conduttore di protezione installato in modo corretto. Se non si sa con certezza che è disponibile un collegamento di messa a terra adeguato, esaminare le Norme CEI pertinenti o rivolgersi a un elettricista qualificato.

Advarsel

Omgå aldri jordingslederen og bruk aldri utstyret uten riktig montert jordingsleder. Ta kontakt med det riktige organet for elektrisk inspeksjon eller en elektriker hvis du er usikker på om det finnes velegnet jording.

Aviso

Nunca anule o condutor à terra nem opere o equipamento sem ter um condutor à terra adequadamente instalado. Em caso de dúvida em relação ao sistema de ligação à terra, contacte os serviços locais de inspecção eléctrica ou um electricista qualificado.

¡Advertencia!

No inhabilitar nunca el conductor de tierra ni hacer funcionar el equipo si no existe un conductor de tierra instalado correctamente. Póngase en contacto con una autoridad apropiada de inspección eléctrica o con un electricista competente si no está seguro de que hay una conexión a tierra adecuada.

Varning!

Koppla aldrig från jordledningen och använd aldrig utrustningen utan en på lämpligt sätt installerad jordledning. Om det föreligger osäkerhet huruvida lämplig jordning finns skall elektrisk besiktningsauktoritet eller elektriker kontaktas.


Wrist Strap Warning

Warning During this procedure, wear grounding wrist straps to avoid ESD damage to the card. Do not directly touch the backplane with your hand or any metal tool, or you could shock yourself.

Waarschuwing

Draag tijdens deze procedure aardingspolsbanden om te vermijden dat de kaart beschadigd wordt door elektrostatische ontlading. Raak het achterbord niet rechtstreeks aan met uw hand of met een metalen werktuig, omdat u anders een elektrische schok zou kunnen oplopen.

Varoitus

Käytä tämän toimenpiteen aikana maadoitettuja rannesuojia estääksesi kortin vaurioitumisen sähköstaattisen purkauksen vuoksi. Älä kosketa taustalevyä suoraan kädelläsi tai metallisella työkalulla sähköiskuvaaran takia.

Attention

Lors de cette procédure, toujours porter des bracelets antistatiques pour éviter que des décharges électriques n'endommagent la carte. Pour éviter l'électrocution, ne pas toucher le fond de panier directement avec la main ni avec un outil métallique.

Warnung

Zur Vermeidung einer Beschädigung der Karte durch elektrostatische Entladung während dieses Verfahrens ein Erdungsband am Handgelenk tragen. Bei Berührung der Rückwand mit der Hand oder einem metallenen Werkzeug besteht Elektroschockgefahr.

Avvertenza

Durante questa procedura, indossare bracciali antistatici per evitare danni alla scheda causati da un'eventuale scarica elettrostatica. Non toccare direttamente il pannello delle connessioni, né con le mani né con un qualsiasi utensile metallico, perché esiste il pericolo di folgorazione.

Advarsel

Bruk jordingsarmbånd under prosedyren for å unngå ESD-skader på kortet. Unngå direkte berøring av bakplanet med hånden eller metallverktøy, slik at di ikke får elektrisk støt.

Aviso

Durante este procedimento e para evitar danos ESD causados à placa, use fitas de ligação à terra para os pulsos. Para evitar o risco de choque eléctrico, não toque directamente na parte posterior com a mão ou com qualquer ferramenta metálica.

¡Advertencia!

Usartiras conectadas a tierra en las muñecas durante este procedimiento para evitar daños en la tarjeta causados por descargas electrostáticas. No tocar el plano posterior con las manos ni con ninguna herramienta metálica, ya que podría producir un choque eléctrico.

Varning!

Använd jordade armbandsremmar under denna procedur för att förhindra elektrostatisk skada på kortet. Rör inte vid baksidan med handen eller metallverktyg då detta kan orsaka elektrisk stöt.


Safety Cover Requirement

Warning The safety cover is an integral part of the product. Do not operate the unit without the safety cover installed. Operating the unit without the cover in place will invalidate the safety approvals and pose a risk of fire and electrical hazards.

Waarschuwing

Het beveiligingsdeksel is een integraal onderdeel van het product. Deze eenheid niet bedienen als het beveiligingsdeksel niet geïnstalleerd is. Als het deksel niet op zijn plaats is tijdens de bediening, zal dit de veiligheidsaanbevelingen ongeldig maken en een risico op brand en elektrische gevaren vormen.

Varoitus

Suojakansi on tärkeä osa tuotetta. Yksikköä ei saa käyttää ilman suojakantta. Yksikön käyttö ilman suojakantta mitätöi turvallisuushyväksynnät ja aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaran.

Attention

Le plateau de sécurité est une partie intégrante du produit. Pour éviter tout risque de feu ou d'accident électrique, n'utilisez jamais l'unité lorsque ce plateau n'est pas installé. Les garanties de sécurité seraient annulées.

Warnung

Die Sicherheitsabdeckung ist integraler Bestandteil des Produkts. Die Einheit darf nicht ohne installierte Sicherheitsabdeckung betrieben werden. Ein Betreiben der Einheit ohne korrekt installierte Abdeckung verstößt gegen die Sicherheitsnormen und führt zu Brandgefahr sowie elektrischen Sicherheitsrisiken.

Avvertenza

Attenzione: Il pannello di sicurezza è parte integrante del prodotto. Non fate funzionare il sistema senza il pannello di sicurezza. Far funzionare il sistema senza il pannello invaliderà le certificazioni di sicurezza e può'dare luogo a rischi di incendio e a cortocircuiti.

Advarsel

Dette sikkerhetsdekselet er en integral del av produktet. Enheten skal ikke brukes uten at sikkerhetsdekselet er montert. Bruk av enheten uten at sikkerhetsdekselet sitter på plass, vil ugyldiggjøre sikkerhetsgodkjenningene, og kan dessuten utgjøre fare for brann og faremomenter i forbindelse med elektrisitet.

Aviso

A cobertura de segurança é uma parte integral do produto. Não opere a unidade sem a respectiva cobertura de segurança instalada. Operar a unidade sem esta cobertura anulará as aprovações de segurança e constituirá um risco de incêndio e perigo eléctrico.

¡Advertencia!

La cubierta de seguridad forma parte integral del producto. No haga funcionar este producto sin la cubierta de seguridad instalada, de lo contrario se invalidarían las aprobaciones de seguridad y se correría el riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

Varning!

Skyddshuven är en väsentlig del av produkten. Använd inte enheten utan installerad skyddshuv. Om enheten används utan skyddshuven på plats upphävs alla säkerhetsgodkännanden och risk för brandfara och elektrisk fara föreligger.


Faceplates and Cover Panel Requirement

Warning Blank faceplates and cover panels serve three important functions: they prevent exposure to hazardous voltages and currents inside the chassis; they contain electromagnetic interference (EMI) that might disrupt other equipment; and they direct the flow of cooling air through the chassis. Do not operate the system unless all cards, faceplates, front covers, and rear covers are in place.

Waarschuwing

Lege vlakplaten en afdekpanelen vervullen drie belangrijke functies: ze voorkomen blootstelling aan gevaarlijke voltages en stroom binnenin het frame, ze bevatten elektromagnetische storing (EMI) hetgeen andere apparaten kan verstoren en ze leiden de stroom van koellucht door het frame. Het systeem niet bedienen tenzij alle kaarten, vlakplaten en afdekkingen aan de voor- en achterkant zich op hun plaats bevinden.

Varoitus

Tyhjillä tasolaikoilla ja suojapaneeleilla on kolme tärkeää käyttötarkoitusta: Ne suojaavat asennuspohjan sisäisille vaarallisille jännitteille ja sähkövirralle altistumiselta; ne pitävät sisällään elektromagneettisen häiriön (EMI), joka voi häiritä muita laitteita; ja ne suuntaavat tuuletusilman asennuspohjan läpi. Järjestelmää ei saa käyttää, elleivät kaikki tasolaikat, etukannet ja takakannet ole kunnolla paikoillaan.

Attention

Ne jamais faire fonctionner le système sans que l'intégralité des cartes, des plaques métalliques et des panneaux avant et arrière ne soient fixés à leur emplacement. Ceux-ci remplissent trois fonctions essentielles : ils évitent tout risque de contact avec des tensions et des courants dangereux à l'intérieur du châssis, ils évitent toute diffusion d'interférences électromagnétiques qui pourraient perturber le fonctionnement des autres équipements, et ils canalisent le flux d'air de refroidissement dans le châssis.

Warnung

Blanke Faceplates und Abdeckungen haben drei wichtigen Funktionen: (1) Sie schützen vor gefährlichen Spannungen und Strom innerhalb des Chassis; (2) sie halten elektromagnetische Interferenzen (EMI) zurück, die andere Geräte stören könnten; (3) sie lenken den kühlenden Luftstrom durch das Chassis. Das System darf nur betrieben werden, wenn alle Karten, Faceplates, Voder- und Rückabdeckungen an Ort und Stelle sind.

Avvertenza

Le piattaforme bianche e i panelli di protezione hanno tre funzioni importanti: Evitano l'esposizione a voltaggi e correnti elettriche pericolose nello chassis, trattengono le interferenze elettromagnetiche (EMI) che potrebbero scombussolare altri apparati e dirigono il flusso di aria per il raffreddamento attraverso lo chassis. Non mettete in funzione il sistema se le schede, le piattaforme, i panelli frontali e posteriori non sono in posizione.

Advarsel

Blanke ytterplater og deksler sørger for tre viktige funksjoner: de forhindrer utsettelse for farlig spenning og strøm inni kabinettet; de inneholder elektromagnetisk forstyrrelse (EMI) som kan avbryte annet utstyr, og de dirigerer luftavkjølingsstrømmen gjennom kabinettet. Betjen ikke systemet med mindre alle kort, ytterplater, frontdeksler og bakdeksler sitter på plass.

Aviso

As faces furadas e os painéis de protecção desempenham três importantes funções: previnem contra uma exposição perigosa a voltagens e correntes existentes no interior do chassis; previnem contra interferência electromagnética (EMI) que poderá danificar outro equipamento; e canalizam o fluxo do ar de refrigeração através do chassis. Não deverá operar o sistema sem que todas as placas, faces, protecções anteriores e posteriores estejam nos seus lugares.

¡Advertencia!

Las placas frontales y los paneles de relleno cumplen tres funciones importantes: evitan la exposición a niveles peligrosos de voltaje y corriente dentro del chasis; reducen la interferencia electromagnética (EMI) que podría perturbar la operación de otros equipos y dirigen el flujo de aire de enfriamiento a través del chasis. No haga funcionar el sistema a menos que todas las tarjetas, placas frontales, cubiertas frontales y cubiertas traseras estén en su lugar.

Varning!

Tomma framplattor och skyddspaneler har tre viktiga funktioner: de förhindrar att personer utsätts för farlig spänning och ström som finns inuti chassit; de innehåller elektromagnetisk interferens (EMI) som kan störa annan utrustning; och de styr riktningen på kylluftsflödet genom chassit. Använd inte systemet om inte alla kort, framplattor, fram- och bakskydd är på plats.


Jewelry Removal Warning

Warning Before working on equipment that is connected to power lines, remove jewelry (including rings, necklaces, and watches). Metal objects will heat up when connected to power and ground and can cause serious burns or weld the metal object to the terminals.

Waarschuwing

Alvorens aan apparatuur te werken die met elektrische leidingen is verbonden, sieraden (inclusief ringen, kettingen en horloges) verwijderen. Metalen voorwerpen worden warm wanneer ze met stroom en aarde zijn verbonden, en kunnen ernstige brandwonden veroorzaken of het metalen voorwerp aan de aansluitklemmen lassen.

Varoitus

Ennen kuin työskentelet voimavirtajohtoihin kytkettyjen laitteiden parissa, ota pois kaikki korut (sormukset, kaulakorut ja kellot mukaan lukien). Metalliesineet kuumenevat, kun ne ovat yhteydessä sähkövirran ja maan kanssa, ja ne voivat aiheuttaa vakavia palovammoja tai hitsata metalliesineet kiinni liitäntänapoihin.

Attention

Avant d'accéder à cet équipement connecté aux lignes électriques, ôter tout bijou (anneaux, colliers et montres compris). Lorsqu'ils sont branchés à l'alimentation et reliés à la terre, les objets métalliques chauffent, ce qui peut provoquer des blessures graves ou souder l'objet métallique aux bornes.

Warnung

Vor der Arbeit an Geräten, die an das Netz angeschlossen sind, jeglichen Schmuck (einschließlich Ringe, Ketten und Uhren) abnehmen. Metallgegenstände erhitzen sich, wenn sie an das Netz und die Erde angeschlossen werden, und können schwere Verbrennungen verursachen oder an die Anschlußklemmen angeschweißt werden.

Avvertenza

Prima di intervenire su apparecchiature collegate alle linee di alimentazione, togliersi qualsiasi monile (inclusi anelli, collane, braccialetti ed orologi). Gli oggetti metallici si riscaldano quando sono collegati tra punti di alimentazione e massa: possono causare ustioni gravi oppure il metallo può saldarsi ai terminali.

Advarsel

Fjern alle smykker (inkludert ringer, halskjeder og klokker) før du skal arbeide på utstyr som er koblet til kraftledninger. Metallgjenstander som er koblet til kraftledninger og jord blir svært varme og kan forårsake alvorlige brannskader eller smelte fast til polene.

Aviso

Antes de trabalhar em equipamento que esteja ligado a linhas de corrente, retire todas as jóias que estiver a usar (incluindo anéis, fios e relógios). Os objectos metálicos aquecerão em contacto com a corrente e em contacto com a ligação à terra, podendo causar queimaduras graves ou ficarem soldados aos terminais.

¡Advertencia!

Antes de operar sobre equipos conectados a líneas de alimentación, quitarse las joyas (incluidos anillos, collares y relojes). Los objetos de metal se calientan cuando se conectan a la alimentación y a tierra, lo que puede ocasionar quemaduras graves o que los objetos metálicos queden soldados a los bornes.

Varning!

Tag av alla smycken (inklusive ringar, halsband och armbandsur) innan du arbetar på utrustning som är kopplad till kraftledningar. Metallobjekt hettas upp när de kopplas ihop med ström och jord och kan förorsaka allvarliga brännskador; metallobjekt kan också sammansvetsas med kontakterna.


Voltage Warning

Warning A voltage mismatch can cause equipment damage and may pose a fire hazard. If the voltage indicated on the label is different from the power outlet voltage, do not connect the chassis to that receptacle.

Waarschuwing

Aansluiting op een verkeerd voedingsvoltage kan beschadiging van de apparatuur veroorzaken en tot brandgevaar leiden. Het chassis mag niet aangesloten worden als de spanning die op het label staat aangegeven, anders is dan de spanning van het stopcontact.

Varoitus

Erisuuruisten jännitteiden yhdistäminen voi aiheuttaa laitevaurion ja tulipalon vaaran. Jos tarraan merkitty jännite eroaa pistorasian jännitteestä, älä yhdistä asennuspohjaa pistorasiaan.

Avertissement

Une erreur de voltage risque d'endommager l'appareil et constitue un risque d'incendie. Si la tension indiquée sur l'étiquette est différente de la tension de l'alimentation, ne connectez en aucun cas le châssis à la prise.

Achtung

Bei nicht übereinstimmender Spannung kann es zu Geräteschäden und Feuergefahr kommen. Wenn die auf dem Etikett angegebene Spannung nicht mit der Steckdosenspannung übereinstimmt, schließen Sie das Gerät nicht an diese Steckdose an.

Avvertenza

Una tensione inadeguata può causare danni all'apparecchio e rischio di incendio. Se la tensione riportata sulla targhetta è diversa da quella della presa di alimentazione, non collegare lo chassis a tale presa.

Advarsel

Ulik spenning kan forårsake skade på utstyret og innebære brannfare. Dersom spenningen på merkelappen er forskjellig fra spenningen i stikkontakten, må du ikke koble kabinettet til den stikkontakten.

Aviso

Uma voltagem incorrecta poderá causar danos no equipamento e constituir um risco de incêndio. Se a voltagem indicada na etiqueta for diferente da voltagem de saída de corrente da parede, não ligue o chassis a esse receptáculo.

¡Atención!

Las diferencias en el voltaje pueden causar daños a los equipos y presentar peligro de incendio. Si el voltaje indicado en la etiqueta es diferente al de la toma de alimentación, no conectar el chasis a dicha toma.

Varning

Inkompatibla spänningar kan resultera i materiella skador samt utgör brandfara. Om den spänning som anges på etiketten skiljer sig från strömuttagets spänning ska chassit inte anslutas till detta uttag.


SELV Circuit Warning

Warning To avoid electric shock, do not connect safety extra-low voltage (SELV) circuits to telephone-network voltage (TNV) circuits. LAN ports contain SELV circuits, and WAN ports contain TNV circuits. Some LAN and WAN ports both use RJ-45 connectors. Use caution when connecting cables.

Waarschuwing

Om elektrische schokken te vermijden, mogen veiligheidscircuits met extra lage spanning (genaamd SELV = Safety Extra-Low Voltage) niet met telefoonnetwerkspanning (TNV) circuits verbonden worden. LAN (Lokaal netwerk) poorten bevatten SELV circuits en WAN (Regionaal netwerk) poorten bevatten TNV circuits. Sommige LAN en WAN poorten gebruiken allebei RJ-45 connectors. Ga voorzichtig te werk wanneer u kabels verbindt.

Varoitus

Jotta vältyt sähköiskulta, älä kytke pienjännitteisiä SELV-suojapiirejä puhelinverkkojännitettä (TNV) käyttäviin virtapiireihin. LAN-portit sisältävät SELV-piirejä ja WAN-portit puhelinverkkojännitettä käyttäviä piirejä. Osa sekä LAN- että WAN-porteista käyttää RJ-45-liittimiä. Ole varovainen kytkiessäsi kaapeleita.

Attention

Pour éviter une électrocution, ne raccordez pas les circuits de sécurité basse tension (Safety Extra-Low Voltage ou SELV) à des circuits de tension de réseau téléphonique (Telephone Network Voltage ou TNV). Les ports du réseau local (LAN) contiennent des circuits SELV et les ports du réseau longue distance (WAN) sont munis de circuits TNV. Certains ports LAN et WAN utilisent des connecteurs RJ-45. Raccordez les câbles en prenant toutes les précautions nécessaires.

Warnung

Zur Vermeidung von Elektroschock die Sicherheits-Kleinspannungs-Stromkreise (SELV-Kreise) nicht an Fernsprechnetzspannungs-Stromkreise (TNV-Kreise) anschließen. LAN-Ports enthalten SELV-Kreise, und WAN-Ports enthalten TNV-Kreise. Einige LAN- und WAN-Ports verwenden auch RJ-45-Steckverbinder. Vorsicht beim Anschließen von Kabeln.

Avvertenza

Per evitare scosse elettriche, non collegare circuiti di sicurezza a tensione molto bassa (SELV) ai circuiti a tensione di rete telefonica (TNV). Le porte LAN contengono circuiti SELV e le porte WAN contengono circuiti TNV. Alcune porte LAN e WAN fanno uso di connettori RJ-45. Fare attenzione quando si collegano cavi.

Advarsel

Unngå å koble lavspenningskretser (SELV) til kretser for telenettspenning (TNV), slik at du unngår elektrisk støt. LAN-utganger inneholder SELV-kretser og WAN-utganger inneholder TNV-kretser. Det finnes både LAN-utganger og WAN-utganger som bruker RJ-45-kontakter. Vær forsiktig når du kobler kabler.

Aviso

Para evitar choques eléctricos, não conecte os circuitos de segurança de baixa tensão (SELV) aos circuitos de tensão de rede telefónica (TNV). As portas LAN contêm circuitos SELV e as portas WAN contêm circuitos TNV. Algumas portas LAN e WAN usam conectores RJ-45. Tenha o devido cuidado ao conectar os cabos.

¡Advertencia!

Para evitar la sacudida eléctrica, no conectar circuitos de seguridad de voltaje muy bajo (safety extra-low voltage = SELV) con circuitos de voltaje de red telefónica (telephone network voltage = TNV). Los puertos de redes de área local (local area network = LAN) contienen circuitos SELV, y los puertos de redes de área extendida (wide area network = WAN) contienen circuitos TNV. En algunos casos, tanto los puertos LAN como los WAN usan conectores RJ-45. Proceda con precaución al conectar los cables.

Varning!

För att undvika elektriska stötar, koppla inte säkerhetskretsar med extra låg spänning (SELV-kretsar) till kretsar med telefonnätspänning (TNV-kretsar). LAN-portar innehåller SELV-kretsar och WAN-portar innehåller TNV-kretsar. Vissa LAN- och WAN-portar är försedda med RJ-45-kontakter. Iaktta försiktighet vid anslutning av kablar.


Class 1 Laser Product Warning

Warning Class 1 laser product.

Waarschuwing

Klasse-1 laser produkt.

Varoitus

Luokan 1 lasertuote.

Attention

Produit laser de classe 1.

Warnung

Laserprodukt der Klasse 1.

Avvertenza

Prodotto laser di Classe 1.

Advarsel

Laserprodukt av klasse 1.

Aviso

Produto laser de classe 1.

¡Advertencia!

Producto láser Clase I.

Varning!

Laserprodukt av klass 1.


Invisible Laser Radiation Warning

Warning Because invisible laser radiation may be emitted from the aperture of the port when no cable is connected, avoid exposure to laser radiation and do not stare into open apertures.

Waarschuwing

Omdat er onzichtbare laserstraling uit de opening van de poort geëmitteerd kan worden wanneer er geen kabel aangesloten is, dient men om blootstelling aan laserstraling te vermijden niet in de open openingen te kijken.

Varoitus

Kun porttiin ei ole kytketty kaapelia, portin aukosta voi vuotaa näkymätöntä lasersäteilyä. Älä katso avoimiin aukkoihin, jotta et altistu säteilylle.

Attention

Etant donné qu'un rayonnement laser invisible peut être émis par l'ouverture du port quand aucun câble n'est connecté, ne pas regarder dans les ouvertures béantes afin d'éviter tout risque d'exposition au rayonnement laser.

Warnung

Aus der Öffnung des Ports kann unsichtbare Laserstrahlung austreten, wenn kein Kabel angeschlossen ist. Kontakt mit Laserstrahlung vermeiden und nicht in offene Öffnungen blicken.

Avvertenza

Poiché quando nessun cavo è collegato alla porta, da quest'ultima potrebbe essere emessa radiazione laser invisibile, evitare l'esposizione a tale radiazione e non fissare con gli occhi porte a cui non siano collegati cavi.

Advarsel

Usynlige laserstråler kan sendes ut fra åpningen på utgangen når ingen kabel er tilkoblet. Unngå utsettelse for laserstråling og se ikke inn i åpninger som ikke er tildekket.

Aviso

Evite uma exposição à radiação laser e não olhe através de aberturas expostas, porque poderá ocorrer emissão de radiação laser invisível a partir da abertura da porta, quando não estiver qualquer cabo conectado.

¡Advertencia!

Cuando no esté conectado ningún cable, pueden emitirse radiaciones láser invisibles por el orificio del puerto. Evitar la exposición a radiaciones láser y no mirar fijamente los orificios abiertos.

Varning!

Osynliga laserstrålar kan sändas ut från öppningen i porten när ingen kabel är ansluten. Undvik exponering för laserstrålning och titta inte in i ej täckta öppningar.